Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΒΣΑ: Διαμαρτυρία τώρα στη Βουλή — Πάρτε πίσω το φορολογικό έκτρωμα

«Πάρ­τε πίσω το φορο­λο­γι­κό έκτρω­μα», απαί­τη­σαν με νέα δια­μαρ­τυ­ρία έξω από τη Βου­λή το από­γευ­μα της Τετάρ­της, η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ), άλλες Ομο­σπον­δί­ες, Σωμα­τεία και Ενώ­σεις ΕΒΕ, η Επι­τρο­πή Αγώ­να Μισθω­τών και Αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων Επι­στη­μό­νων και το Σωμα­τείο Μισθω­τών Δικηγόρων.

Ενώ στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής συνε­χι­ζό­ταν η συζή­τη­ση για το κυβερ­νη­τι­κό νομο­θέ­τη­μα που απο­γειώ­νει τη φορο­λε­η­λα­σία, σωμα­τεία και φορείς «κατα­ψή­φι­σαν» στην πρά­ξη της δια­τά­ξεις — ταφό­πλα­κα για το εισό­δη­μά τους και απαί­τη­σαν αφο­ρο­λό­γη­το όριο, κατάρ­γη­ση του τέλους επι­τη­δεύ­μα­τος, μέτρα προ­στα­σί­ας από την ακρίβεια.

«Είμα­στε εδώ για να πού­με στους βου­λευ­τές να μην σηκώ­σουν το χέρι τους να ψηφί­σουν αυτό το έκτρω­μα. Ακό­μα κι αν ψηφι­στεί θα κάνου­με τα πάντα για να μην εφαρ­μο­στεί», τόνι­σε ο Θανά­σης Καλα­μπα­λί­κης, πρό­ε­δρος της ΟΒΣΑ.

Κάλε­σε τους επαγ­γελ­μα­τί­ες σε οργά­νω­ση και αγώ­να για να μεί­νουν οι φορο­μπη­χτι­κές δια­τά­ξεις στα χαρ­τιά, καθώς και σε συμ­με­το­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις των εργα­ζο­μέ­νων την Παρα­σκευή 15 Δεκέμ­βρη ενά­ντια στον αντι­λαϊ­κό προϋπολογισμό.

Νέα απεργία την Πέμπτη των αυτοκινητιστών ταξί

Σε νέα απερ­γία την Πέμ­πτη 7 Δεκέμ­βρη προ­χω­ρούν οι αυτο­κι­νη­τι­στές ταξί στην Αττι­κή μετά από από­φα­ση του ΣΑΤΑ.

Στις 5 μ.μ. θα γίνει συγκέ­ντρω­ση με τα ταξί στη συμ­βο­λή Σπ. Πάτση και Λ. Καβά­λας, θα ακο­λου­θή­σει πορεία ως το Σύνταγ­μα που θα γίνει κινη­το­ποί­η­ση στη Βουλή.

Οι αυτο­κι­νη­τι­στές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση την Τετάρ­τη με αυτο­κι­νη­το­πο­ρεία στο υπουρ­γείο Μεταφορών.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο