Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναίκας

logo

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ — Σύλλογοι & Ομάδες
Παλεύουμε συλλογικά
ενάντια στην εκμετάλλευση, στην καταπίεση, στην ανισοτιμία

 «Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των πολέ­μων. Παλεύ­ου­με ασυμ­βί­βα­στα για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία»: Με το σύν­θη­μα αυτό η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας (ΟΓΕ), οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες της σε όλη τη χώρα εντεί­νουν την αγω­νι­στι­κή τους δρά­ση μπρο­στά στην 8η Μάρ­τη, Παγκό­σμια Μέρα της Γυναίκας.

«Το μήνυ­μα της Παγκό­σμιας Μέρας της Γυναί­κας παρα­μέ­νει ζωντα­νό και επί­και­ρο. Για­τί ατο­μι­κά δεν μπο­ρού­με να ξεφύ­γου­με από τα αδιέ­ξο­δα της καθη­με­ρι­νό­τη­τας. Για­τί μόνο συλ­λο­γι­κά μπο­ρού­με να παλέ­ψου­με ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση και την κατα­πί­ε­ση, ενά­ντια στην αιτία της γυναι­κεί­ας ανι­σο­τι­μί­ας, που απο­κτά σήμε­ρα νέες μορ­φές», σημειώ­νει η ΟΓΕ.

Κινη­το­ποι­ή­σεις αύριο από το πρωί και εκδή­λω­ση το απόγευμα

Οι Σύλ­λο­γοι και οι Ομά­δες της ΟΓΕ στην Αττι­κή οργα­νώ­νουν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη τις εξής πρω­το­βου­λί­ες: Προ­χω­ρούν σε κινη­το­ποί­η­ση στις 8 π.μ. στο υπουρ­γείο Οικο­γέ­νειας και Κοι­νω­νι­κής Συνο­χής (Δρα­γα­τσα­νί­ου 8, πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος). Συμ­με­τέ­χουν στις 12 μ. στο πανελ­λα­δι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν οι φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, κλι­μα­κώ­νο­ντας την πάλη ενά­ντια στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια και στην ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση στα μορ­φω­τι­κά δικαιώματα.

Στην κινη­το­ποί­η­ση στο υπουρ­γείο και στο συλ­λα­λη­τή­ριο στα Προ­πύ­λαια καλούν σωμα­τεία από μια σει­ρά κλά­δους, αξιο­ποιώ­ντας και τη στά­ση εργα­σί­ας που έχουν προ­κη­ρύ­ξει το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας (11 π.μ. έως 3 μ.μ.) και η ΑΔΕΔΥ (11 π.μ. έως λήξη ωραρίου).

Επί­σης, καλούν σε εκδή­λω­ση, στις 6 μ.μ., σε συνερ­γα­σία με τον Σύλ­λο­γο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, τα Σωμα­τεία Καθα­ρι­στριών Αττι­κής και Πει­ραιά και το Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής στο θέα­τρο «Τζέ­νη Καρέ­ζη» (Ακα­δη­μί­ας 3, Αθή­να), στην οποία θα παρου­σια­στεί η θεα­τρι­κή παρά­στα­ση «Οι Καθα­ρί­στριες», από τη θεα­τρι­κή ομά­δα «Η Πρό­ο­δος», σε σκη­νο­θε­σία Γιώρ­γου Τσαγκαράκη.

«Σήμε­ρα, τον 21ο αιώ­να, η επι­στη­μο­νι­κή πρό­ο­δος και η ψηφια­κή τεχνο­λο­γία μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν σε όλες μας: Στα­θε­ρή δου­λειά με στα­θε­ρό ωρά­ριο και λιγό­τε­ρες ώρες εργα­σί­ας, με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, με αξιο­πρε­πείς μισθούς που θα καλύ­πτουν τις ανά­γκες μας, με κατο­χυ­ρω­μέ­νη κυρια­κά­τι­κη αργία, με μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας, ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας και του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού στον χώρο εργα­σί­ας. Σύγ­χρο­νες, απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές και υπη­ρε­σί­ες για την Υγεία, την Παι­δεία, την Πρό­νοια, την Προ­σχο­λι­κή Αγω­γή για την προ­στα­σία των γυναι­κών, των παι­διών και της οικο­γέ­νειας από την πολύ­μορ­φη βία των εκμε­ταλ­λευ­τών μας. Φραγ­μός και εμπό­διο για να ζήσου­με όπως μας αξί­ζει μπαί­νει η πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης που υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις και στη­ρί­ζουν όλα τα κόμ­μα­τα που βαδί­ζουν στις ράγες της. Η Ευρω­παϊ­κή Ενω­ση συν­θλί­βει τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών του μόχθου, για­τί είναι ασυμ­βί­βα­στα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων», ανα­φέ­ρει μετα­ξύ άλλων η ΟΓΕ στην ανα­κοί­νω­σή της.

Πρω­το­βου­λί­ες Συλ­λό­γων και Ομά­δων της ΟΓΕ

 • Ο Σύλ­λο­γος Δημο­κρα­τι­κών Γυναι­κών Πάτρας καλεί αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη, στις 7 μ.μ., σε εκδή­λω­ση με θέμα «Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των πολέ­μων. Παλεύ­ου­με ασυμ­βί­βα­στα για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία», στον Πολυ­χώ­ρο της «Ιχθυό­σκα­λας». Θα ακο­λου­θή­σει προ­βο­λή της ται­νί­ας «3.000 νύχτες», της Mai Masri. Στο μετα­ξύ, συνε­χί­ζει τις περιο­δεί­ες του την Παρα­σκευή, στις 10.30 π.μ. στη λαϊ­κή αγο­ρά στα Προ­σφυ­γι­κά και στις 11.30 π.μ. στο κέντρο της Πάτρας με τρα­πε­ζά­κι στη συμ­βο­λή των οδών Γερο­κω­στο­πού­λου και Ρήγα Φεραίου.
 • Σε συγκέ­ντρω­ση στην κεντρι­κή πλα­τεία του Πύρ­γου, τιμώ­ντας την 8η Μάρ­τη, αύριο Παρα­σκευή στις 7 μ.μ., καλεί η Ομά­δα Γυναι­κών της πόλης από κοι­νού με το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Ηλείας.
 • Έκθε­ση εικα­στι­κών έργων γυναι­κών από τη Λοκρί­δα οργα­νώ­νει η Ομά­δα Λοκρών της ΟΓΕ. Η έκθε­ση λει­τουρ­γεί έως και τις 8 Μάρ­τη καθη­με­ρι­νά, από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ., στο Πολι­τι­στι­κό Κέντρο Οπου­ντί­ων Ατα­λά­ντης (Εθνι­κής Αντι­στά­σε­ως 19). Στον ίδιο χώρο οργα­νώ­νο­νται επί­σης και εκδη­λώ­σεις — συζητήσεις.

Σε σχε­τι­κό Φυλ­λά­διο ανα­φέ­ρε­ται σχετικά:

Η ΟΓΕ τιμά την 8 Μάρ­τη και απευ­θύ­νε­ται σε όλες τις γυναί­κες του μόχθου:

 • Στις εργα­ζό­με­νες και τις αυτοαπασχολούμενες //
 • στις μισθω­τές & αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες επιστημόνισσες
 • στις αγρό­τισ­σες // στις φοι­τή­τριες // στις νέες μητέρες //
 • στις συντα­ξιού­χους // στις μετα­νά­στριες & πρόσφυγες

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας 
είναι αφιερωμένη σε όλες εσάς, 
που είστε αγωνίστριες της ζωής

Οι μεγά­λοι γυναι­κεί­οι εργα­τι­κοί αγώ­νες των προη­γού­με­νων αιώ­νων φωτί­ζουν και σήμε­ρα το δρό­μο του αγώ­να και της συλ­λο­γι­κής δρά­σης για να διεκ­δι­κή­σου­με όλα όσα είναι ανα­γκαία και μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν την ισο­τι­μία και τη χει­ρα­φέ­τη­σή μας

Σήμε­ρα τον 21ο αιώ­να, η επι­στη­μο­νι­κή πρό­ο­δος και η ψηφια­κή τεχνο­λο­γία μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν σε όλες μας:

 • Στα­θε­ρή δου­λειά με στα­θε­ρό ωρά­ριο και λιγό­τε­ρες ώρες εργασίες,
 • με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, με αξιο­πρε­πείς μισθούς που θα καλύ­πτουν τις ανά­γκες μας,
 • με κατο­χυ­ρω­μέ­νη Κυρια­κά­τι­κη αργία,
 • με μέτρα υγεί­ας και ασφά­λειας, ουσια­στι­κής προ­στα­σί­ας της μητρό­τη­τας και του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού στο χώρο εργασίας.
 • Σύγ­χρο­νες απο­κλει­στι­κά δημό­σιες και δωρε­άν κοι­νω­νι­κές υπο­δο­μές και υπηρεσίες 
  • για την Υγεία,
  • την Παι­δεία,
  • την Πρό­νοια,
  • την Προ­σχο­λι­κή Αγωγή
  • για την προ­στα­σία των γυναι­κών, των παι­διών και της οικο­γέ­νειας από την πολύ­μορ­φη βία των εκμε­ταλ­λευ­τών μας.

Φραγ­μός και εμπό­διο για να ζήσου­με όπως μας αξί­ζει μπαί­νει η πολι­τι­κή της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης που υλο­ποιούν οι κυβερ­νή­σεις και στη­ρί­ζουν όλα τα κόμ­μα­τα που βαδί­ζουν στις ράγες της.

Η Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση συν­θλί­βει τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών του μόχθου για­τί είναι ασυμ­βί­βα­στα με τα συμ­φέ­ρο­ντα των ευρω­παϊ­κών επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Γι αυτό:

 • ▶ Για να αυξή­σουν τα κέρ­δη τους τα μονο­πώ­λια εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται άγρια τη γυναι­κεία εργα­τι­κή δύνα­μη, μας υπο­χρε­ώ­νουν να εργα­ζό­μα­στε με ελα­στι­κές εργα­σια­κές σχέ­σεις, χωρίς εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, κάνουν τη ζωή των γυναι­κών λάστι­χο, εξα­φα­νί­ζο­ντας τον ελεύ­θε­ρο χρό­νο μας.
 • ▶ Λογα­ριά­ζουν ως κόστος για το κρά­τος τις ανά­γκες μας και μας υπο­χρε­ώ­νουν να χρυ­σο­πλη­ρώ­νου­με για να τις καλύψουμε.
 • ▶ Για να γίνουν πιο αντα­γω­νι­στι­κοί οι όμι­λοι, η ΕΕ σε συνερ­γα­σία με το ΝΑΤΟ σπέρ­νει τον πόλε­μο σε κάθε γωνιά του πλα­νή­τη, σκορ­πώ­ντας το θάνα­το, τη φτώ­χεια και την προσφυγιά.

Το μήνυ­μα της Παγκό­σμιας Ημέ­ρας της Γυναί­κας, παρα­μέ­νει ζωντα­νό και επίκαιρο

 • Για­τί ατο­μι­κά δεν μπο­ρού­με να ξεφύ­γου­με από τα αδιέ­ξο­δα της καθημερινότητας.
 • Για­τί μόνο συλ­λο­γι­κά μπο­ρού­με να παλέ­ψου­με ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση και την κατα­πί­ε­ση, ενά­ντια στην αιτία της γυναι­κεί­ας ανι­σο­τι­μί­ας, που απο­κτά σήμε­ρα νέες μορφές.

ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ

Αντι­πα­λεύ­ου­με την πολι­τι­κή της ΕΕ που στο όνο­μα “συμ­φι­λί­ω­σης οικο­γε­νεια­κών και επαγ­γελ­μα­τι­κών υπο­χρε­ώ­σε­ων” εντεί­νει την ανι­σο­τι­μία εξου­θε­νώ­νο­ντας τις εργα­ζό­με­νες με νέες μορ­φές εκμε­τάλ­λευ­σης στις συν­θή­κες της “ψηφια­κής” οικο­νο­μί­ας, με απο­τέ­λε­σμα να χάνε­ται κάθε διά­κρι­ση μετα­ξύ εργά­σι­μου και μη εργά­σι­μου χρό­νου, να αυξά­νε­ται η εντατικοποίηση.

Την ίδια στιγ­μή ρίχνει στις πλά­τες των γυναι­κών και των οικο­γε­νειών τους την ευθύ­νη της φρο­ντί­δας των βρε­φών, των νηπί­ων, των ηλι­κιω­μέ­νων, των ΑμΕΑ, υπο­χρε­ώ­νο­ντας τες να βάζουν βαθειά το χέρι στην τσέ­πη για να αντα­πο­κρι­θούν στις ανά­γκες αυτές.

∆εν ανε­χό­μα­στε η ΕΕ να κατα­δι­κά­ζει τις αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νες να φυτο­ζω­ούν πνιγ­μέ­νες στα χρέη, ανα­σφά­λι­στες, χωρίς προ­στα­σία της μητρό­τη­τας, εγκλω­βι­σμέ­νες ακό­μα και τις Κυρια­κές για να θησαυ­ρί­ζουν τα μεγα­θή­ρια. Ούτε συμ­βι­βα­ζό­μα­στε οι αγρό­τισ­σες στην ύπαι­θρο να ξεκλη­ρί­ζο­νται καθώς βλέ­πουν τους καρ­πούς του κόπου τους να που­λιού­νται για ένα κομ­μά­τι ψωμί.

Για­τί η Κοι­νή Αγρο­τι­κή Πολι­τι­κή της ΕΕ ευνο­εί τους μεγα­λέ­μπο­ρους, τους μεσά­ζο­ντες, τις μεγά­λες επι­χει­ρή­σεις τρο­φί­μων, τις “πρά­σι­νες μπίζνες”.

∆εν δεχό­μα­στε την πολι­τι­κή της ΕΕ που μας αφή­νει απρο­στά­τευ­τες απέ­να­ντι στην εργο­δο­τι­κή βία, τη βία μέσα στην οικο­γέ­νεια, στις δια­προ­σω­πι­κές σχέσεις.

Την ίδια στιγ­μή την αντι­με­τω­πί­ζει ως κόστος για το κρά­τος και τους ομί­λους. Γι αυτό οι κακο­ποι­η­μέ­νες γυναί­κες δεν έχουν την ανα­γκαία στή­ρι­ξη του κρά­τους με δωρε­άν δομές και υπη­ρε­σί­ες στις οποί­ες θα μπο­ρούν να κατα­φύ­γουν για να έχουν βοή­θεια οικο­νο­μι­κή, νομι­κή, ψυχο­λο­γι­κή γι αυτές και για τα παι­διά τους.

Απο­κα­λύ­πτου­με ότι οι δια­κη­ρύ­ξεις της ΕΕ περί “συμ­με­το­χής των γυναι­κών στα Κέντρα Λήψης Απο­φά­σε­ων”, η εκλο­γή της Ούρ­σου­λα Φον Ντερ Λάιεν και 13 γυναι­κών ως μέλη της Ευρω­παϊ­κής Επι­τρο­πής δεν μπο­ρούν να την εξω­ρα­ΐ­σουν, δεν βελ­τί­ω­σαν τη ζωή των γυναι­κών μισθω­τών και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων της πόλης και της υπαί­θρου στη χώρα μας, όπως και στις άλλες ευρω­παϊ­κές χώρες.

Αυτό που ενδια­φέ­ρει την ΕΕ και προ­ω­θεί την συμ­με­το­χή των γυναι­κών στα ∆Σ των ομί­λων είναι η συμ­βο­λή στην αύξη­ση των κερ­δών τους και η απο­τε­λε­σμα­τι­κό­τη­τά των γυναι­κών στε­λε­χών στο ξεζού­μι­σμα των εργα­ζο­μέ­νων τους.

∆εν συμ­βι­βα­ζό­μα­στε με την εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­ση της Υγεί­ας, ακό­μα και της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής υγεί­ας, της Ιατρι­κώς Υπο­βοη­θού­με­νης Ανα­πα­ρα­γω­γής, για να γιγα­ντώ­νο­νται τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων της Υγεί­ας. Αντι­πα­λεύ­ου­με μια από τις ακραί­ες μορ­φές εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης του γυναι­κεί­ου σώμα­τος και εκμε­τάλ­λευ­σης της γυναί­κας, την εμπο­ρι­κή “παρέν­θε­τη μητρότητα”.

∆εν παζα­ρεύ­ου­με το δικαί­ω­μα της νέας και του νέου στις δημό­σιες και δωρε­άν σπου­δές, για πτυ­χία με αξία και όχι με βάση την τσέ­πη των γονιών τους.

Υψώ­νου­με τη φωνή μας μαζί με το φοι­τη­τι­κό και μαθη­τι­κό κίνη­μα ενά­ντια στα ιδιω­τι­κά πανε­πι­στή­μια, στην ευρω­παϊ­κή κανο­νι­κό­τη­τα της εμπο­ρευ­μα­το­ποί­η­σης της μόρ­φω­σης των παι­διών μας.

∆εν απο­δε­χό­μα­στε η ΕΕ σε συνερ­γα­σία με το ΝΑΤΟ να σπέρ­νει τον πόλε­μο σε κάθε γωνιά του πλα­νή­τη, σκορ­πώ­ντας το θάνα­το, τη φτώ­χεια και την προ­σφυ­γιά, για να γίνουν πιο αντα­γω­νι­στι­κοί οι ευρω­παϊ­κοί όμιλοι.
Απαι­τού­με “Καμία εμπλο­κή της Ελλά­δας στα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια. Να γυρί­σουν πίσω η ελλη­νι­κή φρε­γά­τα, οι Ένο­πλες ∆υνά­μεις που βρί­σκο­νται σε ΝΑΤΟϊ­κές απο­στο­λές εκτός συνό­ρων. ∆ε θα δεχτού­με ως μανά­δες τα παι­διά μας να θυσιά­ζο­νται για τα συμ­φέ­ρο­ντα των εκμε­ταλ­λευ­τών μας”.

ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΙΣΟΤΙΜΙΑ

Στή­νου­με φραγ­μό απέ­να­ντι στον “ατο­μι­κό δικαιω­μα­τι­σμό”, που ισο­πε­δώ­νει τα κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών του μόχθου. Απορ­ρί­πτου­με τις κατευ­θύν­σεις της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, των κυβερ­νή­σε­ων που απο­κό­πτουν το ατο­μι­κό δικαί­ω­μα από το κοι­νω­νι­κό του περιε­χό­με­νο, από την αντι­κει­με­νι­κή κοι­νω­νι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα, από την κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης και των κοι­νω­νι­κών διακρίσεων.

Με προ­με­τω­πί­δα τον “ατο­μι­κό δικαιω­μα­τι­σμό” προ­βάλ­λουν την ατο­μι­κή επι­θυ­μία του καθε­νός και της καθε­μιάς ως υπέρ­τα­τη αξία, πάνω από κάθε κοι­νω­νι­κή ανά­γκη, πάνω από κάθε κοι­νω­νι­κό δικαί­ω­μα που πρέ­πει να προ­στα­τευ­τεί. ∆εν δεχό­μα­στε πλού­σια ετε­ρό­φυ­λα ή ομό­φυ­λα ζευ­γά­ρια να χρη­σι­μο­ποιούν ευά­λω­τες, φτω­χές γυναί­κες ως παρέν­θε­τες μητέ­ρες, να προ­χω­ρούν στην ακραία αυτή εκμε­τάλ­λευ­ση της γυναί­κας, του σώμα­τός της, της ανα­πα­ρα­γω­γι­κής δια­δι­κα­σί­ας για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν την ατο­μι­κή τους επιθυμία.

Δυνα­μώ­νου­με τη συλ­λο­γι­κή μας πάλη για το δικαί­ω­μα στην στα­θε­ρή εργα­σία- στο στα­θε­ρό ωρά­ριο- στην προ­στα­σία της μητρό­τη­τας και του γυναι­κεί­ου οργα­νι­σμού- στο δημιουρ­γι­κό ελεύ­θε­ρο χρόνο.

Έλα μαζί μας να δυνα­μώ­σου­με τον κοι­νό αγώ­να γυναι­κών και ανδρών της βιο­πά­λης ενά­ντια στην κοι­νω­νία της εκμε­τάλ­λευ­σης και της κατα­πί­ε­σης για να διεκ­δι­κή­σου­με ότι είναι σύγ­χρο­νο και ανα­γκαίο για μας και τις οικο­γέ­νειές μας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο