Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οδηγίες για τον καύσωνα και τα ζώα, από την ΠΦΠΟ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΥΣΩΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΖΩΑ

από την Πανελλαδική Φιλοζωική Περιβαλλοντική Ομοσπονδία

- Τα ζώα , όλα τα είδη ζώων να είναι όλες τις ώρες σε δρο­σε­ρό και σκιε­ρό περι­βάλ­λον περιβάλλον,

- να έχουν πρό­σβα­ση όλο το 24ωρο σε δρο­σε­ρό, καθα­ρό και άφθο­νο νερό,

- να τα βρέ­χου­με κατά δια­στή­μα­τα με δρο­σε­ρό νερό στο κεφά­λι και τον κορ­μό τους,

- οι βόλ­τες να είναι σύντο­μες και όχι τις ώρες της ζέστης , άρα πολύ πρωί και αργά βράδυ,

- να έχου­με στις βόλ­τες μας νερό,αν πρό­κει­ται για κατοικίδια

- να απο­φεύ­γου­με την έντο­νη άσκηση,

- για κανέ­να λόγο και ούτε για ένα λεπτό δεν αφή­νου­με ζώα στο αυτοκίνητο

-απα­γο­ρεύ­ε­ται σε καύ­σω­να ζώα σε μπαλ­κό­νια και ταράτσες

- αν είναι κατοι­κί­διο και είναι μέσα στο σπί­τι και υπάρ­χει αιρ­κο­ντί­σιον, τότε να βρί­σκο­νται σε μικρή από­στα­ση από αυτό .

Σε περί­πτω­ση θερ­μο­πλη­ξί­ας που τα συμ­πτώ­μα­τά της είναι:

- γρή­γο­ρη ανα­πνοή (ταχύ­πνοια),

- ταχυ­καρ­δία,

- αδυ­να­μία στή­ρι­ξης στα άκρα,

- έντο­να κόκ­κι­νοι ή ωχροί βλεννογόνοι,

- αφρώ­δες έκκρι­μα από μύτη και στό­μα, τότε:

- επι­κοι­νω­νία άμε­ση με τον κτη­νί­α­τρό σας και μέχρι να πάμε στο κτηνιατρείο:

- μετα­φέ­ρου­με το ζώο μας σε δρο­σε­ρό και σκιε­ρό μέρος,

- βρέ­χου­με το σώμα του και το κεφά­λι του με δρο­σε­ρό νερό,

- τοπο­θε­τού­με βρεγ­μέ­νες πετσέ­τες στο σώμα του,

- βάλ­τε το κοντά σε ανε­μι­στή­ρα ή αιρκοντίσιον,

- δίνου­με δρο­σε­ρό νερό σε μικρές ποσό­τη­τες εκτός και αν το κατοι­κοί­διο δεν ανταποκρίνεται.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο