Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΑΕΔ: Αρχίζει από το πρωί της Δευτέρας η υποβολή αιτήσεων για τα 8μηνα κοινωφελούς απασχόλησης 36.500 ανέργων

Ξεκι­νά­ει αύριο Δευ­τέ­ρα, 29 Ιου­νί­ου 2020, στις 11:00 π.μ., η υπο­βο­λή ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων από τους ενδια­φε­ρό­με­νους εγγε­γραμ­μέ­νους ανέρ­γους, 18 ετών και άνω, για 36.500 θέσεις πλή­ρους απα­σχό­λη­σης και για χρο­νι­κό διά­στη­μα οκτώ μηνών, στο πλαί­σιο της δρά­σης «προ­ώ­θη­ση της απα­σχό­λη­σης, μέσω προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χαρα­κτή­ρα, για 36.500 άτο­μα σε δήμους, Περι­φέ­ρειες, Κέντρα Κοι­νω­νι­κής Πρό­νοιας Περι­φε­ρειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς, υπη­ρε­σί­ες υπουρ­γεί­ων και άλλων φορέ­ων», σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εργα­σί­ας και Κοι­νω­νι­κών Υπο­θέ­σε­ων Γιάν­νη Βρού­τση. Η δια­δι­κα­σία υπο­βο­λής αιτή­σε­ων θα ολο­κλη­ρω­θεί τη Δευ­τέ­ρα, 6 Ιου­λί­ου 2020, στις 11:00 π.μ.

Δικαί­ω­μα υπο­βο­λής ηλε­κτρο­νι­κών αιτή­σε­ων συμ­με­το­χής στη δια­δι­κα­σία κατάρ­τι­σης του πίνα­κα κατά­τα­ξης ανέρ­γων για την προ­ώ­θη­ση της απα­σχό­λη­σης, μέσω προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χαρα­κτή­ρα, έχουν μόνο οι εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ που ανή­κουν σε μία του­λά­χι­στον από τις παρα­κά­τω κατηγορίες:

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ, μέλη οικο­γε­νειών στις οποί­ες δεν εργά­ζε­ται κανείς και οι σύζυ­γοι αυτών είναι εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ.

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ, μέλη μονο­γο­νεϊ­κών οικο­γε­νειών στις οποί­ες δεν εργά­ζε­ται κανείς.

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι μακρο­χρό­νια άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ.

- ‘Ανερ­γοι πτυ­χιού­χοι πανε­πι­στη­μια­κού και τεχνο­λο­γι­κού τομέα, εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ, για την κάλυ­ψη θέσε­ων, με βάση τα τυπι­κά προ­σό­ντα τους.

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι στα μητρώα ανέρ­γων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

- Εγγε­γραμ­μέ­νοι άνερ­γοι στα μητρώα ανέρ­γων του ΟΑΕΔ, δικαιού­χοι του Κοι­νω­νι­κού Εισο­δή­μα­τος Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΚΕΑ).

Οι δυνη­τι­κά ωφε­λού­με­νοι υπο­βάλ­λουν απο­κλει­στι­κά με ηλε­κτρο­νι­κό τρό­πο μία αίτη­ση συμ­με­το­χής και επι­λέ­γουν μία μόνο ειδι­κό­τη­τα τοπο­θέ­τη­σης από τις ανα­φε­ρό­με­νες στη σχε­τι­κή λίστα του παραρ­τή­μα­τος Ι της Δημό­σιας Πρό­σκλη­σης 4/2020 και από έναν έως τρεις επι­βλέ­πο­ντες φορείς ή/και υπη­ρε­σί­ες τοποθέτησης.

Η υπο­βο­λή των αιτή­σε­ων από τους ενδια­φε­ρό­με­νους ανέρ­γους γίνε­ται με τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης TAXISnet ή τους κωδι­κούς πρό­σβα­σης πιστο­ποι­η­μέ­νων χρη­στών ΟΑΕΔ, μέσω της Ενιαί­ας Ψηφια­κής Πύλης του Ελλη­νι­κού Δημο­σί­ου gov.gr στη διεύ­θυν­ση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/programmata-koinophelous-kharaktera.

Οι άνερ­γοι που υπο­βάλ­λουν ηλε­κτρο­νι­κή αίτη­ση συμ­με­το­χής στη δια­δι­κα­σία κατάρ­τι­σης του πίνα­κα κατά­τα­ξης ανέρ­γων για την απα­σχό­λη­ση, μέσω προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χαρα­κτή­ρα, στους επι­βλέ­πο­ντες φορείς του παραρ­τή­μα­τος I, κατα­τάσ­σο­νται σε προ­σω­ρι­νό πίνα­κα κατά­τα­ξης ανέρ­γων, με βάση τα ακό­λου­θα αντι­κει­με­νι­κά κριτήρια:

- Χρο­νι­κό διά­στη­μα συνε­χό­με­νης εγγε­γραμ­μέ­νης ανερ­γί­ας ωφε­λου­μέ­νου, με ανώ­τα­το όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλα­σιά­ζε­ται για τους ανέρ­γους αρχη­γούς μονο­γο­νεϊ­κών οικογενειών.

- Χρο­νι­κό διά­στη­μα συνε­χό­με­νης εγγε­γραμ­μέ­νης ανερ­γί­ας του/ης συζύ­γου των ανέρ­γων της ανω­τέ­ρω κατη­γο­ρί­ας, με ανώ­τα­το όριο τους 60 μήνες.

- Ανα­πη­ρία ωφε­λου­μέ­νου σε ποσο­στό 50% και άνω.

- Ετή­σιο εισό­δη­μα του φορο­λο­γι­κού έτους 2018, ατο­μι­κό ή οικογενειακό.

- Ηλι­κία.

- Αριθ­μός ανή­λι­κων τέκνων.

- Γονέ­ας προ­στα­τευό­με­νου ή προ­στα­τευό­με­νων τέκνων ΑΜΕΑ, ανη­λί­κων ή και ενη­λί­κων, με ποσο­στό ανα­πη­ρί­ας 67% και άνω.

- Δικαιού­χοι του Κοι­νω­νι­κού Επι­δό­μα­τος Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΚΕΑ).

- Ωφε­λού­με­νοι που δεν είχαν τοπο­θε­τη­θεί σε ολο­κλη­ρω­μέ­νες ή υπό υλο­ποί­η­ση δρά­σεις «προ­ώ­θη­σης της απα­σχό­λη­σης, μέσω προ­γραμ­μά­των κοι­νω­φε­λούς χαρα­κτή­ρα» της προ­γραμ­μα­τι­κής περιό­δου ΕΣΠΑ 2014–2020: Νο 2/2015, 4/2015, 5/2015, 3/2016, 4/2016, 6/2016, 7/2016, 10/2016, 1/2017, 8/2017.

Το σύστη­μα επι­λο­γής βασί­ζε­ται στη μοριο­δό­τη­ση των παρα­πά­νω κρι­τη­ρί­ων, στον καθο­ρι­σμό τυχόν δικαιο­λο­γη­τι­κών, που πρέ­πει να υπο­βλη­θούν από τους δυνη­τι­κά ωφε­λού­με­νους, στον ορι­σμό μηχα­νι­σμού ελέγ­χου των δικαιο­λο­γη­τι­κών αυτών και στη βαθ­μο­λό­γη­ση, κατά­τα­ξη και τοπο­θέ­τη­ση των υπο­ψη­φί­ων σε αντί­στοι­χες θέσεις με τη χρή­ση μηχα­νο­γρα­φι­κού λογι­σμι­κού. Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα λοι­πά κρι­τή­ρια επι­λο­γής και κατά­τα­ξης των ωφε­λου­μέ­νων προ­έρ­χο­νται από το Ολο­κλη­ρω­μέ­νο Πλη­ρο­φο­ρια­κό Σύστη­μα του ΟΑΕΔ και αντλού­νται αυτε­πάγ­γελ­τα από την Ανε­ξάρ­τη­τη Αρχή Δημο­σί­ων Εσό­δων (ΑΑΔΕ) και την Ηλε­κτρο­νι­κή Δια­κυ­βέρ­νη­ση Κοι­νω­νι­κής Ασφά­λι­σης (ΗΔΙΚΑ ΑΕ).

Για περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες για το πρό­γραμ­μα, τις προ­ϋ­πο­θέ­σεις και τη δια­δι­κα­σία προ­σλή­ψε­ων, οι ενδια­φε­ρό­με­νοι μπο­ρούν να επι­σκε­φτούν την ιστο­σε­λί­δα του Οργα­νι­σμού Απα­σχό­λη­σης Εργα­τι­κού Δυνα­μι­κού www.oaed.gr.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο