Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ — Συνδικαλιστικές Οργανώσεις — Μαζικοί Φορείς: Καθημερινές πολύμορφες πρωτοβουλίες μπροστά στην 8η Μάρτη

Συγκέντρωση στην Αθήνα Κυριακή, 8 Μάρτη — 11 πμ. στο Σύνταγμα

Σε συγκέ­ντρω­ση την Κυρια­κή 8 Μάρ­τη, στις 11 π.μ. στο Σύνταγ­μα, καλούν με αφορ­μή την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ), εργα­τι­κά σωμα­τεία και Ομο­σπον­δί­ες, ενώ­σεις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι και άλλοι φορείς.

Αντίστοιχες συγκεντρώσεις και άλλες πολύμορφες πρωτοβουλίες οργανώνονται τις επόμενες μέρες σε πολλές πόλεις της χώρας.

Συνεχίστηκε το πλατύ άνοιγμα μέσα σε χώρους δουλειάς

Στην τελι­κή ευθεία μπρο­στά στις 8 Μάρ­τη και τη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα, σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων, Σύλ­λο­γοι και Ομά­δες της ΟΓΕ προ­χω­ρούν καθη­με­ρι­νά σε εξορ­μή­σεις σε χώρους δουλειάς.
Χτες 4–3 το πρωί, εξόρ­μη­ση στις εργα­ζό­με­νες στα εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα στον πεζό­δρο­μο της Ερμού έκα­ναν η ΟΓΕ και ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας. Συνε­χί­ζο­ντας τις κοι­νές τους πρω­το­βου­λί­ες, μοί­ρα­σαν ανα­κοι­νώ­σεις, κάλε­σαν δεκά­δες εργα­ζό­με­νες να γνω­ρί­σουν τους συλ­λό­γους της ΟΓΕ στις γει­το­νιές τους αλλά και να γρα­φτούν στο κλα­δι­κό τους σωμα­τείο. Στο επί­κε­ντρο της συζή­τη­σης με τις εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λους βρέ­θη­καν τα προ­βλή­μα­τα που τις απα­σχο­λούν, τα «ευέ­λι­κτα» ωρά­ρια, οι χαμη­λοί μισθοί, η αντια­σφα­λι­στι­κή επί­θε­ση, η έλλει­ψη στή­ρι­ξης και προ­στα­σί­ας της μητρότητας.
Πολ­λές εργα­ζό­με­νες μίλη­σαν με αγα­νά­κτη­ση για την επί­θε­ση στην κυρια­κά­τι­κη αργία, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας πως από το Μάη μέχρι το φθι­νό­πω­ρο θα βρε­θούν για μια ακό­μα φορά αντι­μέ­τω­πες με το άνοιγ­μα των κατα­στη­μά­των όλες τις Κυρια­κές. «Κάτι πρέ­πει να γίνει» ήταν η φρά­ση που βρέ­θη­κε στα χεί­λη πολ­λών εργα­ζο­μέ­νων, με το σωμα­τείο και την ΟΓΕ να καλούν τις εργα­ζό­με­νες να συν­δέ­σουν τη δια­πί­στω­ση αυτή με την ανά­γκη να πάρουν μέρος στη δρά­ση, στη διεκ­δί­κη­ση των δικαιω­μά­των τους.
Μέσα από τις εξορ­μή­σεις στα εμπο­ρι­κά κέντρα και κατα­στή­μα­τα η ΟΓΕ έχει γνω­ρί­σει δεκά­δες εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λους, τις οποί­ες καλεί σε εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 22/3 στα γρα­φεία της, προ­κει­μέ­νου να δοθεί συνέ­χεια στη συζή­τη­ση που έχει ανοί­ξει μαζί τους.

Μαζι­κή εξόρ­μη­ση από την ΟΓΕ και τον Σύλ­λο­γο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων στην Ερμού

Εξορ­μή­σεις σε κατα­στή­μα­τα και εγκα­τα­στά­σεις του ομί­λου ΟΤΕ έγι­ναν επί­σης χτες από το Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής Αττι­κής (ΣΕΤΗΠ) μαζί με την ΟΓΕ. Οι ανα­κοι­νώ­σεις του Συν­δι­κά­του και της ΟΓΕ για τη συγκέ­ντρω­ση μοι­ρά­στη­καν σε εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νους στα κτί­ρια του ομί­λου στο Γαλά­τσι και στην Αχαρ­νών, και σε μια σει­ρά από κατα­στή­μα­τα. Σήμε­ρα Πέμ­πτη οι εξορ­μή­σεις συνε­χί­ζο­νται στη «Vodafone» στου Ρέντη και στα κατα­στή­μα­τα του ΟΤΕ στο κέντρο της Αθή­νας. Με αφορ­μή τη Μέρα της Γυναί­κας, το Συν­δι­κά­το οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 15/3, στις 6.30 μ.μ., στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΕ, με θέμα τις ελα­στι­κές σχέ­σεις εργα­σί­ας, τις πολ­λα­πλές μορ­φές απα­σχό­λη­σης, τον τρό­πο που τις αξιο­ποιεί η εργο­δο­σία στις επι­χει­ρή­σεις του κλά­δου και την οργά­νω­ση της απά­ντη­σης των εργαζομένων.

Στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες της ΟΓΕ στην Κεντρι­κή Μακε­δο­νία, τα Σωμα­τεία Οικο­δό­μων, Τύπου — Χάρ­του, Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων, Λογι­στών, Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, Μετάλ­λου, Τρο­φί­μων, Ξύλου, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και ΟΤΑ Θεσ­σα­λο­νί­κης οργα­νώ­νουν συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 7/3, στις 12 μ., στο Αγαλ­μα Βενιζέλου.

Αύριο Παρα­σκευή προ­γραμ­μα­τί­ζο­νται: Περιο­δεία στις 11 π.μ., από το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού και τον Σύλ­λο­γο Γυναι­κών Αγί­ας Τριά­δας, στη Σχο­λή Του­ρι­στι­κών Επαγ­γελ­μά­των. Στις 3.30 μ.μ., σύσκε­ψη της ΟΓΕ με εργα­ζό­με­νες του υπουρ­γεί­ου Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης. Τη Δεύ­τε­ρα 9/3, στις 3.30 μ.μ., θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί περιο­δεία του ΣΕΤΗΠ και εκλεγ­μέ­νων της ΟΓΕ στην «INTRASOFT INTERNATIONAL».

Συγκεντρώσεις σε άλλες πόλεις

Συγκε­ντρώ­σεις για τη Μέρα της Γυναί­κας οργα­νώ­νο­νται επί­σης από Εργα­τι­κά Κέντρα, Σωμα­τεία και Συλ­λό­γους Γυναι­κών σε μια σει­ρά πόλεων:

 • Στην Πάτρα, το Εργα­τι­κό Κέντρο και ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών καλούν σε συγκέ­ντρω­ση αύριο Παρα­σκευή, στις 6.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.
 • Στη Λάρι­σα, το Εργα­τι­κό Κέντρο, σωμα­τεία της δύνα­μής του και η Ενω­ση Γυναι­κών καλούν σε συγκέ­ντρω­ση αύριο Παρα­σκευή, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Ταχυδρομείου.
 • Στην Καρ­δί­τσα, το Σάβ­βα­το 7/3, στις 11.30 π.μ., θα γίνει κοι­νή παρέμ­βα­ση του Σωμα­τεί­ου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και του Συλ­λό­γου Γυναι­κών, στην κεντρι­κή πλα­τεία. Την Κυρια­κή 8/3, στις 7 μ.μ., θα γίνει εκδή­λω­ση στο ξενο­δο­χείο «Κιέ­ριον».
 • Στον Βόλο, το Σάβ­βα­το 7/3, στις 11 π.μ., θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συγκέ­ντρω­ση — πικε­το­φο­ρία στην πλα­τεία Αγί­ου Νικολάου.
 • Στα Τρί­κα­λα, θα γίνει κινη­το­ποί­η­ση το Σάβ­βα­το 7/3, στις 12.30 μ.μ., στην πλα­τεία Ρήγα Φεραίου.
 • Στο Αγρί­νιο, το Εργα­τι­κό Κέντρο και σωμα­τεία καλούν σε συγκέ­ντρω­ση — εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 6 μ.μ., στον πεζό­δρο­μο Χαρι­λά­ου Τρικούπη.
 • Στα Χανιά, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών της ΟΓΕ οργα­νώ­νει συγκέ­ντρω­ση στον Κάτω­λα το Σάβ­βα­το 7/3, στις 12 μ., και εκδή­λω­ση στο Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Χανί­ων την Κυρια­κή 8/3, στις 8 μ.μ.
 • Στη Φλώ­ρι­να, θα γίνει συγκέ­ντρω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 11 π.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Στην Πτο­λε­μα­ΐ­δα, την Κυρια­κή 8/3, στις 11 π.μ., θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Στην Κοζά­νη, θα γίνει συγκέ­ντρω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 6.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Συσκέ­ψεις στη Θεσσαλία

Στην Καρ­δί­τσα, σύσκε­ψη με τους Αγρο­τι­κούς Συλ­λό­γους Γραμ­μα­τι­κού και Λεο­ντα­ρί­ου πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στις 25/2 μετά από κάλε­σμα της Ομά­δας Γυναι­κών Ταμα­σί­ου της ΟΓΕ, με θέμα την κοι­νή δρά­ση με βάση τα μεγά­λα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζει η αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια και ειδι­κό­τε­ρα η γυναί­κα αγρό­τισ­σα. Μιλώ­ντας εκ μέρους της Ομά­δας Γυναι­κών, η Στέλ­λα Μαντα­λό­βα στά­θη­κε στην ανά­γκη να ενη­με­ρω­θούν οι γυναί­κες των χωριών για το διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο του οργα­νω­μέ­νου αγρο­τι­κού κινή­μα­τος, να εντα­χθούν στους αγρο­τι­κούς συλ­λό­γους αγρό­τισ­σες, να εμπλου­τι­στούν τα αιτή­μα­τα και η κοι­νή δρά­ση με ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν την αγρο­τι­κή οικο­γέ­νεια και την αγρό­τισ­σα. Στη συνέ­χεια, ο Γιάν­νης Τσιού­τρας, εκ μέρους των Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων, ενη­μέ­ρω­σε για τις εξε­λί­ξεις και το διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο της Πανελ­λα­δι­κής Επι­τρο­πής των Μπλό­κων, τονί­ζο­ντας την ανα­γκαιό­τη­τα κοι­νής δρά­σης. Στη σύσκε­ψη απο­φα­σί­στη­κε να γίνει παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας σήμε­ρα Πέμ­πτη στο Κέντρο Υγεί­ας Σοφά­δων για την έλλει­ψη παι­διά­τρων, άλλων ειδι­κο­τή­των και υλι­κο­τε­χνι­κής υπο­δο­μής. Επί­σης να οργα­νω­θεί παρέμ­βα­ση για το δια­φαι­νό­με­νο κλεί­σι­μο παι­δι­κού σταθ­μού σε χωριό της περιο­χής και να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εκδή­λω­ση για την 8η Μάρτη.

Στη Λάρι­σα, τις κοι­νές πρω­το­βου­λί­ες σε χώρους δου­λειάς και νεο­λαί­ας και σε λαϊ­κές γει­το­νιές, με αφορ­μή την 8η Μάρ­τη, συζή­τη­σαν την Τρί­τη εκπρό­σω­ποι σωμα­τεί­ων και του Συλ­λό­γου Σπου­δα­στών ΣΕΥΠ, που αντα­πο­κρί­θη­καν στο κάλε­σμα της Ενω­σης Γυναι­κών (μέλος ΟΓΕ) και του Εργα­τι­κού Κέντρου. Η συζή­τη­ση κατέ­λη­ξε σε κοι­νό διεκ­δι­κη­τι­κό πλαί­σιο και πρό­γραμ­μα εξορ­μή­σε­ων σε χώρους με πολ­λές εργα­ζό­με­νες γυναί­κες, αλλά και σε σχο­λές όπου σπου­δά­ζουν εκα­το­ντά­δες φοι­τή­τριες, για να φτά­σει πλα­τιά το κάλε­σμα συμ­με­το­χής στη συγκέ­ντρω­ση που οργα­νώ­νουν αύριο Παρασκευή.

Αγωνιστικές πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις

 • Κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας για τη διεκ­δί­κη­ση των δικαιω­μά­των της γυναί­κας εκπαι­δευ­τι­κού και κυρί­ως της ανα­πλη­ρώ­τριας οργα­νώ­νουν Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών μαζί με την ΟΓΕ, αύριο Παρα­σκευή στη 1.30 μ.μ. Κάλε­σμα έχουν απευ­θύ­νει οι Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης «Ρόζα Ιμβριώ­τη», «Ο Σωκρά­της», «Ν. Πλου­μπί­δης», «Γ. Σεφέ­ρης» και «Μ. Παπαμαύρος».
 • Ο Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής συμ­με­τέ­χει στη συγκέ­ντρω­ση στις 8/3 στο Σύνταγ­μα, ενώ οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση αύριο Παρα­σκευή, στις 11.30 π.μ., στα γρα­φεία του (Συγ­γρού 80–88, 7ος όρο­φος), με ομι­λία, τρα­γού­δια από το συγκρό­τη­μα του Συλ­λό­γου και προ­βο­λή ταινίας.
 • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Αγρι­νί­ου οργα­νώ­νει αύριο Παρα­σκευή συγκέ­ντρω­ση — εκδή­λω­ση στο συσκευα­στή­ριο των ιχθυο­καλ­λιερ­γειών του «Νηρέα» στην περιο­χή Αστακού.
 • Το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΠΑΓΝΗ διορ­γα­νώ­νει αύριο Παρα­σκευή, στη 1 μ.μ., συγκέ­ντρω­ση στο σαλό­νι του νοσο­κο­μεί­ου με έκθε­ση φωτογραφίας.
 • Ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Κιλ­κίς οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση το Σάβ­βα­το 7/3, στις 6 μ.μ., στην Καπνα­πο­θή­κη της «Αυστρο­ελ­λη­νι­κής», με θέμα «Λάστι­χο ωρά­ριο — Λάστι­χο ζωή. Γυναί­κα οργα­νώ­σου για την Ανα­τρο­πή». Θα μιλή­σει η Ειρή­νη Χατζή, πρό­ε­δρος του ΔΣ του Συλ­λό­γου Γυναι­κών και μέλος του ΔΣ της ΟΓΕ. Κατά τη διάρ­κεια της εκδή­λω­σης θα γίνει προ­βο­λή βίντεο, θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν παρεμ­βά­σεις από εκπρο­σώ­πους εργα­τι­κών σωμα­τεί­ων και θα παρου­σια­στεί πρό­γραμ­μα με τρα­γού­δια αφιε­ρω­μέ­να στη γυναίκα.
 • Στην πύλη του εργο­στα­σί­ου της ΛΑΡΚΟ στη Λάρυ­μνα θα βρε­θεί η Ομά­δα Λοκρών της ΟΓΕ την Κυρια­κή 8/3, στη 1 μ.μ.
 • Εκδή­λω­ση για την 8η Μάρ­τη διορ­γα­νώ­νει η Ενω­ση Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Ικα­ρί­ας (μέλος της ΟΓΕ), την Κυρια­κή 8/3, στις 7 μ.μ., στην αίθου­σα του Πολι­τι­στι­κού Κέντρου Χρι­στού Ραχών.
 • Ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ελευ­σί­νας οργα­νώ­νει εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 6.30 μ.μ., στο στέ­κι του ΠΑΚΠΠΑ (Παγκά­λου και Κίμωνος).
 • Ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Νομού Καβά­λας διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 6 μ.μ., στο ξενο­δο­χείο «Εσπε­ρία».
 • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσπρω­τί­ας και το Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων διορ­γα­νώ­νουν εκδή­λω­ση το Σάβ­βα­το 7/3, στις 7 μ.μ., στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο «Πάν­θε­ον».
 • Στην Κόριν­θο, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών και ο Σύλ­λο­γος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων καλούν σε εκδή­λω­ση την Κυρια­κή 8/3, στις 12 μ., στον συναυ­λια­κό χώρο «Μαρία Δημη­τριά­δη» (Αδει­μά­ντου 12).

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο