Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ: Καταγγέλλει την απόλυση μητέρας-εκπαιδευτικού από ιδιωτικό σχολείο

Η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ) καταγ­γέλ­λει την από­λυ­ση εκπαι­δευ­τι­κού, μιας νέας μητέ­ρας, από το ιδιω­τι­κό σχο­λείο «Κωστέ­ας — Γεί­το­νας», μόλις πέρα­σε το 18μηνο από τη γέν­νη­ση του παι­διού της. Είχε ήδη περά­σει τον «Γολ­γο­θά» της ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής για να απο­κτή­σει παι­δί, αντι­με­τω­πί­ζο­ντας την οικο­νο­μι­κή «αφαί­μα­ξη», την αγω­νία και ανασφάλεια.

Η ΟΓΕ ζητά την άμε­ση ακύ­ρω­ση της από­λυ­σής της και ανα­φέ­ρει: «Δε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με το αντερ­γα­τι­κό νομο­θε­τι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν δια­μορ­φώ­σει δια­χρο­νι­κά οι κυβερ­νή­σεις και αξιο­ποιεί η μεγα­λο­ερ­γο­δο­σία και στα ιδιω­τι­κά εκπαι­δευ­τή­ρια, που κατα­δι­κά­ζουν τις εργα­ζό­με­νες μητέ­ρες σε εργα­σια­κές σχέσεις-λάστιχο.

Δεν ανε­χό­μα­στε η προ­στα­σία της μητρό­τη­τας να λογα­ριά­ζε­ται ως “κόστος” για το κρά­τος και με κρι­τή­ριο το “όφε­λος” των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, την αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα και την κερ­δο­φο­ρία τους.

Δεν απο­δε­χό­μα­στε την “κανο­νι­κό­τη­τα” των απο­λύ­σε­ων, μέχρι και εγκύ­ων, νέων μητέ­ρων, των εκβια­σμών των σχο­λαρ­χών για το πότε θα δημιουρ­γή­σου­με οικογένεια.

Με την οργά­νω­ση, τη μαχη­τι­κή διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων ανα­γκών μας και την αλλη­λεγ­γύη μπο­ρού­με να αντι­με­τω­πί­σου­με την επί­θε­ση της ΕΕ, των κυβερ­νή­σε­ων, των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων σε κάθε κλά­δο, που στο όνο­μα της περι­βό­η­της “συμ­φι­λί­ω­σης οικο­γε­νεια­κής και επαγ­γελ­μα­τι­κής ζωής” μας κατα­δι­κά­ζουν σε δου­λειά και ζωή χωρίς δικαιώματα.

Μονό­δρο­μος για την εργα­ζό­με­νη μητέ­ρα, τη νέα γυναί­κα είναι η οργά­νω­ση στο σωμα­τείο, στον χώρο δου­λειάς, στον Σύλ­λο­γο Γυναι­κών της ΟΓΕ στη γει­το­νιά, η ανυ­πο­χώ­ρη­τη πάλη για μέτρα ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας και στή­ρι­ξης της οικογένειας».

Η ΟΓΕ παλεύ­ει για: 

- Μόνι­μη και στα­θε­ρή εργα­σία για όλες και όλους με όλα τα ασφα­λι­στι­κά και εργα­σια­κά δικαιώ­μα­τα, με στα­θε­ρό ωρά­ριο εργα­σί­ας. Κατάρ­γη­ση των νόμων που προ­ω­θούν τις ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέσεις.

- Άδεια κύη­σης, τοκε­τού, λοχεί­ας, μητρό­τη­τας, γονι­κές άδειες με πλή­ρεις απο­δο­χές και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, ανε­ξαρ­τή­τως εργα­σια­κών σχέ­σε­ων. Μεγα­λύ­τε­ρη άδεια στις μονο­γο­νεϊ­κές οικο­γέ­νειες και σε γυναί­κες με ανα­πη­ρία ή με παι­διά ΑμεΑ. Κατάρ­γη­ση της προ­ϋ­πό­θε­σης συμπλή­ρω­σης 200 ενσή­μων τα τελευ­ταία 2 χρό­νια πριν τον τοκε­τό για τη χορή­γη­ση επι­δό­μα­τος και άδειας μητρότητας.

- Εφαρ­μο­γή του νόμου για την προ­στα­σία της εργα­ζό­με­νης μητέ­ρας, την απα­γό­ρευ­ση της απόλυσης.

- Μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας στους χώρους δου­λειάς για την προ­στα­σία του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού, της μητρότητας.

- Διευ­κό­λυν­ση της επι­στρο­φής της μητέ­ρας στην εργα­σία με μειω­μέ­να ωρά­ρια κατά δύο ώρες για τα επό­με­να δύο χρό­νια μετά την άδεια μητρό­τη­τας και κατά μία ώρα για άλλα δύο με δυνα­τό­τη­τα χρή­σης εναλ­λα­κτι­κά από τον πατέρα.

- Δίκτυο απο­κλει­στι­κά δημό­σιων και δωρε­άν βρε­φο­νη­πια­κών σταθ­μών και υπο­δο­μών για τη δημιουρ­γι­κή απα­σχό­λη­ση βρε­φών, νηπί­ων, παι­διών και των ΑμεΑ.

- Κάλυ­ψη όλων των εξό­δων των δια­γνω­στι­κών, προ­λη­πτι­κών εξε­τά­σε­ων, του προ­γεν­νη­τι­κού ελέγ­χου, της ιατρι­κώς υπο­βοη­θού­με­νης ανα­πα­ρα­γω­γής και τοκε­τού από το κρά­τος, στα πλαί­σια ενός δημό­σιου και δωρε­άν συστή­μα­τος Υγεί­ας με έμφα­ση στην πρόληψη.

- Ανά­πτυ­ξη προ­γραμ­μά­των δωρε­άν συμ­βου­λευ­τι­κής γονέ­ων, στα πλαί­σια του δικτύ­ου Πρω­το­βάθ­μιας Φρο­ντί­δας Υγείας.

– Κάλυ­ψη των στε­γα­στι­κών ανα­γκών των νέων ζευ­γα­ριών με ευθύ­νη του κράτους».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο