Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεπλένοντας το ΝΑΤΟ με πρόσχημα τα «fake news» (Απάντηση στα Ελληνικά Hoaxes)

Την ώρα που στη Δανία ετοι­μά­ζε­ται ο αντι­λαϊ­κός, φασι­στι­κής έμπνευ­σης, νόμος που προ­βλέ­πει ποι­νές φυλά­κι­σης σε όσους ασκούν κρι­τι­κή στη δολο­φο­νι­κή συμ­μα­χία του ΝΑΤΟ, στην Ελλά­δα τα δια­δι­κτυα­κά πλυ­ντή­ρια ξεπλύ­μα­τος των ιμπε­ρια­λι­στών έβα­λαν μπρος τις μηχανές.

Το ρόλο τέτοιου, δια­δι­κτυα­κού, πλυ­ντη­ρί­ου της Νατοι­κής συμ­μα­χί­ας και της κυβέρ­νη­σης της Δανί­ας φαί­νε­ται πως ανέ­λα­βε να εκπλη­ρώ­σει η ιστο­σε­λί­δα «Ελλη­νι­κά Hoaxes». Με πρό­σχη­μα την δήθεν απο­κά­λυ­ψη «ψευ­δών ειδή­σε­ων», η εν λόγω σελί­δα επι­χει­ρεί να δια­ψεύ­σει την είδη­ση που πρω­το­δη­μο­σί­ευ­σε το «Ατέ­χνως» για το απα­ρά­δε­κτο σχέ­διο νόμου του υπουρ­γεί­ου δικαιο­σύ­νης της Δανίας. 

Βέβαια, πάνω στο ζήλο του να ξεπλύ­νει τους Νατοϊ­κούς φονιά­δες και την αστι­κή κυβέρ­νη­ση της Δανί­ας, ο συντά­κτης των «Ελλη­νι­κών Hoaxes» αυτο­γε­λοιο­ποιεί­ται. Όχι μόνο δεν δια­ψεύ­δει την ουσία της είδη­σης (ότι δηλα­δή πρό­κει­ται για καρα­μπι­νά­τη προ­σπά­θεια φίμω­σης της ελευ­θε­ρί­ας του λόγου στο όνο­μα του ΝΑΤΟ), όχι μόνο δε λέει τίπο­τα για την «ταμπα­κιέ­ρα», αλλά επι­πλέ­ον υιο­θε­τεί την επί­ση­μη εκδο­χή του υπουρ­γεί­ου δικαιο­σύ­νης της Δανί­ας προ­κει­μέ­νου να μας πεί­σει ότι το εν λόγω σχέ­διο νόμου αφο­ρά τη δρά­ση… ξένων μυστι­κών υπη­ρε­σιών για τον επη­ρε­α­σμό της κοι­νής γνώ­μης (Παρα­πέ­μπει, ως τεκ­μή­ριο στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου των υπουρ­γών Δικαιο­σύ­νης, Άμυ­νας και Εσω­τε­ρι­κών, χωρίς να λέει πού παραπέμπει). 

Και εξη­γού­μα­στε:

1. Τα «Ελλη­νι­κά Hoaxes» σκόπι­μα απο­κρύ­πτουν ότι το προ­σχέ­διο νόμου κάνει σαφή ανα­φο­ρά στο ΝΑΤΟ και στην ποι­νι­κο­ποί­η­ση αρνη­τι­κών ειδή­σε­ων ενά­ντια στο ΝΑΤΟ. Δεν είναι επο­μέ­νως ένα νομο­σχέ­διο που προ­βλέ­πει ποι­νές φυλά­κι­σης- γενι­κά και αόρι­στα- σε όσους «απο­δε­δειγ­μέ­να συνερ­γά­ζο­νται με ξένες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες για τον επη­ρε­α­σμό της κοι­νής γνώ­μης». Η κρι­τι­κή ενά­ντια στο ΝΑΤΟ και στην συμ­με­το­χή της Δανί­ας στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμ­μα­χία είναι το κύριο ζητούμενο.

2. Ο συντά­κτης των «Ελλη­νι­κών Hoaxes» υιο­θε­τεί πλή­ρως την- σκό­πι­μα ασα­φή- εκδο­χή του δανέ­ζι­κου υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης περί «συνερ­γα­σί­ας» ατό­μων «με ξένες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες». Η νομι­κή ασά­φεια που επι­κρα­τεί σε αυτό το σημείο είναι το «κλει­δί» για την δίω­ξη και φυλά­κι­ση ατό­μων κατά το δοκούν. Προ­κύ­πτουν εύλο­γα ερω­τή­μα­τα: Ποιος εγγυά­ται ότι οι δανέ­ζι­κες αρχές δεν θα συν­δέ­ουν άμε­σα οποια­δή­πο­τε δημό­σια κρι­τι­κή ενά­ντια στο ΝΑΤΟ με «δάχτυ­λο» μυστι­κών υπη­ρε­σιών; Άρα­γε, επί τόσες δεκα­ε­τί­ες, στη Δανία δεν υπάρ­χει νομι­κό πλαί­σιο που να προ­στα­τεύ­ει τη χώρα από τη δρά­ση ξένων μυστι­κών υπη­ρε­σιών και την θυμή­θη­καν τώρα;

3. Ο συντάκτης-«Σέρλοκ Χολμς» των «Ελ. Hoaxes» παρι­στά­νει πως δεν ξέρει, δεν άκου­σε, δε διά­βα­σε ποτέ στην σύγ­χρο­νη ιστο­ρία για περι­πτώ­σεις δίω­ξης και κατα­δί­κης από το αστι­κό κρά­τος αγω­νι­στών με τη «φυτευ­μέ­νη» κατη­γο­ρία της υπο­τι­θέ­με­νης «κατα­σκο­πί­ας» και «συνερ­γα­σί­ας» με ξένες μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες. Να θυμί­σου­με ότι με παρό­μοιας λογι­κής νόμους, το αστι­κό ελλη­νι­κό κρά­τος φυλά­κι­σε και δολο­φό­νη­σε πρω­το­πό­ρους αγω­νι­στές όπως, για παρά­δειγ­μα, το Νίκο Μπε­λο­γιάν­νη και τους τρεις συντρό­φους του, τον αγω­νι­στή της ειρή­νης Νίκο Νικη­φο­ρί­δη (εκτε­λέ­στη­κε για­τί δια­κι­νού­σε την Έκκλη­ση της Στοκ­χόλ­μης), το Νίκο Πλου­μπί­δη και άλλους. Ή, μιας και ενο­χλή­θη­καν από την ανα­φο­ρά μας στους Μακάρ­θι και Γκέ­μπελς (τα μόνα που δεν υπάρ­χουν στην πηγή απ’ όπου αντλή­σα­με την είδη­ση), προ­φα­νώς δεν έχουν ακού­σει ποτέ για την Έθελ και τον Τζού­λιους Ρόζεν­μπεργκ που το 1953 εκτε­λέ­στη­καν στις ΗΠΑ κατη­γο­ρού­με­νοι για κατα­σκο­πεία ατο­μι­κής τεχνο­λο­γί­ας υπέρ της Σοβιε­τι­κής Ένωσης.

4. Για να δικαιο­λο­γή­σει τα αδι­καιο­λό­γη­τα, το ευρω­να­τοϊ­κό πλυ­ντή­ριο των «Ελλη­νι­κών Hoaxes» κατα­φεύ­γει στο, γνώ­ρι­μο πλέ­ον και χιλιοει­πω­μέ­νο, πρό­σχη­μα της ρωσο­φο­βί­ας. Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για επα­νά­λη­ψη της κυρί­αρ­χης σε ΗΠΑ και ΕΕ προ­πα­γάν­δας περί ρωσι­κής ανά­μει­ξης (π.χ. στις αμε­ρι­κα­νι­κές εκλο­γές του 2016, που ουδέ­πο­τε απο­δεί­χθη­κε μέχρι σήμε­ρα) έτσι ώστε να ενι­σχύ­σουν τα μέτρα κατα­στο­λής και κατα­σκό­πευ­σης, να περιο­ρί­σουν το δικαί­ω­μα της ελεύ­θε­ρης έκφρα­σης, να ποι­νι­κο­ποι­ή­σουν κάθε αντί­θε­τη στα συμ­φέ­ρο­ντα τους άποψη.

Συμμετοχή της σελίδας "Ελληνικά Hoaxes" σε συνέδριο υπό την αιγίδα της...ΕΕ.

Συμ­με­το­χή της σελί­δας “Ελλη­νι­κά Hoaxes” σε συνέ­δριο υπό την αιγί­δα της…ΕΕ.

Αντι­λαμ­βα­νό­μα­στε την πρε­μού­ρα της σελί­δας «Ελλη­νι­κά Hoaxes» να προ­στρέ­ξουν για το ξέπλυ­μα του ευρω­να­τοϊ­κού ιμπε­ρια­λι­σμού. Είναι άλλω­στε εύλο­γο για μια ιστο­σε­λί­δα που συμ­με­τεί­χε πρό­σφα­τα (27–28 Σεπτέμ­βρη) σε συνέ­δριο του Ευρω­παϊ­κού Κοι­νο­βου­λί­ου (Fact-Checking in EU) με «σκο­πό τον συντο­νι­σμό των ομά­δων και οργα­νι­σμών που ελέγ­χουν τις ψευ­δείς ειδή­σεις στην Ευρώ­πη, με απώ­τε­ρο σκο­πό την ανά­λη­ψη πρω­το­βου­λιών για την αντι­με­τώ­πι­ση των προ­κλή­σε­ων στο θέμα της παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης ενό­ψει των Ευρω­ε­κλο­γών του Μαΐ­ου 2019». Σημειώ­νε­ται μάλι­στα, ότι στο συγκε­κρι­μέ­νο συνέ­δριο τονί­στη­κε πως «η ΕΕ λαμ­βά­νει σοβα­ρά την απει­λή υπο­νό­μευ­σης των δημο­κρα­τι­κών της θεμε­λί­ων και αξιών από εξω­τε­ρι­κές απει­λές. Ειδι­κή μνεία έγι­νε στην απει­λή που αντι­προ­σω­πεύ­ει η μηχα­νή προ­πα­γάν­δας του Κρεμλίνου…». 

Ας αφή­σουν λοι­πόν τους εξυ­πνα­κι­σμούς και τις λαθρο­χει­ρί­ες περί «παρα­πλη­ρο­φό­ρη­σης» οι συντά­κτες των «Ελλη­νι­κών Hoaxes». Κι’ αφού, ως δια­δι­κτυα­κοί πραι­τω­ρια­νοί του συστή­μα­τος, αδυ­να­τούν να ντρα­πούν για τις αθλιό­τη­τες που γρά­φουν, ας αντι­λη­φθούν του­λά­χι­στον πως η ευρω­να­τοϊ­κή δυσω­δία που απο­πνέ­ουν είναι μια πραγ­μα­τι­κό­τη­τα που δεν τους αφή­νει κανέ­να περι­θώ­ριο  αξιοπιστίας. 

Σε ό,τι μας αφο­ρά, την επό­με­νη φορά που θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν τα αυτο­α­πο­κα­λού­με­να Ελλη­νι­κά Hoaxes τον χαρα­κτη­ρι­σμό παρα­πλη­ρο­φό­ρη­ση για δημο­σί­ευ­μά μας, να είναι σε θέση να το τεκ­μη­ριώ­σουν. Αλλιώς θα πρέ­πει να ανα­λά­βουν τις ευθύ­νες με τον τρό­πο που αρμό­ζει σε αυτές τις περιπτώσεις. 

Ατέ­χνως

Δανία: 12 χρό­νια φυλα­κή σε όποιον κάνει κρι­τι­κή στο ΝΑΤΟ!!! – Ναζι­στι­κό και όμως αλη­θι­νό (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Το ναζι­στι­κού τύπου Νομο­σχέ­διο της Δανί­ας που τιμω­ρεί με 12 χρό­νια φυλα­κή και τους χρή­στες Facebook που κάνουν κρι­τι­κή στο ΝΑΤΟ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο