Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξενάγηση στις φυλακές Ωρωπού από τον Σπύρο Χαλβατζή (ΦΩΤΟ)

Επί­σκε­ψη — ξενά­γη­ση στις φυλα­κές Ωρω­πού πραγ­μα­το­ποί­η­σε η ΚΟ Αγ. Μαρί­νας — Ηλιού­πο­λης του ΚΚΕ στο πλαί­σιο της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης του Κόμ­μα­τος. Στην ξενά­γη­ση συμ­με­τεί­χαν και μέλη της ΚΝΕ από τον Χολαργό.

fylakes oropou 1

Η ξενά­γη­ση έγι­νε από το σύντρο­φο Σπύ­ρο Χαλ­βα­τζή που υπήρ­ξε κρα­τού­με­νος και εκεί. Σύντρο­φοι και φίλοι του Κόμ­μα­τος ξενα­γή­θη­καν στις εγκα­τα­στά­σεις του συγκρο­τή­μα­τος, στο προ­αύ­λιο των φυλα­κών, στο θάλα­μο των κρα­του­μέ­νων και στα κελιά της απομόνωσης.

 

fylakes oropou 3

Τα μέλη και οι φίλοι του ΚΚΕ είχαν την ευκαι­ρία να έρθουν σε επα­φή με την ιστο­ρία των φυλα­κών, να μάθουν για το καλο­καί­ρι του 1968, όπου μετα­φέρ­θη­καν στις φυλα­κές 70 περί­που νέοι ηλι­κί­ας, 20 — 30 ετών, κρα­τού­με­νοι της χού­ντας, από το στρα­τό­πε­δο Λακ­κί της Λέρου. Στό­χος ήταν να τους απο­μα­κρύ­νουν από τους έμπει­ρους συγκρα­τού­με­νούς τους στη Λέρο και να τους φέρουν σε συν­θή­κες στις οποί­ες εκτι­μού­σαν ότι θα τους πίε­ζαν για να λυγί­σουν. Για­τί στον Ωρω­πό, δίπλα στις φυλα­κές, μπρο­στά στα μάτια των νέων κρα­του­μέ­νων, η ζωή συνέ­χι­ζε να κυλά, ενώ οι ίδιοι παρέ­με­ναν δέσμιοι και ανα­γκά­ζο­νταν να ζουν με τους κανό­νες της στρα­τιω­τι­κής ζωής που τους επέβαλλαν.

fylakes oropou 2

Ιδιαί­τε­ρο ήταν το ενδια­φέ­ρον των νέων συντρό­φων που ρωτή­σαν τον Σπ. Χαλ­βα­τζή για τις συν­θή­κες κρά­τη­σης των εξό­ρι­στων, για το αν είχαν ενη­με­ρώ­σει για τα συμ­βά­ντα όσους βρί­σκο­νταν έξω από τη φυλα­κή και πώς γινό­ταν αυτό. Επι­πλέ­ον οι σύντρο­φοι και οι φίλοι του Κόμ­μα­τος που παρα­βρέ­θη­καν στην ξενά­γη­ση ενθου­σιά­στη­καν και συγκι­νή­θη­καν από τους αγώ­νες των κομμουνιστών.

fylakes oropou 5

 

Ο Σπύ­ρος Χαλ­βα­τζής ανα­φέρ­θη­κε στη στά­ση των εξό­ρι­στων νέων που δεν απο­δέ­χτη­καν κανέ­ναν περιο­ρι­στι­κό όρο στη ζωή, στη λει­τουρ­γία του στρα­το­πέ­δου, που ήθε­λε να επι­βά­λει η χού­ντα, αλλά οργά­νω­σαν τη ζωή στη φυλα­κή, την εκπαι­δευ­τι­κή και πολι­τι­στι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα ενώ απά­ντη­σαν με απερ­γία πεί­νας στην τρο­μο­κρα­τία των δεσμο­φυ­λά­κων και τις πιέ­σεις για να υπο­γρά­ψουν «δήλω­ση μετα­νοί­ας». Όπως τόνι­σε η δικτα­το­ρία υπέ­στη ήττα στην επι­δί­ω­ξή της για τη δημιουρ­γία ενός πρό­τυ­που στρα­το­πέ­δου και προ­θα­λά­μου «ανα­μόρ­φω­σης» των νέων εξό­ρι­στων. Ματαί­ω­σε το σχέ­διό της και απο­φά­σι­σε την πει­θαρ­χι­κή μετα­γω­γή των νέων στη Γυάρο.

fylakes oropou

Τόνι­σε πως η εμπει­ρία των νέων πολι­τι­κών εξό­ρι­στων στον Ωρω­πό επι­βε­βαιώ­νει ότι η οργα­νω­μέ­νη, συλ­λο­γι­κή και αγω­νι­στι­κή στά­ση και η αδιαλ­λα­ξία απέ­να­ντι στον ταξι­κό εχθρό και στα όργα­νά του πάντα φέρ­νουν απο­τέ­λε­σμα, και ότι στον ίδιο δρό­μο, σε άλλες συν­θή­κες, συνε­χί­ζουν οι κομμουνιστές.

fylakes oropou 4

Κατά τη διάρ­κεια της ξενά­γη­σης, ο Σπ. Χαλ­βα­τζής συνο­μί­λη­σε με τους πυρο­σβέ­στες και τον Δήμαρ­χο του Ωρω­πού που παρα­βρί­σκο­νταν στο χώρο.

Πηγή: 902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο