Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΓΕ: “Πυκνώνουμε το ορμητικό ποτάμι του αγώνα” με το νέο συλλαλητήριο την Κυριακή 12 Μάρτη

«Πυκνώ­νου­με το ορμη­τι­κό ποτά­μι του αγώ­να και καλού­με τις γυναί­κες να συμ­με­τέ­χου­με μαζι­κάστο νέο, μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο του Εργα­τι­κού Κέντρου Πει­ραιά, των συν­δι­κά­των, των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων, των μαζι­κών φορέ­ων, την Κυρια­κή 12 Μαρ­τί­ου στο Σύνταγ­μα, στις 12 το μεση­μέ­ρι», επι­ση­μαί­νει στο κάλε­σμά της η Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, που θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σει προ­συ­γκέ­ντρω­ση στις 11.15 π.μ. στα Προπύλαια.

Επι­ση­μαί­νει πως «οι γυναί­κες των συλ­λό­γων και των ομά­δων της Ομο­σπον­δί­ας Γυναι­κών Ελλά­δας έδω­σαν για άλλη μια φορά μαχη­τι­κά το “παρών” στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις στην Αθή­να και σε όλη τη χώρα μαζί με τα εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα, τη νεο­λαία, τους μαθη­τές και φοι­τη­τές, τους άλλους μαζι­κούς φορείς, προ­κει­μέ­νου να μην επι­τρέ­ψου­με να ξεχα­στεί αυτό το έγκλη­μα, να μη συγκα­λυ­φθούν οι αιτί­ες και οι ένο­χοι, απαι­τώ­ντας απο­κλει­στι­κά δημό­σιες, σύγ­χρο­νες και ασφα­λείς μετα­φο­ρές».

Τονί­ζει ακό­μα ότι η Παγκό­σμια Ημέ­ρα της Εργα­ζό­με­νης Γυναί­κας, που σημα­δεύ­τη­κε φέτος από το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα των Τεμπών, «φωτί­ζει τη σημα­σία του αγώ­να μας σήμε­ρα: να μη σωπά­σου­με μπρο­στά στην μεγά­λη θλί­ψη αλλά να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να όχι μόνο για να μην ξεχα­στεί αυτό το έγκλη­μα, αλλά και για να απο­κα­λυ­φθούν οι ένο­χοι, οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι, το κρά­τος τους και όλες τις κυβερ­νή­σεις που στη­ρί­ζουν την πολι­τι­κή που λογα­ριά­ζει ως κόστος την ασφά­λεια και την προ­στα­σία της ζωής, να πλη­ρώ­σουν όλοι δηλα­δή οι “μηχα­νο­δη­γοί” αυτής της πολιτικής».

26 Δεκέμ­βρη, του Πανα­γιώ­τη ράπτη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο