Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΑΣΘ: Μπαράζ κινητοποιήσεων από αύριο έως τις 22 Ιουλίου εξήγγειλαν οι εργαζόμενοι

Σει­ρά κινη­το­ποι­ή­σε­ων, με εξά­ω­ρες στά­σεις εργα­σί­ας και 24ωρες απερ­γί­ες, εξαγ­γέλ­λουν για την περί­ο­δο από αύριο ώς τις 22 Ιου­λί­ου οι εργα­ζό­με­νοι στον Οργα­νι­σμό Αστι­κών Συγκοι­νω­νιών Θεσ­σα­λο­νί­κης (ΟΑΣΘ), υπο­στη­ρί­ζο­ντας ότι «η αδια­φο­ρία των αρμό­διων υπουρ­γεί­ων στην αντι­με­τώ­πι­ση των αιτη­μά­των μας, έχει ξεπε­ρά­σει πλέ­ον τα όρια της κοροϊ­δί­ας και του εμπαιγμού».

«Συνε­χί­ζου­με οι εργα­ζό­με­νοι να παρα­μέ­νου­με χωρίς Συλ­λο­γι­κή Σύμ­βα­ση Εργα­σί­ας (ΣΣΕ), δίχως την επι­στρο­φή των προ­βλε­πό­με­νων και νομο­θε­τη­μέ­νων επι­δο­μά­των μας που μας στε­ρεί η διοί­κη­ση του ΟΑΣΘ εδώ και μήνες, και συνε­χί­ζου­με να εργα­ζό­μα­στε με την αβε­βαιό­τη­τα και τον φόβο για ανα­δρο­μι­κή περαι­τέ­ρω μεί­ω­ση των μισθών μας» υπο­γραμ­μί­ζε­ται σε σημε­ρι­νή ανα­κοί­νω­ση του Σωμα­τεί­ου τους.

Ανα­λυ­τι­κό­τε­ρα, στά­σεις εργα­σί­ας από τις 10 το πρωί ώς τις 4 μετά το μεση­μέ­ρι εξαγ­γέλ­θη­καν για τις 5, 7, 11, 15 και 20 Ιου­λί­ου. Στά­ση εργα­σί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί και στις 13 Ιου­λί­ου, από την έναρ­ξη της βάρ­διας ώς τις 9 το πρωί και από τις 9 το βρά­δυ μέχρι τη λήξη της βάρ­διας, ενώ 24ωρες στά­σεις εργα­σί­ας θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στις 18 και 22 Ιου­λί­ου. «Για τη συνέ­χεια των κινη­το­ποι­ή­σε­ών μας θα υπάρ­χει συνε­χής ενη­μέ­ρω­ση» κατα­λή­γει η σχε­τι­κή ανακοίνωση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο