Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεπέρασαν τους 100 οι νεκροί των πολύνεκρων επιθέσεων στην Καμπούλ

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της επί­θε­σης τζι­χα­ντι­στών της οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κρά­τος στο διε­θνές αερο­δρό­μιο της Καμπούλ έχει φθά­σει τους 103 νεκρούς, σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες της εφη­με­ρί­δας The Wall Street Journal.

Σύμ­φω­να με το ρεπορ­τάζ της εφη­με­ρί­δας, νεκροί είναι του­λά­χι­στον 90 Αφγα­νοί και του­λά­χι­στον 13 μέλη των ένο­πλων δυνά­με­ων των ΗΠΑ.

Καμι­κά­ζι της τζι­χα­ντι­στι­κής οργά­νω­σης Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ) επι­τέ­θη­καν χθες Πέμ­πτη στο πλή­θος Αφγα­νών που περί­με­νε στο διε­θνές αερο­δρό­μιο της Καμπούλ με την ελπί­δα να μπο­ρέ­σει να φύγει από τη χώρα για να σωθεί από το νέο καθε­στώς των Ταλι­μπάν, σκο­τώ­νο­ντας δεκά­δες ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους 12 αμε­ρι­κα­νούς στρατιωτικούς.

Αυτή η πρώ­τη φονι­κή επί­θε­ση μετά την επι­στρο­φή των Ταλι­μπάν στην εξου­σία την 15η Αυγού­στου κατα­γρά­φη­κε μερι­κές ημέ­ρες προ­τού απο­πε­ρα­τω­θεί η απο­χώ­ρη­ση των ένο­πλων δυνά­με­ων των ΗΠΑ, την 31η Αυγού­στου, έπει­τα από 20 χρό­νια άκαρ­που πολέ­μου με τους ισλαμιστές.

Η διπλή έκρη­ξη σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 12 αμε­ρι­κα­νούς στρα­τιω­τι­κούς και τραυ­μά­τι­σε άλλους 15, σύμ­φω­να με το Πεντά­γω­νο. Το καθε­στώς των Ταλι­μπάν έκα­νε λόγο για 20 νεκρούς και 52 τραυ­μα­τί­ες. Άλλες πηγές δίνουν πολύ πιο βαρύ απο­λο­γι­σμό. Το CBS News, επι­κα­λού­με­νο το αφγα­νι­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας, έκα­νε λόγο για του­λά­χι­στον 90 νεκρούς. Το Αλ Αρα­μπί­για έκα­νε λόγο για του­λά­χι­στον 72 νεκρούς και 158 τραυματίες.

Την ευθύνη ανέλαβε το ΙΚ.

Μια τρί­τη ισχυ­ρή έκρη­ξη ακού­στη­κε τα μεσά­νυ­χτα στην Καμπούλ, προ­κα­λώ­ντας τον φόβο πως βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη νέα επί­θε­ση. Όμως το καθε­στώς των Ταλι­μπάν ανέ­φε­ρε λίγο αργό­τε­ρα ότι επρό­κει­το για κατα­στρο­φή εξο­πλι­σμού του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού στο αερο­δρό­μιο, κάτι που δεν επι­βε­βαιώ­θη­κε άμε­σα από τις ΗΠΑ.

Ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν, ο οποί­ος εκφρά­στη­κε από τον Λευ­κό Οίκο για την κρί­ση στο Αφγα­νι­στάν, δια­βε­βαί­ω­σε πως η επι­χεί­ρη­ση θα «συνε­χι­στεί» ως την 31η Αυγού­στου, που επι­βε­βαί­ω­σε ότι παρα­μέ­νει η προ­θε­σμία για την απο­πε­ρά­τω­ση της επι­χεί­ρη­σης εκκέ­νω­σης και την απο­χώ­ρη­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού από τη χώρα. Υπε­ρα­μύν­θη­κε εκ νέου της από­φα­σής του να προ­χω­ρή­σει στην αποχώρηση.

Χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «ήρω­ες» που εκτε­λού­σαν «επι­κίν­δυ­νη και αλτρουι­στι­κή απο­στο­λή για να σώσουν τις ζωές άλλων» τους πεσό­ντες, ο κ. Μπάι­ντεν διε­μή­νυ­σε ότι οι ΗΠΑ θα «κατα­διώ­ξουν» το ΙΚ, θα αντα­πο­δώ­σουν το πλήγ­μα με «δύνα­μη και ακρί­βεια»: «θα τους κάνου­με να πλη­ρώ­σουν», τόνι­σε. Έχει ήδη ζητή­σει να καταρ­τι­στούν και να του παρου­σια­στούν επι­χει­ρη­σια­κά σχέ­δια για να χτυ­πη­θεί το Ισλα­μι­κό Κρά­τος στο Χορα­σάν (ΙΚΧ), πρό­σθε­σε, λέγο­ντας πως θα εμπλέ­ξει επι­πλέ­ον δυνά­μεις εάν απαιτηθεί.

«Δεν θα ξεχά­σου­με, δεν θα συγ­χω­ρή­σου­με, θα σας κυνη­γή­σου­με και θα πλη­ρώ­σε­τε», είπε ο κ. Μπάι­ντεν, απευ­θυ­νό­με­νος στους υπεύ­θυ­νους για το μακελειό.

Αντι­δρώ­ντας στην επί­θε­ση, ο Γενι­κός Γραμ­μα­τέ­ας του ΟΗΕ, ο Αντό­νιο Γκου­τέ­ρες, συγκά­λε­σε νωρί­τε­ρα έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση του Συμ­βου­λί­ου Ασφα­λεί­ας για το Αφγανιστάν.

Η Ουά­σινγ­κτον είχε κατα­στή­σει σαφές ήδη νωρί­τε­ρα πως θα συνε­χί­σει την επι­χεί­ρη­ση απο­μά­κρυν­σης ξένων και αφγα­νών πολι­τών, καθώς ο χρό­νος πιέ­ζει ασφυ­κτι­κά πια.

Δυτι­κές κυβερ­νή­σεις κατα­δί­κα­σαν την επί­θε­ση τονί­ζο­ντας πως δεν πρέ­πει να στα­μα­τή­σει η επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης, που ως χθες επέ­τρε­ψε να εγκα­τα­λεί­ψουν τη χώρα σχε­δόν 100.000 άνθρωποι.

Χιλιά­δες Αφγα­νοί συνέ­χι­ζαν να είναι συγκε­ντρω­μέ­νοι χθες στο διε­θνές αερο­δρό­μιο παρά τις προει­δο­ποι­ή­σεις που είχαν απευ­θύ­νει οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ, της Βρε­τα­νί­ας, της Αυστρα­λί­ας και άλλων κρα­τών περί επι­κεί­με­νης «τρο­μο­κρα­τι­κής» ενέργειας.

Το νέο καθε­στώς των Ταλι­μπάν, μέσω του εκπρο­σώ­που του Ζαμπιου­λά Μου­τζά­χιντ, με τη σει­ρά του «κατα­δί­κα­σε σθε­να­ρά» τις «βομ­βι­στι­κές επι­θέ­σεις», σπεύ­δο­ντας να τονί­σει πως δια­πρά­χθη­καν στον τομέα ευθύ­νης του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού.

Μετά την ταχεία ανα­κα­τά­λη­ψη της εξου­σί­ας από τους ισλα­μι­στές αντάρ­τες, το μεγά­λο αερο­δρό­μιο της Καμπούλ είναι η τελευ­ταία τοπο­θε­σία του Αφγα­νι­στάν όπου βρί­σκο­νται ξένα στρα­τεύ­μα­τα, κυρί­ως μέλη του στρα­τού των ΗΠΑ.

NATO και ΕΕ κάλε­σαν να συνε­χι­στεί η επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης στην Καμπούλ παρά την «τρο­μο­κρα­τι­κή επίθεση».

Πανικός

Η καγκε­λά­ριος της Γερ­μα­νί­ας Άγγε­λα Μέρ­κελ κατα­δί­κα­σε την «από­λυ­τα ειδε­χθή» επί­θε­ση. Το Βερο­λί­νο ανα­κοί­νω­σε ότι ολο­κλή­ρω­σε τις πτή­σεις στο πλαί­σιο της επι­χεί­ρη­σης εκκέ­νω­σης, όπως και η Ολλαν­δία, ο Κανα­δάς, το Βέλ­γιο. Άλλες χώρες, ανά­με­σά τους η Βρε­τα­νία και η Γαλ­λία, έκα­ναν σαφές πως συνε­χί­ζουν τις επι­χει­ρή­σεις απο­μά­κρυν­σης ανθρώπων.

Μετά τις εκρή­ξεις το Παρί­σι ανα­κοί­νω­σε τον επα­να­πα­τρι­σμό στο Παρί­σι, για λόγους ασφα­λεί­ας, του πρε­σβευ­τή Ντα­βίντ Μαρ­τι­νόν, που παρέ­με­νε στο αερο­δρό­μιο ως χθες.

Σύμ­φω­να με στρα­τιω­τι­κές πηγές η μια από τις εκρή­ξεις έγι­νε κοντά στην πύλη Άμπι, μια από τις τρεις προ­σβά­σεις στο νοσοκομείο.

«Ήταν μια πελώ­ρια έκρη­ξη μέσα στο πλή­θος που περί­με­νε μπρο­στά σε πύλη του αερο­δρο­μί­ου», είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας, ο Μιλάντ.

Άλλος αυτό­πτης μάρ­τυ­ρας είδε «έναν άνδρα να τρέ­χει κρα­τώ­ντας στην αγκα­λιά του ένα τραυ­μα­τι­σμέ­νο παι­δί».

Ο ρυθ­μός των πτή­σε­ων, που επι­τα­χυ­νό­ταν τις προη­γού­με­νες ημέ­ρες, είχε αρχί­σει να επι­βρα­δύ­νε­ται την Τετάρτη.

Σύμ­φω­να με κατα­μέ­τρη­ση του Λευ­κού Οίκου το πρωί χθες Πέμ­πτη, 13.400 άνθρω­ποι απο­μα­κρύν­θη­καν τις προη­γού­με­νες 24 ώρες, οι 5.100 με αμε­ρι­κα­νι­κά μετα­γω­γι­κά και 8.300 με 74 συμ­μα­χι­κά αερο­σκά­φη, παρά το χάος στο αερο­δρό­μιο από τη μαζι­κή ροή υπο­ψη­φί­ων προσφύγων.

Προ­χθές Τετάρ­τη ο επι­κε­φα­λής της αμε­ρι­κα­νι­κής διπλω­μα­τί­ας, ο Άντο­νι Μπλίν­κεν, δια­βε­βαί­ω­σε πως οι Ταλι­μπάν δεσμεύ­θη­καν να αφή­σουν τους Αμε­ρι­κα­νούς και Αφγα­νούς που «κιν­δυ­νεύ­ουν» να φύγουν ακό­μη και μετά την 31η Αυγού­στου. Η Γερ­μα­νία ανέ­φε­ρε πως έλα­βε δια­βε­βαιώ­σεις ότι οι εμπο­ρι­κές πτή­σεις θα μπο­ρέ­σουν να ξαναρχίσουν.

«Οδυνηρή στιγμή»

Το επι­κεί­με­νο τέλος της επι­χεί­ρη­σης εκκέ­νω­σης εγεί­ρει την ανη­συ­χία ότι πολ­λοί Αφγα­νοί που εργά­στη­καν τα τελευ­ταία χρό­νια για τις ξένες δυνά­μεις ή για την υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από τη Δύση κυβέρ­νη­ση ‑η οποία κατέρ­ρευ­σε- και αισθά­νο­νται πως απει­λού­νται από τους Ταλι­μπάν, δεν θα μπο­ρέ­σουν να φύγουν έγκαιρα.

«Πρό­κει­ται για οδυ­νη­ρή στιγ­μή» διό­τι «κόσμος που είχε δικαί­ω­μα να μετα­φερ­θεί στην Ολλαν­δία θα εγκα­τα­λει­φθεί», συνό­ψι­σαν η ολλαν­δή υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Σίγκριντ Κάαχ και η ολλαν­δή υπουρ­γός Άμυ­νας Ανκ Μπάι­λε­βελντ.

Το ΙΚΧ έχει ανα­λά­βει την ευθύ­νη για ορι­σμέ­νες από τις πιο πολυαί­μα­κτες επι­θέ­σεις των τελευ­ταί­ων ετών στο Αφγα­νι­στάν, με εκα­το­ντά­δες νεκρούς. Βάζει στο στό­χα­στρο πάνω απ’ όλα μου­σουλ­μά­νους που θεω­ρεί συλ­λή­βδην αιρε­τι­κούς, ιδί­ως τους σιί­τες. Ανέ­λα­βε έτσι την ευθύ­νη για την επί­θε­ση ενα­ντί­ον σιι­τι­κού γάμου στην Καμπούλ τον Αύγου­στο του 2019, που είχε στοι­χί­σει τη ζωή σε 91 ανθρώπους.

Παρό­τι πρό­κει­ται για δυο σου­νι­τι­κές ριζο­σπα­στι­κές ένο­πλες οργα­νώ­σεις, το ΙΚ και οι Ταλι­μπάν έχουν αντα­γω­νι­στι­κή σχέ­ση που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από το αμοι­βαίο μίσος.

Την Πέμ­πτη ανα­λυ­τές είχαν επι­ση­μά­νει πως η δρα­στη­ριό­τη­τα του ΙΚΧ είχε στα­μα­τή­σει σχε­δόν τελεί­ως για 12 ημέ­ρες, πιθα­νή ένδει­ξη πως σχε­δί­α­ζε μεγά­λη επίθεση.

Οι προει­δο­ποι­ή­σεις όμως δεν απέ­τρε­ψαν, πριν από τις εκρή­ξεις, τους χιλιά­δες Αφγα­νούς να παρα­μεί­νουν στην περιο­χή του αεροδρομίου.

Πολ­λοί Αφγα­νοί φοβού­νται πως οι Ταλι­μπάν θα επι­βάλ­λουν το ίδιο είδος φοντα­με­ντα­λι­στι­κού, βάρ­βα­ρου καθε­στώ­τος όπως αυτό που κατα­δυ­νά­στευε τη χώρα από το 1996 ως το 2001.

Ειδι­κά οι γυναί­κες και τα μέλη εθνι­κών μειο­νο­τή­των ανη­συ­χούν για την τύχη τους.

Αφού κατέ­λα­βαν ξανά την εξου­σία, οι Ταλι­μπάν απο­πει­ρώ­νται να παρου­σιά­σουν πιο μετριο­πα­θές πρό­σω­πο, χωρίς να πεί­θουν πολλούς.

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο