ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώματα των γυναικών δεν χωράνε στην Ευρωπαϊκή Ένωση των επιχειρηματικών ομίλων και των πολέμων. Παλεύουμε ασυμβίβαστα για τη γυναικεία ισοτιμία”

Με πολύ­μορ­φη αγω­νι­στι­κή δρά­ση και πρω­το­βου­λί­ες με οργά­νω­ση της διεκ­δί­κη­σης τιμούν αύριο Παρα­σκευή 8 Μάρ­τη η ΟΓΕ, σωμα­τεία και φορείς την Παγκό­σμια Μέρα της Γυναί­κας ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ — Σύλ­λο­γοι & Ομά­δες Παλεύ­ου­με συλ­λο­γι­κά ενά­ντια στην εκμε­τάλ­λευ­ση, στην κατα­πί­ε­ση, στην ανι­σο­τι­μία  «Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΟΓΕ 8 Μάρτη_ “Τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών δεν χωρά­νε στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων και των πολέ­μων. Παλεύ­ου­με ασυμ­βί­βα­στα για τη γυναι­κεία ισο­τι­μία”.