Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεπέρασαν το 1.000.000 την ημέρα τα κρούσματα παγκοσμίως την τελευταία εβδομάδα

Το ένα εκα­τομ­μύ­ριο μολύν­σεις την ημέ­ρα από τον κορο­νο­ϊό ξεπε­ρά­στη­κε, για πρώ­τη φορά, την εβδο­μά­δα 23–29 Δεκέμ­βρη, λίγες ώρες πριν από τη Πρω­το­χρο­νιά, με τα στοι­χεία να είναι ιδιαί­τε­ρα ανησυχητικά.

Συγκεκριμένα, κατά μέσο όρο, στο διάστημα αυτό καταγράφονταν 1.045.000 νέα κρούσματα καθημερινά, αύξηση +46% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με την καταμέτρηση που κάνει το Γαλλικό Πρακτορείο, βασιζόμενο στις επίσημες ανακοινώσεις κάθε χώρας.

Το προη­γού­με­νο ρεκόρ, των 817.000 κρου­σμά­των μέσα σε ένα 24ωρο, είχε κατα­γρα­φεί την εβδο­μά­δα 23–29 Απρί­λη του 2021.

Πάνω από το 85% των μολύν­σε­ων κατα­γρά­φε­ται σε δύο περιο­χές όπου επι­κρα­τεί η παραλ­λα­γή Όμι­κρον: την Ευρώ­πη (4.022.000 κρού­σμα­τα το τελευ­ταίο επτα­ή­με­ρο) και τη βόρεια Αμε­ρι­κή (2.264.000 κρού­σμα­τα). Μόνο στη Ασία, με 268.000 κρού­σμα­τα, οι μολύν­σεις μειώ­θη­καν κατά 12%.

Στην Ευρώ­πη, πολ­λές χώρες (Ισλαν­δία, Φιν­λαν­δία, Γαλ­λία, Δανία), κατα­γρά­φουν ρεκόρ κρου­σμά­των. Η Ισπα­νία κατέ­γρα­ψε σήμε­ρα αρνη­τι­κό ρεκόρ, με 161.688 μολύν­σεις σε 24 ώρες.
Στη Γαλ­λία, για δεύ­τε­ρη ημέ­ρα κατα­γρά­φη­καν περισ­σό­τε­ρα από 200.000 κρού­σμα­τα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο