Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ! Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, έχουν αξία!

Αθήνα: 11.30 π.μ. στα Προπύλαια — Θεσσαλονίκη: 11 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου

Την Πέμ­πτη απερ­γού­με! Κανέ­νας για δου­λειά, ξεση­κω­μός! Εργα­τι­κά Κέντρα, Ομο­σπον­δί­ες, Συν­δι­κά­τα, μαζι­κοί φορείς, φορείς της νεο­λαί­ας βγαί­νουν για ακό­μη μια μέρα στους δρό­μους με στό­χο να απο­τε­λέ­σει η κινη­το­ποί­η­ση νέο σταθ­μό κλι­μά­κω­σης του αγώ­να για την προ­στα­σία της ζωής του λαού, ενά­ντια στην εγκλη­μα­τι­κή πολι­τι­κή του κέρ­δους και του «κόστους — οφέ­λους» που έφε­ρε την τρα­γω­δία στα Τέμπη.

Η απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση έρχε­ται σε συνέ­χεια των αγω­νι­στι­κών πρω­το­βου­λιών πρω­τό­γνω­ρης μαζι­κό­τη­τας που οργα­νώ­θη­καν τις προη­γού­με­νες μέρες: Των συλ­λα­λη­τη­ρί­ων που κατέ­κλυ­σαν τους δρό­μους και τις πλα­τεί­ες σε πολ­λές πόλεις τις δυο προη­γού­με­νες Κυρια­κές, των καθη­με­ρι­νών μαθη­τι­κών και φοι­τη­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων, της απερ­για­κής κινη­το­ποί­η­σης και των πολύ μαζι­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν την Τετάρ­τη 8 Μάρτη.

Οι πρω­το­βου­λί­ες που ξεκί­νη­σαν τις πρώ­τες μέρες μετά το ατύ­χη­μα συνε­χί­ζο­νται με αμεί­ω­τη έντα­ση, καθώς δεκά­δες χιλιά­δες λαού και νεο­λαί­ας εκφρά­ζουν την οργή τους για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα, ξεκα­θα­ρί­ζουν πως δεν είναι δια­τε­θει­μέ­νοι να επι­τρέ­ψουν να ξεχα­στούν ή να συγκα­λυ­φθούν οι αιτί­ες του, δια­δη­λώ­νουν πως οι ζωές τους δεν είναι «κόστος», λένε «ως εδώ» στην πολι­τι­κή που θυσιά­ζει όλες τις ανά­γκες τους στον βωμό του κέρ­δους.

Στην Αθή­να, η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 11.30 π.μ., στα Προ­πύ­λαια. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 11 π.μ., στο Άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου (Δια­βά­στε παρα­κά­τω όλες τις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις).

Για την Αθή­να, οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις έχουν ορι­στεί στις 10.45 π.μ. σε Κάνιγ­γος, Προ­πύ­λαια, Ομό­νοια και στη συμ­βο­λή των οδών Πανε­πι­στη­μί­ου και Βουκουρεστίου.

Για τη Θεσ­σα­λο­νί­κη οι προ­συ­γκε­ντρώ­σεις έχουν ορι­στεί στις 10.30 π.μ., ως εξής: Τσι­μι­σκή με Αρι­στο­τέ­λους: σωμα­τεία στον Κλά­δο του Εμπο­ρί­ου, του Επι­σι­τι­σμού, του Του­ρι­σμού και των Υπη­ρε­σιών. Πλα­τεία Άθω­νος: σωμα­τεία στον Κλά­δο των Κατα­σκευών, των Μετα­φο­ρών, των Τρο­φί­μων, της Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας, της Ενέρ­γειας, λοι­πών σωμα­τεί­ων του Ιδιω­τι­κού Τομέα. Καρό­λου Ντήλ — Ερμού: σωμα­τεία στον Κλά­δο της Πλη­ρο­φο­ρι­κής και των Τηλε­πι­κοι­νω­νιών. Πλα­τεία Αγ. Σοφί­ας: σωμα­τεία στον Κλά­δο της Υγεί­ας, των Εκπαι­δευ­τι­κών, του Δημο­σί­ου, Φοι­τη­τι­κοί Σύλλογοι.

Δεμέ­να θα μεί­νουν την Πέμ­πτη τα πλοία στα λιμά­νια όλης της χώρας, καθώς οι ναυ­τερ­γά­τες συμ­με­τέ­χουν στην 24ωρη απερ­γία. Με βάση την από­φα­ση της ΠΝΟ, η απερ­γία στα πλοία θα ξεκι­νή­σει στις 00.01 την Πέμ­πτη και θα λήξει τα μεσάνυχτα.

ΠΑΜΕ: Όλοι στην απεργία και στις συγκεντρώσεις! Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, έχουν αξία!

Κάλε­σμα για μαζι­κή συμ­με­το­χή στην απερ­γία και στις δεκά­δες συγκε­ντρώ­σεις σε όλη τη χώρα απευ­θύ­νει το ΠΑΜΕ, τονί­ζο­ντας: «Διεκ­δι­κού­με τη ζωή που μας αξί­ζει, ζωή με σύγ­χρο­να δικαιώ­μα­τα με βάση την επο­χή μας, καλύ­τε­ρο μέλ­λον για εμάς και τα παι­διά μας».

«Χρέ­ος για τον κάθε εργα­ζό­με­νο, τον κάθε νέο και νέα, είναι να συνε­χί­σου­με να ζητά­με τα αυτο­νό­η­τα: Το έγκλη­μα να μη συγκα­λυ­φθεί! Να δυνα­μώ­σει ο αγώ­νας για: σύγ­χρο­νες, ασφα­λείς, φτη­νές μαζι­κές μετα­φο­ρές κόντρα στην πολι­τι­κή που βάζει την ασφά­λεια των επι­βα­τών και τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων στο ζύγι του κόστους και της κερ­δο­φο­ρί­ας των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας. Άμε­σα μέτρα αντι­πλημ­μυ­ρι­κής, αντι­πυ­ρι­κής, αντι­σει­σμι­κής προ­στα­σί­ας. Έλεγ­χο εδώ και τώρα της αντι­σει­σμι­κής θωρά­κι­σης σε σχο­λεία, σχο­λές, νοσο­κο­μεία, χώρους δου­λειάς. Άμε­σα μέτρα προ­στα­σί­ας της Υγεί­ας και της Ασφά­λειας σε όλους τους χώρους δου­λειάς. Προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε Υγεία, Παι­δεία, κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, υπη­ρε­σί­ες πολι­τι­κής προ­στα­σί­ας» προ­σθέ­τει το ΠΑΜΕ.

Σε κλεί­σι­μο κατα­στη­μά­των την Πέμ­πτη και σε μαζι­κές συμ­με­το­χές στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις προ­χω­ρούν Ομο­σπον­δί­ες και Σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και επαγ­γελ­μα­το­βιο­τε­χνών. «Η οργή γίνε­ται αγώ­νας! Δεν είναι η ώρα της σιω­πής! Είναι η ώρα της φωνής και του ξεση­κω­μού. Την Πέμ­πτη αφή­νου­με την δου­λειά και κατε­βαί­νου­με στον δρό­μο» τονί­ζει στο κάλε­σμά της η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ).

«Τώρα είναι η ώρα να μετα­τρέ­ψου­με τον θυμό και την αγα­νά­κτη­σή μας σε οργα­νω­μέ­νη δύνα­μη για να ξεμπρο­στιά­σου­με τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, το κρά­τος τους και όλες τις κυβερ­νή­σεις που στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή που λογα­ριά­ζει ως κόστος την ασφά­λεια και την προ­στα­σία της ζωής μας» τονί­ζει στο κάλε­σμά της η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας.

Στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση στα Προ­πύ­λαια καλούν Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας. Το «παρών» στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις θα δώσουν και οι μαθη­τές με κάλε­σμα της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Αθή­νας και της Συντο­νι­στι­κής Επι­τρο­πής Μαθη­τών Θεσ­σα­λο­νί­κης.

Λεωφορεία για τη συγκέντρωση στα Προπύλαια

Για την απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια δρο­μο­λο­γού­νται λεω­φο­ρεία από τις εξής περιοχές:

Άνω Λιό­σια: Στις 9.30 π.μ., τρι­γω­νι­κή πλα­τεία, όπι­σθεν δημαρχείου

Ασπρό­πυρ­γος: Στις 9.45 π.μ., παραλία

Ελευ­σί­να: Στις 9.30 π.μ., δημο­τι­κό πάρκινγκ

Κόκ­κι­νος Μύλος: Στις 9.45 π.μ., τρι­γω­νι­κή πλατεία

Μενί­δι: Στις 9.45 π.μ., πλα­τεία Καράβου

Ολυ­μπια­κό Χωριό: Στις 9.30 π.μ., Κακλα­μα­νά­κη 21

Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

- Στην Αθή­να, στις 11.30 π.μ., στα Προπύλαια.

- Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, στις 11 π.μ., στο Άγαλ­μα Βενιζέλου.

- Στην Πάτρα, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Γεωργίου.

- Στη Λάρι­σα, στις 11.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στο Αγρί­νιο, στις 10.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στο Αίγιο, στις 11 π.μ., στην Τρί­γω­νη πλατεία.

- Στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στις 11 π.μ. μπρο­στά στο Δημαρχείο.

- Στο Αλι­βέ­ρι, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Ζώντου.

- Στην Αμα­λιά­δα, στις 9.30 π.μ., στην πλα­τεία Αγί­ου Αθανασίου .

- Στην Άμφισ­σα, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Λαού.

- Στο Άργος, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Αγί­ου Πέτρου.

- Στην Αρι­δαία, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Σέτσκου.

- Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Κιλκίς.

- Στη Βέροια, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Δημαρχείου.

- Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου.

- Στα Γιάν­νε­να, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στα Γιαν­νι­τσά, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία ΕΠΟΝ.

- Στα Γρε­βε­νά, στις 12 μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στη Δρά­μα, στις 12 μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Έδεσ­σα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες.

- Στην Ελασ­σό­να, στις 11.30 π.μ., στην Κεντρι­κή Πλατεία.

- Στη Ζάκυν­θο, στις 10 π.μ., στην πλα­τεία Αγί­ου Μάρκου.

- Στην Ηγου­με­νί­τσα, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Δημαρχείου.

- Στο Ηρά­κλειο, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας.

- Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Ιστιαία, στις 12 μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Ικα­ρία, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Ευδήλου.

- Στην Καβά­λα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Καλα­μά­τα, στις 10 π.μ., στην πλα­τεία 23ης Μαρτίου.

- Στην Καρ­δί­τσα, στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στο Καρ­πε­νή­σι, στις 7 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Καστο­ριά, στις 11.30 π.μ., στην αντιπεριφέρεια.

- Στην Κατε­ρί­νη, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Κέρ­κυ­ρα, στις 11.30 π.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.

- Στην Κεφα­λο­νιά, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία Αργοστολίου.

- Στο Κιλ­κίς, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Ειρήνης.

- Στην Κοζά­νη, στις 11.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Κομο­τη­νή, στις 12 μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Κόριν­θο, στις 11.30 π.μ., στα Περιβολάκια.

- Στην Κυπα­ρισ­σία, στις 11 π.μ. στο κτί­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου.

- Στην Κω, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας.

- Στη Λαμία, στις 11.30 π.μ. στην πλα­τεία Πάρκου.

- Στη Λέρο, στις 11 π.μ. στην πύλη του νοσοκομείου.

- Στη Λέσβο, στην πλα­τεία Σαπ­φούς της Μυτι­λή­νης στις 11.30 π.μ. και την ίδια ώρα στην Καλ­λο­νή στο πάρ­κο απέ­να­ντι από το Δημο­τι­κό Σχολείο.

- Στη Λευ­κά­δα, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Αγί­ου Μηνά.

- Στη Λήμνο, στις 10 π.μ., στο λιμά­νι της Μύρινας.

- Στη Λιβα­δειά, στις 12μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Μαλε­σί­να, στις 11.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στο Μαντού­δι, στις 10.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στη Νάου­σα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στη Ναύ­πα­κτο, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Φαρμάκη.

- Στην Ξάν­θη, στις 11 π.μ. στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Ορε­στιά­δα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στον Πολύ­γυ­ρο, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Δημαρχείου.

- Στην Πρέ­βε­ζα, στις 10.30 π.μ., στα παλιά ΚΤΕΛ.

- Στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στην Πύλο, στις 10.30 π.μ στην πλατεία

- Στον Πύρ­γο, στις 10 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στο Ρέθυ­μνο, στις 11 π.μ., στο Δημαρχείο.

- Στη Ρόδο, στις 12μ., στο Δημαρχείο.

- Στη Σάμο, στις 10 π.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο στο Βαθύ.

- Στη Σαντο­ρί­νη, στις 11.30 π.μ., στην πλα­τεία των Φηρών.

- Στις Σέρ­ρες, στις 10.30 π.μ., στην πλα­τεία Ελευθερίας.

- Στη Σπάρ­τη, στις 11.30 π.μ., πάρ­κο ΟΤΕ.

- Στη Σύρο, στις 10.30 π.μ., στην Απο­κε­ντρω­μέ­νη Διοί­κη­ση Αιγαίου

- Στα Τρί­κα­λα, στις 12μ., στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου.

- Στην Τρί­πο­λη, στις 11 π.μ., στην πλα­τεία Πετρινού

- Στον Τύρ­να­βο, στις 11.30 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.

- Στη Φλώ­ρι­να, στις 12 μ., στην πλα­τεία Μόδη (Κανό­νια).

- Στη Χαλ­κί­δα, στις 12 μ., στην πλα­τεία Δικαστηρίων.

- Στα Χανιά, στις 10 π.μ., στην πλα­τεία της Δημο­τι­κής Αγοράς.

- Στη Χίο, στις 12μ., στην πλα­τεία Βουνακίου.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο