Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινούν από σήμερα οι νέες πληρωμές επιδόματος των 800 ευρώ — Αναλυτικά οι ημερομηνίες

Σήμε­ρα ξεκι­νά­ει ένα ακό­μη κύμα πλη­ρω­μών για απο­ζη­μιώ­σεις ειδι­κού σκο­πού, σε κατη­γο­ρί­ες εργα­ζο­μέ­νων που δεν είχαν λάβει τα 800 ευρώ για διά­φο­ρους λόγους. Πρό­κει­ται για τους εργα­ζο­μέ­νους των ειδι­κών περι­πτώ­σε­ων που ολο­κλη­ρώ­θη­κε η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων και ανά­με­σά τους είναι όσοι βρί­σκο­νται σε επί­σχε­ση εργα­σί­ας, οι δανει­ζό­με­νοι εργα­ζό­με­νοι, οι απα­σχο­λού­με­νοι σε επι­χεί­ρη­ση που μετα­βι­βά­στη­κε, κ.ά.

Εντός της ερχό­με­νης εβδο­μά­δας θα κατα­βλη­θούν σε όσους επι­στή­μο­νες υπέ­βα­λαν αίτη­ση έως τις 15 Μαΐ­ου, τα 600 ευρώ της ειδι­κής οικο­νο­μι­κής ενί­σχυ­σης που αντι­κα­τέ­στη­σε το πρό­γραμ­μα τηλε­κα­τάρ­τι­σης με τα voucher, που καταργήθηκε.

Την ερχό­με­νη Τρί­τη θα κατα­βλη­θούν και στους εργα­ζο­μέ­νους των ειδι­κών κατη­γο­ριών που κάνουν αιτή­σεις μέχρι τις 17 Μαΐ­ου στην ηλε­κτρο­νι­κή πλατ­φόρ­μα του ειδι­κού μηχα­νι­σμού στή­ρι­ξης των εργα­ζο­μέ­νων supportemployees.services.gov.gr, τα 800 ευρώ.

Στο τέλος Μαΐ­ου θα κατα­βλη­θούν τα 800 ευρώ στους εργα­ζο­μέ­νους που δήλω­σαν λάθος iban ή έκα­ναν κάποιο λάθος στην υπεύ­θυ­νη δήλω­ση που υπέ­βα­λαν και είχε ως απο­τέ­λε­σμα να μην τους κατα­βλη­θεί η απο­ζη­μί­ω­ση ειδι­κού σκοπού.

Οι πλη­ρω­μές για τους εργα­ζο­μέ­νους που οι συμ­βά­σεις τους βρί­σκο­νται σε ανα­στο­λή και τον Μάιο, καθώς οι επι­χει­ρή­σεις τους παρα­μέ­νουν κλει­στές με κρα­τι­κή εντο­λή, ή επα­να­λει­τουρ­γούν στα­δια­κά μέσα στον τρέ­χο­ντα μήνα, θα γίνουν τον Ιούνιο.

Συγκε­κρι­μέ­να, βάσει του σχε­δια­σμού η κατα­βο­λή της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού ύψους 534 ευρώ για επι­πλέ­ον 30 ημέ­ρες ανα­στο­λής, για τις «κλει­στές» επι­χει­ρή­σεις θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το διά­στη­μα 5 με 10 Ιου­νί­ου. Να σημειω­θεί ότι για αυτούς τους εργα­ζο­μέ­νους δεν απαι­τεί­ται υπεύ­θυ­νη δήλω­ση από τους ίδιους, παρά μόνον στην περί­πτω­ση που επι­θυ­μούν να υπο­βά­λουν μόνο τρο­πο­ποι­η­τι­κές υπεύ­θυ­νες δηλώ­σεις από 19 Μαΐ­ου έως 1 Ιουνίου.

Για τους εργα­ζο­μέ­νους που βρί­σκο­νται τον Μάιο σε ανα­στο­λή της σύμ­βα­σης εργα­σί­ας τους και απα­σχο­λού­νται σε επι­χει­ρή­σεις που επα­νε­λει­τουρ­γούν ή πλήτ­το­νται σημα­ντι­κά βάσει ΚΑΔ, η κατα­βο­λή της απο­ζη­μί­ω­σης ειδι­κού σκο­πού θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το διά­στη­μα 10 με 12 Ιου­νί­ου 2020. Στην περί­πτω­ση αυτή, οι εργα­ζό­με­νοι θα λάβουν ανα­λο­γι­κή ειδι­κή απο­ζη­μί­ω­ση με βάση τις μέρες που παρα­μέ­νουν σε ανα­στο­λή σύμβασης.

Πηγή: Καθη­με­ρι­νή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο