Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ξεσπά η μεγαλύτερη αδελφή της 12χρονης κοριτσιού από τον Κολωνό: «Η μητέρα μας είναι αθώα»

Ξεσπά η μεγα­λύ­τε­ρη αδελ­φή του 12χρονου κορι­τσιού από τον Κολω­νό για την εισαγ­γε­λι­κή πρό­τα­ση της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας που επί της ουσί­ας ρίχνει «στα μαλα­κά» τον Ηλία Μίχο και κρί­νει ένο­χη για μαστρο­πεία την μητέ­ρα τους.

Όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά είπε: «Έχω μέσα μου στε­νο­χώ­ρια αλλά και οργή. Θυμό. Για­τί πιστέ­ψα­με στη Δικαιο­σύ­νη. Αλλά η μαμά μου παρα­μέ­νει στη φυλα­κή, όχι με στοι­χεία, αλλά με θεω­ρί­ες συνω­μο­σί­ας. Σκέ­τη απο­γο­ή­τευ­ση. Σου βιά­ζε­ται η αδελ­φού­λα σου, ένα μωρό, από τόσα άτο­μα. Και το τέρας υπο­στη­ρί­ζει πως ήταν ερω­τευ­μέ­νος και συνευ­ρέ­θη­κε μαζί της τέσ­σε­ρις φορές, λες και είναι φυσιο­λο­γι­κό. Η εισαγ­γε­λέ­ας πρό­τει­νε να αθω­ω­θεί για τον βια­σμό, ενώ η αδελ­φή μου περιέ­γρα­ψε με κάθε λεπτο­μέ­ρεια τον βια­σμό της. Ότι την απεί­λη­σε. Ότι της έδει­ξε τα όπλα που είχε. Αλλά όχι. Δεν είναι βια­στής… είναι «ερω­τευ­μέ­νος»! Μιλά­με για έρω­τα! Με 43 χρό­νια δια­φο­ρά ηλι­κί­ας! Μήπως κ. εισαγ­γε­λέ­ας είναι ο καλός Σαμα­ρεί­της της πορ­νεί­ας που την βοη­θού­σε να βρει καλούς πελά­τες στην γειτονιά;»

«Μιλά­με για συναί­νε­ση όταν την κατέ­βα­ζε στο υπό­γειο και ασελ­γού­σε στο κορ­μά­κι της παρά τις φωνές και την προ­σπά­θεια της να ξεφύ­γει; Όταν της έβα­λε το όπλο στον κρό­τα­φο και την απεί­λη­σε ότι εάν μιλή­σει θα σκο­τώ­σει πρώ­τα την οικο­γέ­νεια της και ύστε­ρα εκεί­νη; Η μητέ­ρα μας είναι αθώα. Όταν έχεις πέντε παι­διά, ναι, συμ­βαί­νει. Μπο­ρεί να χάσεις τον έλεγ­χο. Άνθρω­πος είσαι. Αυτό δε σημαί­νει ότι που­λάς το σπλά­χνο σου. Δεν υπάρ­χει τίπο­τα πιο σημα­ντι­κό για τη μητέ­ρα μας από εμάς. Θέλω να ζητή­σω ένα τερά­στιο συγ­γνώ­μη στην μικρή μου για­τί απο­τύ­χα­με σαν χώρα, σαν Δικαιο­σύ­νη. Συγ­γνώ­μη μικρή μου που «τρως» το ένα χαστού­κι μετά το άλλο. Που άνοι­ξες την ψυχή σου για να πουν ότι από αφέ­λεια βγή­κες στην πορνεία».

Με τις αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων υπε­ρά­σπι­σης τριών κατη­γο­ρου­μέ­νων στην υπό­θε­ση συνε­χί­στη­κε σήμε­ρα, Τρί­τη 19 Μαρ­τί­ου, η δίκη για την υπό­θε­ση της σεξουα­λι­κής κακο­ποί­η­σης της 12χρόνης από τα Σεπόλια.

Αύριο ανα­μέ­νε­ται να αγο­ρεύ­σουν οι συνή­γο­ροι υπε­ρά­σπι­σης του 55χρονου βασι­κού κατη­γο­ρού­με­νου και την Πέμ­πτη ανα­μέ­νο­νται οι αγο­ρεύ­σεις των συνη­γό­ρων της μητέρας.

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο