Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ξεφτίλες συριζαίοι ο Μπελογιάννης κι ο Ζαχαριάδης δεν μπαίνουν στο ίδιο κάδρο με τον Μεταξά που τους είχε στη φυλακή!»

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης //

«Ξεφτί­λες Συρι­ζαί­οι ο Μπε­λο­γιάν­νης κ ο Ζαχα­ριά­δης δεν μπαί­νουν στο ίδιο κάδρο με τον Μετα­ξά που τους είχε στη φυλα­κή! Τελι­κά είναι στρα­τη­γι­κή επι­λο­γή ο ΣΥΡΙΖΑ να χαϊ­δεύ­ει τον φασι­σμό!», γρά­φει χρή­στης του twetter με αφορ­μή το προ­ε­κλο­γι­κό σποτ του ΣΥΡΙΖΑ όπου με τίτλο «Η δύνα­μη των Ελλή­νων», μετα­ξύ σπου­δαί­ων Ελλή­νων συμπε­ρι­λαμ­βά­νει  και τον δικτά­το­ρα Ιωάν­νη Μετα­ξά! Μαζί με προ­σω­πι­κό­τη­τες όπως ο  Θεό­δω­ρος Κολο­κο­τρώ­νης, ο Στρα­τη­γός Μακρυ­γιάν­νης, ο Κώστας Καρυω­τά­κης και ο Κώστας Βάρ­να­λης, οι ΕΛΑ­Σί­τε και οι ΕΛΑ­Σί­τισ­σες,  ο κομ­μου­νι­στής Νίκος Μπε­λο­γιάν­νη και ο δικτά­το­ρας  φίλος του Γκαί­μπελς και θαυ­μα­στής των ναζί Ιωάν­νης Μετα­ξάς και ο απη­νής διώ­κτης των κομ­μου­νι­στών Ελευ­θέ­ριος Βενιζέλος.

Όλα τα σφά­ζουν όλα τα μαχαι­ρώ­νουν και η νεό­τε­ρη ιστο­ρία ένα «τουρ­λού». Στον ΣΥΡΙΖΑ και στην κυβέρ­νη­ση δεν ορρω­δούν προ ουδε­νός, προ­κει­μέ­νου να ψαρέ­ψουν σε θολά νερά του Ελλη­νι­σμού και του Έθνους. Παρά την αγα­νά­κτη­ση που δικαί­ως προ­κα­λεί αυτή η προ­σπά­θεια του ΣΥΡΙΖΑ , δεν αιφ­νι­διά­ζει, δεν είναι «γκά­φα» (όπως χαρα­κτη­ρί­στη­κε). Αντι­θέ­τως είναι απο­λύ­τως συνε­πής στά­ση, που ξεκί­νη­σε με το βάπτι­σμα των κομ­μου­νι­στών σε αρι­στε­ρούς (την επο­μέ­νη της εκλο­γής τους), συνε­χί­στη­κε με τη συγκυ­βέρ­νη­ση του ακρο­δε­ξιού Π. Καμ­μέ­νου προ­κει­μέ­νου να λεη­λα­τή­σουν τη ζωή εργα­ζο­μέ­νων και συντα­ξιού­χων, ακο­λού­θη­σε η δια φωτο­γρα­φιών και δηλώ­σε­ων ξέπλυ­μα των ναζί της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή, και μόλις χτες, την ημέ­ρα της αντι­φα­σι­στι­κής νίκης υπέ­γρα­ψαν με τους φασί­στες, τους ακρο­δε­ξιούς της λυκο­συμ­μα­χί­ας της ΕΕ κεί­με­νο ενά­ντια σε όσους έδω­σαν την ζωή τους στο πόλε­μο κατά του φασι­σμού.

Όπως δεν κοκ­κί­νι­σαν ποτέ για την καπη­λεία χιλιά­δων αγω­νι­στών του λαού που έδω­σαν το αίμα τους (όταν η επί­δει­ξη προ­ο­δευ­τι­κό­τη­τας τους ήταν χρή­σι­μη). Όπως δε ντρά­πη­καν στιγ­μή να βγά­ζουν υπο­κρι­τι­κές κορώ­νες για τους Παλαι­στί­νιους τη στιγ­μή που στη­ρί­ζουν και συνερ­γά­ζο­νται με κάθε τρό­πο με το κρά­τος δολο­φό­νο Ισρα­ήλ. Όπως δε μετά­νιω­σαν ποτέ για την εκ Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης προ­ερ­χό­με­νη αντι­με­τα­να­στευ­τι­κή πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζουν πιστά (ένας Παλαι­στί­νιος και ένας πρό­σφυ­γας στο κατά­πτυ­στο βίντεο).

Ξετσί­πω­τοι είναι. Ξεφτί­λες είναι. Ανι­στό­ρη­τοι δεν είναι στον ΣΥΡΙΖΑ. Αντι­θέ­τως έχουν απο­δει­χθεί επι­δέ­ξιοι αλχη­μι­στές της ιστο­ρί­ας και δια­κι­νη­τές μια θολής ιστο­ρι­κής αφή­γη­σης. Θολώ­νουν το χτες με το βλέμ­μα στο αύριο. Οι οπορ­του­νι­στές και οι απο­λο­γη­τές του καπι­τα­λι­σμού έχουν κάθε λόγο να φοβού­νται τα διδάγ­μα­τα και τα παρα­δείγ­μα­τα της ιστο­ρί­ας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο