Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινούν οι αγρότες της Καρδίτσας με τρακτέρ για το Κάστρο και αύριο για την Αθήνα

Όλα είναι έτοι­μα και σε λίγη ώρα ανα­μέ­νε­ται οι αγρό­τες από την Καρ­δί­τσα να ξεκι­νή­σουν με τα τρα­κτέρ τους για την κάθο­δο στην Αθήνα.

Στο Κάστρο Βοιω­τί­ας θα συνα­ντη­θούν με τους υπό­λοι­πους συνα­δέλ­φους τους και εκεί θα διανυκτερεύσουν.

Αύριο Τρί­τη θα ξεκι­νή­σουν για την Αθή­να όπου στις 6.30 μ.μ. θα γίνει μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγμα

10άδες τρα­κτέρ ξεκι­νoύν από Τρί­κα­λα, Καρ­δί­τσα, Λάρι­σα, Φάρ­σα­λα, Αλμυ­ρό, Ατα­λά­ντη, Ανθή­λη κλπ  κατευ­θυν­θυό­με­να στο Κάστρο όπου θα δια­νυ­κτε­ρεύ­σουν οδη­γοί και τρα­κτέρ. Την Τρί­τη το πρωί ανα­μέ­νε­ται να σχη­μα­τι­στεί ένα πολύ μεγά­λο κόμ­βοι με πάνω από 200 τρα­κτέρ αλλά και πολ­λά αγρο­τι­κά οχή­μα­τα επί της εθνι­κής οδού για την πρωτεύουσα.

Μείνετε συντονισμένοι

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ: Στο πλευ­ρό της αγω­νι­ζό­με­νης αγρο­τιάς της Ευρώπης

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ — ΑΓΡΟΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Συμμετέχουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο των αγρο­τών την Τρί­τη στο Σύνταγ­μα απευ­θύ­νει η Πανελ­λα­δι­κή Ομο­σπον­δία Παρα­γω­γών — Αγρο­τών Λαϊ­κών Αγο­ρών.

«Αγω­νι­ζό­μα­στε για τη μεί­ω­ση του κόστους παρα­γω­γής, ώστε να πετύ­χου­με μεί­ω­ση των τιμών των προ­ϊ­ό­ντων», σημειώ­νει και τονί­ζει: «Είμα­στε μαζί με τους αγρό­τες όλης της χώρας και δια­δη­λώ­νου­με για τα δίκαια αιτή­μα­τά μας».

Ρίζος Μαρού­δας, εκπρό­σω­πος του μπλό­κου Πλα­τυ­κά­μπου και πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων νομού Λάρισας:Δεν ικα­νο­ποι­ή­θη­κε το σύνο­λο των αιτη­μά­των – Ο αγώ­νας θα συνεχιστεί

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο