Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ: Αμέριστη στήριξή της στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας επι­ση­μαί­νει την ανά­γκη του ξεση­κω­μού για τη διεκ­δί­κη­ση όλων των απα­ραί­τη­των μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας του λαού, σημειώ­νο­ντας πως «στη­ρί­ζει τον αγώ­να των νοσο­κο­μεια­κών για­τρών, όλων των υγειο­νο­μι­κών που με υπε­ράν­θρω­πη δύνα­μη παλεύ­ουν 11 μήνες όχι μόνο ενά­ντια στην παν­δη­μία, αλλά και κόντρα στις τερά­στιες ελλεί­ψεις, τα κενά του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας».

Η ΟΓΕ καλεί τις εργα­ζό­με­νες, τις άνερ­γες, τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες, τις συντα­ξιού­χους, τις νέες μητέ­ρες, τις φοι­τή­τριες «να ενώ­σου­με τις φωνές μας για να διεκ­δι­κή­σου­με όλα τα απα­ραί­τη­τα μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας των οικο­γε­νειών μας στις αγω­νι­στι­κές δρά­σεις της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ) στα νοσο­κο­μεία την Πέμ­πτη 28 Γενά­ρη, για την Πρω­το­βάθ­μια Φρο­ντί­δα Υγεί­ας στις 3 Φλε­βά­ρη και στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν στην Αθή­να και στις άλλες πόλεις στις 16 Φλε­βά­ρη, μέρα πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας των υγειονομικών».

Επί­σης, τονί­ζει τα εξής:
«Φτά­νουν πια οι μεγα­λο­στο­μί­ες και τα κρο­κο­δεί­λια δάκρυα της κυβέρ­νη­σης.
Ο πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νος μαζι­κός εμβο­λια­σμός ‑που απέ­χει πολύ ακό­μα από το να είναι πραγ­μα­τι­κά μαζι­κός- και τα “άνοι­ξε — κλεί­σε” δεν μπο­ρούν να κρύ­ψουν τις τερά­στιες ευθύ­νες τους.
Η αιτία για τις άθλιες συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στα νοσο­κο­μεία και τις δομές της Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας (ΠΦΥ) δεν είναι η έκτα­κτη κατά­στα­ση της παν­δη­μί­ας, ούτε η ανι­κα­νό­τη­τα των κυβερ­νη­τι­κών στε­λε­χών.
Πρό­κει­ται για την πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης και των κυβερ­νή­σε­ων που θεω­ρεί την υγεία τη δική μας και των οικο­γε­νειών μας “κόστος” για το κρά­τος και “όφε­λος” για τους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον τομέα της Υγεί­ας. Η Υγεία είναι γι’ αυτούς πεδίο για κερ­δο­φό­ρες μπίζ­νες και η παν­δη­μία μία ακό­μα “χρυ­σή ευκαι­ρία” για περισ­σό­τε­ρα κέρδη.

Σύλλογοι & ομάδες της ΟΓΕ στηρίζουν τον αγώνα των υγειονομικών

Για αυτό:

 • Δεν προ­σλαμ­βά­νουν όλο το ανα­γκαίο μόνι­μο ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προ­σω­πι­κό προ­κει­μέ­νου να στε­λε­χω­θούν πλή­ρως τα δημό­σια νοσο­κο­μεία, τα Κέντρα Υγεί­ας και οι άλλες μονά­δες Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας.
 • Δεν προ­χω­ρούν σε επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών.
 • Αντί να δημιουρ­γούν νέες δομές ΠΦΥ στις γει­το­νιές δια­λύ­ουν ακό­μα κι αυτές τις υπο­στε­λε­χω­μέ­νες που υπάρχουν.
 • Βαφτί­ζουν εμβο­λια­στι­κά κέντρα τα νοσο­κο­μεία και τα Κέντρα Υγεί­ας χωρίς να τα στε­λε­χώ­νουν με επι­πλέ­ον προ­σω­πι­κό. Ανα­κυ­κλώ­νουν το υπάρ­χον ελά­χι­στο προ­σω­πι­κό, κάνουν μπα­λά­κι για­τρούς και νοση­λευ­τές από δομή σε δομή και με την εντα­τι­κο­ποί­η­ση τους οδη­γούν στην εξό­ντω­ση. Ακυ­ρώ­νουν χει­ρουρ­γεία, ραντε­βού και εξε­τά­σεις, βάζο­ντας σε κίν­δυ­νο την υγεία χιλιά­δων ασθε­νών και μας σπρώ­χνουν στην ιδιω­τι­κή Υγεία. Εκα­το­ντά­δες υπε­ρή­λι­κες, με σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα μετα­κί­νη­σης, καλού­νται να ταξι­δέ­ψουν μέχρι και δεκά­δες χιλιό­με­τρα και να εκτί­θε­νται σε επι­πλέ­ον κιν­δύ­νους, προ­κει­μέ­νου να μπο­ρέ­σουν να εμβολιαστούν.
 • Ο εμβο­λια­σμός του πλη­θυ­σμού προ­χω­ρά­ει πολύ αργά, αφού το εμβό­λιο αντί για επι­στη­μο­νι­κό επί­τευγ­μα προς όφε­λος του λαού γίνε­ται αντι­κεί­με­νο των αντα­γω­νι­σμών των φαρ­μα­κευ­τι­κών κολοσ­σών και των συμ­φω­νιών που έχει υπο­γρά­ψει η ΕΕ.
 • Έχουν μετα­τρέ­ψει όλο το σύστη­μα Υγεί­ας σε σύστη­μα “μίας νόσου” με τρα­γι­κά απο­τε­λέ­σμα­τα στην υγεία των μη Covid-19 ασθε­νών, ιδιαί­τε­ρα των χρό­νια νοσούντων.
 • Δεν παίρ­νουν κανέ­να ουσια­στι­κό μέτρο προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, τα σχο­λεία και τις σχολές.

Η άθλια κατά­στα­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας δεν είναι μονό­δρο­μος. Σήμε­ρα, τον 21ο αιώ­να, με το επί­πε­δο ανά­πτυ­ξης της επι­στή­μης και της τεχνο­λο­γί­ας, υπάρ­χει η δυνα­τό­τη­τα να έχου­με ένα απο­κλει­στι­κά δημό­σιο, δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας με πλή­ρη και επαρ­κή κρα­τι­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση  που θα καλύ­πτει τον έλεγ­χο και τη νοση­λεία ασθε­νών από τον κορο­νο­ϊό μαζί με την περί­θαλ­ψη ασθε­νών που έχουν άλλες παθή­σεις, καθώς και τις ανά­γκες για πρό­λη­ψη, θερα­πεία, απο­κα­τά­στα­ση, προ­α­γω­γή της υγεί­ας μας.

 • Αρνού­μα­στε να πλη­ρώ­σου­με τα σπα­σμέ­να της νέας κρί­σης πάλι εμείς και οι οικο­γέ­νειές μας, που επι­διώ­κουν να μας φορ­τώ­σουν για να μην χάσουν ούτε ευρώ οι εφο­πλι­στές, οι βιο­μή­χα­νοι, οι τρα­πε­ζί­τες, τα διά­φο­ρα “ευα­γή ιδρύ­μα­τα” και “εθνι­κοί ευεργέτες”.
 • Δεν δεχό­μα­στε να χαρί­ζουν εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ στους κλι­νι­κάρ­χες και να δια­θέ­τουν δισε­κα­τομ­μύ­ρια στους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς (βλέ­πε “RAFALE”…) για να τους χρη­σι­μο­ποι­ή­σουν για τους ΝΑΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς θυσιά­ζο­ντας τις λαϊ­κές ανάγκες.
 • Δεν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε να είναι η υγεία μας εμπό­ρευ­μα αντί για κοι­νω­νι­κό αγα­θό. Παλεύ­ου­με για δημό­σιο και δωρε­άν σύστη­μα Υγεί­ας και ΠΦΥ με κατάρ­γη­ση κάθε πλη­ρω­μής στην Υγεία, σην Πρό­νοια, στο Φάρμακο.

8 Μαρτ ΟΓΕ Θεσαλονίκη

Απαι­τού­με:

 • Γεν­ναία αύξη­ση της κρα­τι­κής χρη­μα­το­δό­τη­σης για το δημό­σιο σύστη­μα Υγείας.
 • Ενί­σχυ­ση των δομών Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγεί­ας με προ­σλή­ψεις όλου του ανα­γκαί­ου μόνι­μου προ­σω­πι­κού (ιατρών όλων των ειδι­κο­τή­των, νοση­λευ­τών και βοη­θη­τι­κού προ­σω­πι­κού), με επαρ­κή υλι­κο­τε­χνι­κή υπο­δο­μή, προ­κει­μέ­νου να εξα­σφα­λι­στεί η 24ωρη λει­τουρ­γία τους, με απο­κε­ντρω­μέ­να ιατρεία και κινη­τές μονά­δες συν­δε­δε­μέ­νες με τα Κέντρα Υγεί­ας για κατ’ οίκον επισκέψεις.
 • Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού όλων των κλά­δων και ειδι­κο­τή­των για να στε­λε­χω­θούν πλή­ρως δημό­σια νοσο­κο­μεία, Κέντρα Υγεί­ας, ΕΚΑΒ, μονι­μο­ποί­η­ση όλων των επι­κου­ρι­κών και των συμ­βα­σιού­χων, όλων των εργα­ζο­μέ­νων με ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας σε όλες τις δημό­σιες δομές Υγεί­ας.
 • Άμε­σα μέτρα για την πλή­ρη επα­να­λει­τουρ­γία των τακτι­κών ιατρεί­ων και των χει­ρουρ­γεί­ων στο δημό­σιο σύστη­μα Υγείας.
 • Δημιουρ­γία του ανα­γκαί­ου αριθ­μού εμβο­λια­στι­κών κέντρων στο πλαί­σιο της ΠΦΥ, σε κατάλ­λη­λους χώρους και στε­λέ­χω­σή τους με προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού. Άμε­ση απε­μπλο­κή των νοσο­κο­μεί­ων από τον εμβο­λια­σμό του γενι­κού πληθυσμού.
 • Επί­τα­ξη των μονά­δων Υγεί­ας του ιδιω­τι­κού τομέα χωρίς απο­ζη­μί­ω­ση των επι­χει­ρη­μα­τιών και να εντα­χθούν στην ευθύ­νη του κρά­τους για να ενι­σχυ­θεί με τις απα­ραί­τη­τες νέες κλί­νες ΜΕΘ, για να ενι­σχυ­θεί ο αριθ­μός των απλών κλι­νών νοση­λεί­ας ασθε­νών, των δια­γνω­στι­κών εργα­στη­ρί­ων και της πραγ­μα­το­ποί­η­σης μορια­κού ελέγ­χου και γρή­γο­ρων τεστ για τον κορο­νο­ϊό δωρε­άν για όλους και όλες.
 • Να παρ­θούν ΤΩΡΑ μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας σε σχο­λεία και Πανε­πι­στή­μια και να λει­τουρ­γή­σουν με ασφα­λείς συν­θή­κες».

Σχε­τι­κά — Δεί­τε και:

Ηλίας Σιώρας: Ποιος θα τους κάνει να «καταλάβουν»

Νέες κινητοποιήσεις για τα δικαιώματα των υγειονομικών και την υπεράσπιση της υγείας του λαού

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο