Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεκινούν σήμερα οι εμβολιασμοί αναμνηστικής δόσης με τα επικαιροποιημένα εμβόλια

Ξεκι­νούν σήμε­ρα, Τετάρ­τη 14 Σεπτεμ­βρί­ου, οι πρώ­τοι εμβο­λια­σμοί ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια κατά της υπο­πα­ραλ­λα­γής Όμι­κρον BA1. Οι δικαιού­χοι της ανα­μνη­στι­κής δόσης κλεί­νουν ραντε­βού στην πλατ­φόρ­μα emvolio.gov.gr, η οποία άνοι­ξε τη Δευ­τέ­ρα, 12 Σεπτεμβρίου.

Τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια χορη­γού­νται απο­κλει­στι­κά ως ανα­μνη­στι­κή δόση. Ως εκ τού­του πριν τη χορή­γη­ση του επι­και­ρο­ποι­η­μέ­νου διδύ­να­μου εμβο­λί­ου απαι­τεί­ται η ολο­κλή­ρω­ση του βασι­κού εμβο­λια­σμού. Ο βασι­κός εμβο­λια­σμός περι­λαμ­βά­νει δύο δόσεις των μονο­δύ­να­μων mRNA εμβο­λί­ων ή του πρω­τεϊ­νι­κού εμβο­λί­ου ή μια δόση του μονο­δο­σι­κού εμβο­λί­ου Johnson & Johnson για το γενι­κό πλη­θυ­σμό και 3 δόσεις των μονο­δύ­να­μων mRNA εμβο­λί­ων για τους ανο­σο­κα­τα­σταλ­μέ­νους ασθενείς.

Όσοι πολί­τες έχουν προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νο ραντε­βού για ανα­μνη­στι­κή δόση με του αρχι­κού τύπου εμβό­λια, μπο­ρούν αν θέλουν να ανα­προ­γραμ­μα­τί­σουν το ραντε­βού τους με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να τύπου εμβόλια.

Συστή­νε­ται η χορή­γη­ση ανα­μνη­στι­κής δόσης με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια ένα­ντι του κορο­νοϊ­ού σε χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 3 μηνών μετά την τελευ­ταία δόση του εμβο­λί­ου ή τη νόση­ση από κορονοϊό:

* σε όλα τα άτο­μα ηλι­κί­ας 60 ετών και άνω

* σε άτο­μα ηλι­κί­ας 12–59 ετών που ανή­κουν σε ομά­δες αυξη­μέ­νου κιν­δύ­νου σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του θερά­πο­ντα ιατρού

* σε δια­μέ­νο­ντες και εργα­ζό­με­νους σε μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων ή άλλες μονά­δες φρο­ντί­δας χρο­νί­ως πασχόντων

* σε επαγ­γελ­μα­τί­ες υγείας

* σε δια­βιού­ντες με άτο­μα σε ανο­σο­κα­τα­στο­λή ή άλλο υπο­κεί­με­νο νόσημα

* σε φρο­ντι­στές ατό­μων που πάσχουν από νοσή­μα­τα που αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο επι­πλο­κών από κορονοϊό

Διευ­κρι­νί­ζε­ται ότι:

-Άτο­μα που έχουν ήδη εμβο­λια­στεί με τη δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή δόση των μονο­δύ­να­μων εμβο­λί­ων και ανή­κουν στις παρα­πά­νω ομά­δες μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια (εφό­σον έχει παρέλ­θει χρο­νι­κό διά­στη­μα του­λά­χι­στον 3 μηνών).

-Άτο­μα που νόση­σαν μετά τη χορή­γη­ση της δεύ­τε­ρης ανα­μνη­στι­κής δόσης των μονο­δύ­να­μων εμβο­λί­ων δεν έχουν αντέν­δει­ξη και μπο­ρούν να εμβο­λια­στούν με τα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να διδύ­να­μα εμβό­λια με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη του θερά­πο­ντα ιατρού.

-Παρέ­χε­ται εξα­το­μι­κευ­μέ­να η δυνα­τό­τη­τα εμβο­λια­σμού με διδύ­να­μα επι­και­ρο­ποι­η­μέ­να εμβό­λια για δεύ­τε­ρη ανα­μνη­στι­κή ή τρί­τη ανα­μνη­στι­κή δόση σε άτο­μα ηλι­κί­ας 30 ως 59 ετών που δεν ανή­κουν στις παρα­πά­νω κατη­γο­ρί­ες με τη σύμ­φω­νη γνώ­μη του θερά­πο­ντα ιατρού.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο