Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“ΟΔΗΓΗΤΗΣ” Κυκλοφορεί το τεύχος Ιούλη — Αυγούστου

Το Σάβ­βα­το 8 Ιού­λη κυκλο­φο­ρεί το νέο τεύ­χος του «Οδη­γη­τή» που θα μεί­νει σε κυκλο­φο­ρία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.

Στο εξώ­φυλ­λό του αναγ­γέλ­λει την έναρ­ξη του ταξι­διού του 49ου Φεστι­βάλ ΚΝΕ – «Οδη­γη­τή», με σύν­θη­μα: «Με το ΚΚΕ για τον σοσια­λι­σμό, για να “γενού­νε τα σκο­τά­δια λάμ­ψη” _(Ν. Χικ­μέτ)». Από τις σελί­δες του περιο­δι­κού δεν θα μπο­ρού­σε να λεί­πει μία πρώ­τη ματιά στο πρό­γραμ­μα των κεντρι­κών εκδη­λώ­σε­ων του Φεστι­βάλ στην Αθή­να, στις 21–22-23 Σεπτέμ­βρη, στο Πάρ­κο Τρίτση.

Ο «Οδη­γη­τής» δημο­σιεύ­ει συνέ­ντευ­ξη με τον Θ. Χιώ­νη, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, για το απο­τέ­λε­σμα των βου­λευ­τι­κών εκλο­γών της 25ης Ιούνη.

Στην αρθρο­γρα­φία του ξεχω­ρί­ζει το αφιέ­ρω­μα για την 32η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στο Νεστό­ριο Καστο­ριάς, στις 13–16 Ιου­λί­ου, αλλά και άρθρα για τις διε­θνείς εξε­λί­ξεις και τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις στη Γαλλία.

Ακό­μα:

Οι καθη­με­ρι­νές «κοι­λά­δες των Τεμπών» στους χώρους δουλειάς

Το αντί­δο­το στο φασι­στι­κό δηλητήριο

Άρθρο για το προσφυγικό

Ο θάνα­τος πάει «δια­κο­πές» στη Σύνο­δο Κορυ­φής του ΝΑΤΟ

Για το πρό­βλη­μα της φοι­τη­τι­κής στέγης

Καλο­καί­ρι με ένα καλό βιβλίο

Πάμε Γυμνά­σιο!

Για τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις στη Γαλ­λία: Τα «από­βλη­τα» που ενο­χλούν και τα κοι­νω­νι­κά παρά­σι­τα που εξουσιάζουν

Ένας δια­φο­ρε­τι­κός ταξι­διω­τι­κός οδη­γός για τη Λέσβο

Συνέ­ντευ­ξη με τους Κοι­νούς Θνητούς

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο