Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ — Σωματεία — Φορείς για την 8η ΜΑΡΤΗ: Σήμερα οι κινητοποιήσεις ενάντια στην εκμετάλλευση, στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή

Μαζι­κές και μαχη­τι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο που μαί­νε­ται στην Ουκρα­νία και στην εμπλο­κή της Ελλά­δας σε αυτόν θα απο­τε­λέ­σουν οι συγκε­ντρώ­σεις που οργα­νώ­νο­νται από την Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, σωμα­τεία και φορείς, σήμε­ρα Τρί­τη 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναίκας.

🌈  Στην Αττι­κή, η συγκέ­ντρω­ση θα γίνει στις 6.30 μ.μ. στο Σύνταγ­μα,  με προ­συ­γκε­ντρώ­σεις στις 6 μ.μ. Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη στις 7 μ.μ. στην πλ. Αγί­ας Σοφί­ας, ενώ κινη­το­ποι­ή­σεις οργα­νώ­νο­νται και σε άλλες πόλεις. (Δια­βά­στε παρακάτω)

🌈   Στην κινη­το­ποί­η­ση στο Σύνταγ­μα θα παρα­βρε­θεί ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δ. Κου­τσού­μπας.

Στην κινη­το­ποί­η­ση της Αθή­νας καλούν δεκά­δες Ομο­σπον­δί­ες, Συν­δι­κά­τα και άλλοι φορείς. (Δια­βά­στε εδώ αναλυτικά)

🌈   Κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα απευ­θύ­νουν: Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι της Αθή­νας, η Επι­τρο­πή Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις,  η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή Διε­θνούς Δημο­κρα­τι­κής Αλλη­λεγ­γύ­ης (ΕΕΔΔΑ), το Μέτω­πο Αγώ­να Σπου­δα­στών (ΜΑΣ), η ΠΕΚΑΜ και η ΠΕΑΕΑ — ΔΣΕ. Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής (ΟΒΣΑ).

Το Συν­δι­κά­το καθα­ρι­στριών νομού Αττι­κής και περι­χώ­ρων απο­φά­σι­σε να κηρύ­ξει στά­ση εργα­σί­ας την Τρί­τη από τις 12μ. ως τις 2 μ.μ. για να τιμή­σει τους αγώ­νες της γυναίκας.

Εργα­τι­κά σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς του Θρια­σί­ου, δρο­μο­λο­γούν λεω­φο­ρεία τα οποία θα ανα­χω­ρή­σουν στις 17.00 από το δημο­τι­κό πάρ­κινγκ στην Ελευ­σί­να και στις 17.15 από την παρα­λία Ασπροπύργου.

💥  Κινητοποιήσεις σε πολλές πόλεις

 • Πάτρα, στις 7 μ.μ., έξω από το Εργα­τι­κό Κέντρο, μετά από κάλε­σμα του Συλ­λό­γου Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Πάτρας και του Εργα­τι­κού Κέντρου. Στη συγκέ­ντρω­ση θα συμ­με­τέ­χει και η Δημο­τι­κή Αρχή Πάτρας.
 • Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, στις 6.30 μ.μ., στο δημαρχείο.
 • Αγρί­νιο, στις 6.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία, μετά από κάλε­σμα της Ομά­δας Γυναι­κών Αγρι­νί­ου, μέλος της ΟΓΕ και του Εργα­τι­κού Κέντρου Αγρι­νί­ου.
 • Γιάν­νε­να, στις 6.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων. Καλεί και το Εργα­τι­κό Κέντρο Ιωαν­νί­νων.
 • Ζάκυν­θος, στις 7 μ.μ., έξω από την π. Νομαρ­χία, μετά από κάλε­σμα του Εργα­τι­κού Κέντρου. Καλεί και η ΕΛΜΕ Ζακύνθου.
 • Ηρά­κλειο, συγκέ­ντρω­ση — συναυ­λία στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Ελευ­θε­ρί­ας, από τις Ομά­δες Γυναι­κών της ΟΓΕ και την συμ­με­το­χή σωμα­τεί­ων και φορέων.
 • Χανιά, συγκέ­ντρω­ση — συναυ­λία στις 7.30 μ.μ στην Πλα­τεία Νέων Κατα­στη­μά­των. Καλεί ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ν. Χανί­ων (μέλος της ΟΓΕ), καθώς και σωμα­τεία και φορείς.
 • Ικα­ρία, στις 13.00, στην πλα­τεία Ευδή­λου. Καλεί η Ένω­ση Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Ικα­ρί­ας (μέλος της ΟΓΕ). Καλούν επί­σης, το Σωμα­τείο Ξενο­δο­χο­ϋ­παλ­λή­λων και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των Ικα­ρί­ας — Φούρ­νων, το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων Μισθω­τών Ικα­ρί­ας-Φούρ­νων, ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης Ικα­ρί­ας — Φούρνων.
 • Καλα­μά­τα, στις 7 μ.μ., στο παλιό δημαρ­χείο, μετά από κάλε­σμα του Συλ­λό­γου Γυναι­κών Καλα­μά­τας (μέλος της ΟΓΕ). Καλούν το Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Μεσ­ση­νί­ας και το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων ΔΕΥΑ Μεσ­ση­νί­ας, το Σωμα­τείο Υπαλ­λή­λων Ιδιω­τι­κού Τομέα, το Συν­δι­κά­το Τρο­φί­μων — Ποτών — Γάλα­κτος και το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Τουρισμού.
 • Κέρ­κυ­ρα, στις 11 π.μ. στο Εργα­τι­κό Κέντρο. Καλούν ομά­δες γυναι­κών, το Εργα­τι­κό Κέντρο και η Ομο­σπον­δία Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων Κέρκυρας
 • Κεφα­λο­νιά (Αργο­στό­λι), στις 7 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.
 • Κοζά­νη, στις 6.30 μ.μ. στην κεντρι­κή πλατεία
 • Κομο­τη­νή, στις 5.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλα­τεία. Καλούν ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ροδό­πης (μέλος της ΟΓΕ) και η Ένω­ση Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Κομο­τη­νής. (Δια­βά­στε εδώ).
 • Κόριν­θος, στις 6 μ.μ., μπρο­στά από την Εθνι­κή Τρά­πε­ζα. Καλούν ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Κορίν­θου και ο Σύλ­λο­γος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ν. Κοριν­θί­ας.
 • Λαμία, στις 6.30 μ.μ, στην πλ. Ελευθερίας.
 • Λιβα­δειά, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης, μετά από κάλε­σμα της Ομά­δας Γυναι­κών Λιβα­δειάς (μέλος της ΟΓΕ) και του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων.
 • Μυτι­λή­νη, στις 6.30 μ.μ., στην πλα­τεία Σαπ­φούς, μετά από κάλε­σμα του Συλ­λό­γου Προ­ο­δευ­τι­κών Γυναι­κών Μυτι­λή­νης. Καλεί και το Παλ­λε­σβια­κό Εργα­το­ϋ­παλ­λη­λι­κό Κέντρο (ΠΕΚ).
 • Νάου­σα, στις 18.00, πικε­το­φο­ρία στους δρό­μους της πόλης που θα ξεκι­νή­σει από το Εργα­τι­κό Κέντρο, μετά από κάλε­σμα της Ομά­δας Γυναι­κών Νάου­σας (μέλος της ΟΓΕ).
 • Ναύ­πλιο, στις 7 μ.μ. στην πλ. Καποδίστρια.
 • Πτο­λε­μα­ΐ­δα, στις 6 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Πύρ­γος, στις 6.30 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία.
 • Ρόδος, στις 6 μ.μ., στην πλα­τεία Κύπρου, μετά από κάλε­σμα της Ομά­δας Γυναι­κών Ρόδου (μέλος της ΟΓΕ). Καλεί και το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στα ξενο­δο­χεία Amilia Mare και Paradise Village.
 • Σέρ­ρες, στις 6.30 μ.μ. στην Πλα­τεία Ελευθερίας
 • Φλώ­ρι­να, στις 6 μ.μ., στην κεντρι­κή πλατεία
 • Χαλ­κί­δα, στις 7 μ.μ., στην πλα­τεία Ταχυδρομείου.
 • Χανιά, στις 7.30 μ.μ., συγκέ­ντρω­ση — συναυ­λία, στην πλα­τεία Νέων Κατα­στη­μά­των. Καλούν ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Χανί­ων (μέλος της ΟΓΕ), μαζί με την Επι­τρο­πή Ειρή­νης και εργα­τι­κά σωμα­τεία του νομού.
 • Στη Θεσ­σα­λία θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν συσκέ­ψεις, εκδη­λώ­σεις και εξορμήσεις.
 • Εκδη­λώ­σεις — συσκέ­ψεις από Σωματεία
 • Την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, ΣΤΕΓΕΝΣΩΝ, ΠΕΕΜΑΓΕΝ, πραγ­μα­το­ποιούν ανοι­χτή σύσκε­ψη στις 11 το πρωί, στα γρα­φεία της ΠΕΜΕΝ (Μπου­μπου­λί­νας 21), με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Γυναί­κας, με θέμα «Η πάλη για χει­ρα­φέ­τη­ση και γυναι­κεία ισο­τι­μία, τα ιδιαί­τε­ρα προ­βλή­μα­τα των ναυ­τερ­γα­τριών στο ναυ­τι­κό επάγ­γελ­μα».
 • Την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, ο Σύλ­λο­γος εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου πραγ­μα­το­ποιεί στις 12μ.  στην αίθου­σα Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου εκδή­λω­ση — συζή­τη­ση με ομι­λή­τρια την Ελέ­νη Ξηρο­γιάν­νη, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλάδος.
 • Την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, το ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων ΠαΓΝΗ, στο πλαί­σιο 3ωρης στά­σης εργα­σί­ας από τις 12μ., έως τις 15.00, θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει εκδή­λω­ση στις 12 το μεση­μέ­ρι στο αμφι­θέ­α­τρο του νοσο­κο­μεί­ου με ανα­φο­ρά στην επέ­τειο της 8ης Μάρ­τη, τα δικαιώ­μα­τα και τις διεκ­δι­κή­σεις των γυναικών.
 • Την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, το Εργα­τι­κό Κέντρο Θεσπρω­τί­ας καλεί στη σύσκε­ψη που διορ­γα­νώ­νει με αφορ­μή την παγκό­σμια ημέ­ρα της γυναί­κας στις 7.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο.
 • Την Τρί­τη 8 Μάρ­τη, στη Λήμνο, στις 8 μ.μ. στο κινη­μα­το­θέ­α­τρο «Μαρού­λα» θα γίνει εκδή­λω­ση για την παγκό­σμια ημέ­ρα της γυναί­κας, που θα περι­λαμ­βά­νει ομι­λία και προ­βο­λή αντι­πο­λε­μι­κής ται­νί­ας. Καλούν ο ΣΕΠΕ Λήμνου, η ΕΛΜΕ Λήμνου — Αγ. Ευστρα­τί­ου, ο Μορ­φω­τι­κός Εκπο­λι­τι­στι­κός Αθλη­τι­κός Σύλ­λο­γος (ΜΕΑΣ) Λήμνος και η Κινη­μα­το­γρα­φι­κή Λέσχη Λήμνου.
 • Την Τετάρ­τη 9 Μάρ­τη, ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γυναι­κών, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων και  ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και το Σωμα­τείο Καθα­ρι­στριών Ν. Μαγνη­σί­ας διορ­γα­νώ­νουν σύσκε­ψη στις 6.30 μ.μ., στο Εργα­τι­κό Κέντρο Βόλου.
 • Την Παρα­σκευή 11 Μάρ­τη ο Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών Κερα­τσι­νί­ου-Περά­μα­τος «Νίκος Πλου­μπί­δης» διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 7.30 μ.μ. στην αίθου­σα εκδη­λώ­σε­ων του 3ου ΔΣ Κερατσινίου.
 • Το Σάβ­βα­το 12 Μάρ­τη, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Αμα­ρου­σί­ου διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση με θέμα: «Ισό­τη­τα στα λόγια ή ισο­τι­μία στην πρά­ξη;» Η 8η Μάρ­τη μας δεί­χνει τον δρό­μο της πάλης ως ασπί­δα προ­στα­σί­ας για τη χει­ρα­φέ­τη­ση και τη γυναι­κεία ισο­τι­μία», στις 18:00, στην Αίθου­σα Κερα­μι­στών «Το ΤΟΛ», Λ.Κηφισίας 207, Μαρούσι.
 • Το Σάβ­βα­το 12 Μάρ­τη, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττι­κής «Ο Βύρων», καλεί σε εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση με αφορ­μή την Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Εργα­ζό­με­νης Γυναί­κας. Θα γίνει στις 7 μ.μ., στο Εργα­τι­κό  Κέντρο Αθή­νας (3ης Σεπτεμ­βρί­ου 48Α, 2ος όρο­φος).
 • Την Κυρια­κή 13 Μάρ­τη, ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Καβά­λας διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση στις 6 μ.μ., στο καφέ «Μετά τις δέκα».
 • Επί­σης με αφορ­μή την 8η Μάρ­τη, η ΟΓΕ δίνει συνέ­χεια στην προ­σπά­θεια να συντο­νί­σει τον αγω­νι­στι­κό βημα­τι­σμό της με σωμα­τεία. Στην κατεύ­θυν­ση αυτή, την Δευ­τέ­ρα 14 Μάρ­τη έχει καλέ­σει σε σύσκε­ψη το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο του Σωμα­τεί­ου Μισθω­τών Δικη­γό­ρων (7.30 μ.μ., στα γρα­φεία της), ενώ την Παρα­σκευή 18 Μάρ­τη οργα­νώ­νει συζή­τη­ση με υγειο­νο­μι­κούς και Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων σε νοσο­κο­μεία της Αττι­κής (6 μ.μ., Βεραν­ζέ­ρου 1, πλα­τεία Κάνιγ­γος, 4ος όροφος).
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο