Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ: Η δολοφονία, η σεξουαλική κακοποίηση και ο βιασμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επιβάλλει η σημερινή εκμεταλλευτική κοινωνία

«Η δολο­φο­νία, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και ο βια­σμός πηγή τους έχουν το “δίκαιο” που επι­βάλ­λει η σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, τις αξί­ες που εκπο­ρεύ­ο­νται από την ίδια τη φύση της: την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, τον ανε­λέ­η­το αντα­γω­νι­σμό, τον ατο­μι­σμό, τον εγω­ι­στι­κό τρό­πο ζωής και σκέψης.
Σε αυτό το έδα­φος γεν­νιού­νται η αλα­ζο­νεία, η υπο­τί­μη­ση της φίλης ή του φίλου, του συνα­δέλ­φου, του συντρό­φου, η απα­ξί­ω­ση της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας, η υπο­τί­μη­ση της ίδιας της ανθρώ­πι­νης ζωής και από τα δύο φύλα.
Σε αυτό το έδα­φος ανα­πτύσ­σο­νται συμπε­ρι­φο­ρές επι­θε­τι­κές και εχθρι­κές ακό­μα και μετα­ξύ ανθρώ­πων που έχουν τις ίδιες έγνοιες, τα ίδια προ­βλή­μα­τα, τα ίδια συμ­φέ­ρο­ντα», ανα­φέ­ρει η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, σε ανα­κοί­νω­σή της, σχε­τι­κά με τις δολο­φο­νί­ες και τη σεξουα­λι­κή βία κατά γυναικών.

Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης βίας κατά των γυναικών ΟΓΕΟλό­κλη­ρη η ανα­κοί­νω­ση της έχει ως εξής:

ΟΓΕ logoΜε αφορ­μή την έντα­ση της βίας, της κακο­ποί­η­σης, της σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης, των δολο­φο­νιών γυναι­κών, όπως παρου­σιά­ζε­ται τους τελευ­ταί­ους μήνες, η ΟΓΕ εκφρά­ζει ακό­μα μία φορά την αλλη­λεγ­γύη της σε κάθε γυναί­κα του μόχθου, θύμα της βίας στο χώρο δου­λειάς, εκεί όπου ζει, σπου­δά­ζει, αθλεί­ται, περ­νά­ει τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο της. Εκφρά­ζου­με τη συμπα­ρά­στα­σή μας σε κάθε οικο­γέ­νεια που βιώ­νει την απάν­θρω­πη απώ­λεια του δικού της ανθρώπου.

Τα περι­στα­τι­κά του τελευ­ταί­ου δια­στή­μα­τος μονο­πω­λούν τα ρεπορ­τάζ στα ΜΜΕ, τρο­φο­δο­τώ­ντας τη συζή­τη­ση στα Μέσα Κοι­νω­νι­κής Δικτύ­ω­σης τόσο γύρω από τη νομο­θε­τι­κή αντι­με­τώ­πι­ση τέτοιων εγκλη­μα­τι­κών συμπε­ρι­φο­ρών, όσο και γύρω από τις ατο­μι­κές συμπε­ρι­φο­ρές και νοο­τρο­πί­ες των δραστών.

Η δολο­φο­νία, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και ο βια­σμός πηγή τους έχουν το «δίκαιο» που επι­βάλ­λει η σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, τις αξί­ες που εκπο­ρεύ­ο­νται από την ίδια τη φύση της: την εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρω­πο, τον ανε­λέ­η­το αντα­γω­νι­σμό, τον ατο­μι­σμό, τον εγω­ι­στι­κό τρό­πο ζωής και σκέ­ψης. Σε αυτό το έδα­φος γεν­νιού­νται η αλα­ζο­νεία, η υπο­τί­μη­ση της φίλης ή του φίλου, του συνα­δέλ­φου, του συντρό­φου, η απα­ξί­ω­ση της ανθρώ­πι­νης αξιο­πρέ­πειας, η υπο­τί­μη­ση της ίδιας της ανθρώ­πι­νης ζωής και από τα δύο φύλα. Σε αυτό το έδα­φος ανα­πτύσ­σο­νται συμπε­ρι­φο­ρές επι­θε­τι­κές και εχθρι­κές ακό­μα και μετα­ξύ ανθρώ­πων που έχουν τις ίδιες έγνοιες, τα ίδια προ­βλή­μα­τα, τα ίδια συμφέροντα.

Δε μπο­ρού­με λοι­πόν να μιλά­με για μεμο­νω­μέ­να περι­στα­τι­κά που οφεί­λο­νται απλά στην προ­βλη­μα­τι­κή προ­σω­πι­κό­τη­τα του κάθε δρά­στη. Αντι­με­τω­πί­ζου­με ένα πρό­βλη­μα που η ρίζα του φτά­νει πιο βαθιά, στην ανι­σό­τι­μη θέση της γυναί­κας στη σημε­ρι­νή εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία. Η ανι­σό­τι­μη αυτή θέση απο­κτά όλο και πιο σύγ­χρο­νες εκφάν­σεις, όπως για παρά­δειγ­μα η πρω­τιά στις ευέ­λι­κτες εργα­σια­κές σχέ­σεις. Στην ουσία της είναι μια ύπου­λα καμου­φλα­ρι­σμέ­νη, ψευ­δε­πί­γρα­φη «ισό­τη­τα» που εντεί­νει την εκμε­τάλ­λευ­ση των γυναι­κών, με στό­χο να εκτο­ξευ­τούν τα κέρ­δη των επι­χει­ρή­σε­ων. Οι γυναί­κες κατα­δι­κά­ζο­νται να ζουν με πολύ χει­ρό­τε­ρους όρους, γεγο­νός που εντεί­νει την ανι­σο­τι­μία τους. Οι δολο­φο­νί­ες, η σεξουα­λι­κή κακο­ποί­η­ση και οι βια­σμοί είναι συνε­πώς το απο­τέ­λε­σμα και όχι η αιτία της ανι­σό­τι­μης θέσης της γυναί­κας στην εκμε­ταλ­λευ­τι­κή κοι­νω­νία, η οποία συνε­χώς οξύ­νει τις κοι­νω­νι­κές ανισότητες.

ΟΓΕ Διεκδικούμε τη ζωή που μας αξίζειΣήμε­ρα, στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης και της κατα­πί­ε­σης προ­βάλ­λε­ται ως διέ­ξο­δος η κάλ­πι­κη ατο­μι­κή επι­τυ­χία, αλλά και τα στρε­βλά πρό­τυ­πα στις δια­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις που στη­ρί­ζο­νται στην οικο­νο­μι­κή και κοι­νω­νι­κή εξάρ­τη­ση ενός ανθρώ­που από έναν άλλο στο πλαί­σιο του γάμου ή του συμ­φώ­νου συμβίωσης.

Όσο οι όροι της ζωής και της δου­λειάς μας θα επι­δει­νώ­νο­νται, τόσο περισ­σό­τε­ρο οι γυναί­κες θα δυσκο­λεύ­ο­νται να σηκώ­σουν κεφά­λι και να καταγ­γεί­λουν, να αντι­πα­λέ­ψουν κάθε μορ­φής βία, αλλά και να απε­γκλω­βι­στούν από παθο­γό­νες οικο­γε­νεια­κές και δια­προ­σω­πι­κές σχέ­σεις.  Για­τί η εξά­λει­ψη της βίας κατά των γυναι­κών συν­δέ­ε­ται με όλες τις οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές προ­ϋ­πο­θέ­σεις που θα τους εξα­σφα­λί­σουν τη δυνα­τό­τη­τα να ικα­νο­ποιούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες τους σε όλους τους τομείς της ζωής τους, να στέ­κο­νται στα πόδια τους, να είναι χει­ρα­φε­τη­μέ­νες οικο­νο­μι­κά, ψυχι­κά, συναισθηματικά.

Είτε οι δολο­φο­νί­ες των γυναι­κών χαρα­κτη­ρι­στούν ως γυναι­κο­κτο­νί­ες είτε όχι, η ουσία του προ­βλή­μα­τος δεν αλλά­ζει. Τα περι­στα­τι­κά δεν πρό­κει­ται να αντι­με­τω­πι­στούν ριζι­κά αν δεν υπάρ­ξει ολό­πλευ­ρη κοι­νω­νι­κή προ­στα­σία και στή­ρι­ξη των γυναι­κών που, εκτός των άλλων, θα απο­τρέ­πει τους δρά­στες να δρουν ανενόχλητοι.

Το ριζο­σπα­στι­κό γυναι­κείο κίνη­μα απο­κα­λύ­πτει όλους τους οικο­νο­μι­κούς και κοι­νω­νι­κούς παρά­γο­ντες που γεν­νούν επι­κίν­δυ­νους δολο­φό­νους και βια­στές. Πρό­κει­ται για τους ίδιους παρά­γο­ντες που ευθύ­νο­νται και για την δρα­μα­τι­κή έλλει­ψη στοι­χειω­δών κρα­τι­κών υπη­ρε­σιών για την πρό­λη­ψη και αντι­με­τώ­πι­ση της βίας και της κακο­ποί­η­σης. Πρό­κει­ται για τους ίδιους παρά­γο­ντες που ευθύ­νο­νται για την αστυ­νο­μι­κή αυθαι­ρε­σία και τον κρα­τι­κό αυταρ­χι­σμό, για την υπο­στε­λέ­χω­ση των ιατρο­δι­κα­στι­κών υπη­ρε­σιών, τις μακρο­χρό­νιες νομι­κές διαδικασίες.

Την ίδια στιγ­μή το ριζο­σπα­στι­κό γυναι­κείο κίνη­μα καταγ­γέλ­λει κάθε προ­σπά­θεια νομι­μο­ποί­η­σης της πορ­νεί­ας στο όνο­μα της «αυτο­διά­θε­σης του σώμα­τος». Καταγ­γέλ­λει κάθε οργα­νω­μέ­νη κίνη­ση νομι­μο­ποί­η­σης στη συνεί­δη­ση των γυναι­κών, ιδιαί­τε­ρα των πιο νέων, της πιο απε­χθούς μορ­φής εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης και εκμε­τάλ­λευ­σης του γυναι­κεί­ου σώμα­τος και της σεξουα­λι­κό­τη­τας του ανθρώ­που. Δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με τις πιο αντι­δρα­στι­κές θεω­ρί­ες που προ­βάλ­λο­νται σήμε­ρα ως προ­ο­δευ­τι­κές, ενώ στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα κατα­βα­ρα­θρώ­νουν την ουσία της ανθρώ­πι­νης υπόστασης.

Δεν ανε­χό­μα­στε να ακού­με για τα θύμα­τα τις υπο­κρι­τι­κές κραυ­γές όλων αυτών που ευθύ­νο­νται για όσα βιώ­νουν χιλιά­δες γυναί­κες εκτε­θει­μέ­νες στην ανα­σφά­λεια και στην πολύ­μορ­φη βία. Δεν είναι μόνο υπο­κρι­τι­κές, αλλά και εξορ­γι­στι­κές οι κραυ­γές της κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των που κινού­νται στις ράγες της ΕΕ, αφού με τη δική τους πολι­τι­κή δημιουρ­γούν τις οικο­νο­μι­κές και κοι­νω­νι­κές συν­θή­κες πάνω στις οποί­ες ανθί­ζουν αυτά τα απο­τρό­παια φαινόμενα.ΟΓΕ Ομοσπονδίες Σωματεία Φοιτητές 8 Μάρτη 2021

Δεν απαιτούμε μόνο την τιμωρία των δραστών από τη δικαιοσύνη!
Δυναμώνουμε το συλλογικό αγώνα για να διεκδικήσουμε τη ζωή που έχουμε ανάγκη σήμερα, τον 21ο αιώνα, και τις κοινωνικές προϋποθέσεις που θα μας εξασφαλίζουν όχι μόνο αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα αλλά και ισότιμες σχέσεις συντροφικότητας.

Αθή­να, 20.7.21
Το Γρα­φείο Τύπου της ΟΓΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο