Ξημερώματα της 9ης Μάη του 1947 εκτελέσαν τη δασκάλα του λαού Βαγγελίτσα Κουσιάντζα

Η Βαγ­γε­λί­τσα Κου­σιάν­τζα γεν­νή­θη­κε στο Παλα­μά το 1919 και σπού­δα­σε στο διδα­σκα­λείο της Αλε­ξαν­δρού­πο­λης. Υπη­ρέ­τη­σε δασκά­λα στα χωριά Βλο­χό και Μάρ­κο Καρ­δί­τσας και στη συνέ­χεια στον Παλα­μά. Στη διάρ­κεια της κατο­χής, η Βαγ­γε­λί­τσα Κου­σιάν­τζα, στέ­λε­χος του ΚΚΕ, παράλ­λη­λα με την πολι­τι­κή της δρά­ση δίδα­ξε ανε­πί­ση­μα στη Σέκλι­ζα, οργά­νω­σε τάξεις διδά­σκο­ντας γρα­φή και ανά­γνω­ση στους αγράμ­μα­τους … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Ξημε­ρώ­μα­τα της 9ης Μάη του 1947 εκτε­λέ­σαν τη δασκά­λα του λαού Βαγ­γε­λί­τσα Κου­σιάν­τζα.