Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οδικά ρεκόρ και νέα | Περίεργα απ΄ όλο τον κόσμο (Φωτο-Βίντεο)

Η Κίνα ‑και λόγω μεγέ­θους οικο­νο­μί­ας, μάλ­λον κατέ­χει παγκό­σμια τα πρω­τεία σε φαρα­ω­νι­κές κατα­σκευ­ές και τεχνο­λο­γία μετα­φο­ρών ‑βλ. το “αιω­ρού­με­νο γρη­γο­ρό­τε­ρο τρέ­νο του κόσμου, το δια­στά­σε­ων “σινι­κού τεί­χους” τού­νελ Taihu… τις  πιο εντυ­πω­σια­κές γέφυ­ρες κλπ

Μιλώντας για γέφυρες…

Beipanjiang ‑κατα­σκευα­στι­κό θαύ­μα, αυτή τη στιγ­μή η ψηλό­τε­ρη οδι­κή γέφυ­ρα στον κόσμο

Η γέφυ­ρα Beipanjiang κατα­σκευά­στη­κε για να «ενώ­σει» τις κινέ­ζι­κες επαρ­χί­ες Guizhou και Yunnan ώστε να μειώ­σει το χρό­νο που χρειά­ζε­ται για να φτά­σει κανείς, από την μια επαρ­χία στην άλλη, από τις τέσ­σε­ρις στην μόλις μία ώρα.
Η κατα­σκευή της Beipanjiang, ξεκί­νη­σε το 2011 και για την ολο­κλή­ρω­ση της χρειά­στη­καν μόλις τρία χρό­νια, ενώ δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία στα τέλη Δεκεμ­βρί­ου του 2016. Έχει τον τίτλο της ψηλό­τε­ρης γέφυ­ρας στον κόσμο καθώς το κατά­στρω­μα των τεσσά­ρων λωρί­δων της απέ­χει από την κοί­τη του ποτα­μού Beipan 563 ολό­κλη­ρα μέτρα.

Όταν δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία, η κινέ­ζι­κη γέφυ­ρα δεν ήταν μόνο η ψηλό­τε­ρη στον κόσμο. Ήταν επί­σης η πρώ­τη που το κατά­στρω­μα της ξεπερ­νού­σε τα 500 μέτρα από το έδα­φος αλλά και η πρώ­τη «κρε­μα­στή» που το κατά­φερ­νε αυτό.

Να διευ­κρι­νί­σου­με εδώ ότι η μήκους 1.341 μέτρων Beipanjiang δεν είναι η ψηλό­τε­ρη γέφυ­ρα ανα­φο­ρι­κά με τα δομι­κά της στοι­χεία. Αυτός ο τίτλος πηγαί­νει στην γαλ­λι­κή Millau Viaduct που βρί­σκε­ται στην κοι­λά­δα Tarn και το συνο­λι­κό ύψους του ψηλό­τε­ρου πύρ­γου της φτά­νει στα άκρως εντυ­πω­σια­κά 343 μέτρα ‑244 μέτρα μέχρι το κατά­στρω­μα. Στην κινέ­ζι­κη γέφυ­ρα ο ψηλό­τε­ρος από τους δύο πύρ­γους της φτά­νει στα 269 μέτρα.

Η γέφυ­ρα Beipanjiang, θεω­ρεί­ται τεχνο­λο­γι­κό θαύ­μα και ο πρω­το­πο­ρια­κός τρό­πος που κατα­σκευά­στη­κε άνοι­ξε νέους ορί­ζο­ντες στην κατα­σκευή γεφυ­ρών σε τόσο δύσκο­λο από πλευ­ράς προ­κλή­σε­ων ορει­νό τερέν.
Να σημειω­θεί ότι η συγκε­κρι­μέ­νη βρί­σκε­ται σε μια ορει­νή περιο­χή της Κίνας που συγκε­ντρώ­νει συνο­λι­κά της επτά από τις δέκα ψηλό­τε­ρες γέφυ­ρες στον κόσμο

Η σήραγγα Λάρνταλ βρίσκεται στη Νορβηγία, έχει μήκος 24μιση χιλιομέτρων και δεν χρεώνει κόστος διέλευσης.

Η σήραγ­γα Λάρ­ντλαλ (Lærdal/Lærdalstunnelen στα νορ­βη­γι­κά) είναι μια οδι­κή σήραγ­γα μήκους 24,51 χιλιο­μέ­τρων που συν­δέ­ει το Λάρ­νταλ με τον Άουρ­λαντ στη Νορ­βη­γία. Δια­θέ­τει δύο λωρί­δες κυκλο­φο­ρί­ας και απο­τε­λεί τον τελι­κό τμή­μα του αυτο­κι­νη­τό­δρο­μου που συν­δέ­ει το Όσλο με το Μπέρ­γκεν, απο­φεύ­γο­ντας με αυτό τον τρό­πο τα φέρι και τους δύσκο­λους ορει­νούς επαρ­χια­κούς δρό­μους κατά τη διάρ­κεια του χειμώνα.

Η κατα­σκευή της σήραγ­γας Λάρ­νταλ ξεκί­νη­σε το 1995 και δόθη­κε στην κυκλο­φο­ρία το 2000. Το κόστος υλο­ποί­η­σης έφτα­σε εκεί­νη την επο­χή τα 1,082 δις κορώ­νες Νορ­βη­γί­ας, κάτι παρα­πά­νω από 100 εκ. ευρώ.

Συνο­λι­κά, αφαι­ρέ­θη­καν 2.500.000 κυβι­κά μέτρα βρά­χου, μιας και δια­σχί­ζει ολό­κλη­ρη ορο­σει­ρά. Ο σχε­δια­σμός της λαμ­βά­νει υπό­ψη την σωμα­τι­κή και ψυχι­κή κατα­πό­νη­ση των οδη­γών, και χωρί­ζε­ται σε τέσ­σε­ρα τμή­μα­τα με τρεις σπη­λιές να παί­ζουν τον ρόλο “check point” και να βρί­σκο­νται σε δια­στή­μα­τα 6 χιλιομέτρων.

Η κύρια σήραγ­γα έχει λευ­κό φωτι­σμό και οι σπη­λιές και οι έξο­δοι έχουν μπλε φωτι­σμό με κίτρι­να φώτα στις παρυ­φές για να δίνουν την εντύ­πω­ση της ανα­το­λής. Οι σπηλιές/πλατείες έχουν σκο­πό να σπά­νε τη ρου­τί­να, παρέ­χο­ντας μια δια­φο­ρε­τι­κή θέα και επι­τρέ­πο­ντας στους οδη­γούς να ξεκου­ρα­στούν λίγο. Οι σπη­λιές χρη­σι­μο­ποιού­νται επί­σης ως σημεία ανα­στρο­φής και ως περιο­χές ξεκού­ρα­σης για να βοη­θη­θούν οι κλει­στο­φο­βι­κοί κατά τη διάρ­κεια της δια­δρο­μής των 20 λεπτών μέσα από τη σήραγγα.

Τέλος, στη σήραγ­γα Λάρ­νταλ υπάρ­χει πινα­κί­δα σε κάθε χιλιό­με­τρο που δεί­χνει πόσα έχουν ήδη δια­νυ­θεί, αλλά και πόσα χιλιό­με­τρα απο­μέ­νουν ακό­μα. Ακό­μα, προ­κει­μέ­νου να μην απο­κοι­μη­θούν οι οδη­γοί, οι δια­χω­ρι­στι­κές λωρί­δες δια­θέ­τουν ειδι­κό υλι­κό που αυξά­νει τον θόρυ­βο κύλι­σης και φέρ­νει μικρό κρα­δα­σμό στο τιμό­νι για να κρα­τά­ει σε εγρή­γορ­ση του οδηγούς.

Το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ αυτοκινήτων στον κόσμο — Πότε θα είναι έτοιμο;

Οι εργα­σί­ες κατα­σκευ­ής του μεγα­λύ­τε­ρης οδι­κής και σιδη­ρο­δρο­μι­κής σήραγ­γας στον κόσμο έχουν ξεκι­νή­σει. Ανα­φε­ρό­μα­στε στο τού­νελ με την ονο­μα­σία Fehmarn Belt Fixed Link που θα συν­δέ­ει το νησί Lolland της Δανί­ας, με το νησί Fehmarn της Γερ­μα­νί­ας. Στό­χος της νέας αυτής σήραγ­γας αυτο­κι­νή­των και τρέ­νων είναι η μεί­ω­ση του σιδη­ρο­δρο­μι­κού δρο­μο­λο­γί­ου κατά δύο ώρες, και φυσι­κά η ενί­σχυ­ση και βελ­τί­ω­ση της οδι­κής σύν­δε­σης των δύο χωρών.

Σύμ­φω­να με τις έως τώρα εκτι­μή­σεις, τα οχή­μα­τα θα χρειά­ζο­νται 10 λεπτά για να περά­σουν από την σήραγ­γα μήκους 18 χλμ., και τα τρέ­να 7 λεπτά. Αυτό σημαί­νει ότι οι επι­βά­τες τρέ­νου από την Κοπεγ­χά­γη προς το Αμβούρ­γο θα χρεια­στούν μόλις τρεις ώρες, αντί για πέντε, για τον συνο­λι­κό χρό­νο ταξι­διού. Η βυθι­σμέ­νη σήραγ­γα θα έχει δύο ρεύ­μα­τα για αυτο­κί­νη­τα και δύο για τρέ­να, και ένα για τα τμή­μα­τα συντή­ρη­σης ή εκτά­κτου ανά­γκης.

Νωρί­τε­ρα, η κυβέρ­νη­ση της Δανία είχε εξε­τά­σει την κατα­σκευή μιας γέφυ­ρας για την σύν­δε­σή της με την Γερ­μα­νία, αλλά τελι­κά κέρ­δι­σε η ιδέα της σήραγ­γας. Η σήραγ­γα δεν θα μειώ­νει μόνο το χρό­νο ταξι­διού των τρέ­νων κατά δύο ώρες, αλλά και των αυτο­κί­νη­των, μιας και οι έρευ­νες δεί­χνουν ότι θα μειω­θεί ο χρό­νος ταξι­διού των οδη­γών κατά μία ώρα σε σχέ­ση με το παρελθόν.

Επι­πλέ­ον, αυτός που θέλει να ταξι­δέ­ψει μετα­ξύ των δύο χωρών δεν θα χρειά­ζε­ται να προ­γραμ­μα­τί­σει το ταξί­δι του σύμ­φω­να με τα δρο­μο­λό­για των φέρι μποτ, ενώ δεν θα επη­ρε­ά­ζε­ται και από τις και­ρι­κές συν­θή­κες της Βαλ­τι­κής θάλασ­σας καθώς θα ταξι­δεύ­ει στον πυθ­μέ­να της.
Το συγκε­κρι­μέ­νο έργο ανα­μέ­νε­ται να ολο­κλη­ρω­θεί το 2029 και το κόστος του υπο­λο­γί­ζε­ται κοντά στα 7 δις ευρώ.

Ο μακρύτερος δρόμος του πλανήτη

Η μεγα­λύ­τε­ρη δια­δρο­μή που μπο­ρεί­τε να κάνε­τε με το όχη­μά σας έχει μήκος περί­που 30.000 km και δια­σχί­ζει ολό­κλη­ρη ήπειρο.

Σύμ­φω­να με το βιβλίο Γκί­νες, ο μακρύ­τε­ρος δρό­μος του πλα­νή­τη είναι ο “αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος” Pan-American που περ­νά από 18 χώρες και ενώ­νει το βόρειο άκρο της Βορεί­ου Αμε­ρι­κής με το Νότιο της Νοτί­ου. Ξεκι­νά δηλα­δή από την Prudhoe Bay της Αλά­σκας και φτά­νει μέχρι την Ushuaia της Αργε­ντι­νής.

Η δια­δρο­μή σχε­διά­στη­κε το 1923 και κατα­σκευά­στη­κε σε τμή­μα­τα από δια­φο­ρε­τι­κές χώρες. Σε γενι­κές γραμ­μές, πρό­κει­ται για ενο­ποι­η­μέ­νους δρό­μους ταχεί­ας κυκλο­φο­ρί­ας. Υπάρ­χουν όμως και ορι­σμέ­να τμή­μα­τα που ναι μεν μπο­ρεί να περά­σει κάποιο όχη­μα, αλλά δεν απο­τε­λεί την καλύ­τε­ρη λύση εάν δεν είστε θια­σώ­της της περι­πέ­τειας.

 

1.000 χλμ ευθεία ‑η μεγαλύτερη στον πλανήτη

Ο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος 85 (Highway 85) συν­δέ­ει την πόλη Jubail, στις ακτές του Περ­σι­κού Κόλ­που με την πόλη Turaif, η οποία βρί­σκε­ται στα σύνο­ρα με την Ιορ­δα­νία. Η από­στα­ση που χωρί­ζει τις δύο πόλεις είναι 1.116 χιλιό­με­τρα, καθώς ο συγκε­κρι­μέ­νος δρό­μος δια­σχί­ζει την πέμ­πτη μεγα­λύ­τε­ρη έρη­μο στον κόσμο.

Πέρα από τις ελά­χι­στες καμπές, στα 1.116 χιλιό­με­τρα του Highway δεν θα συνα­ντή­σει κανείς στρο­φές, γεγο­νός που καθι­στά τον συγκε­κρι­μέ­νο αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο ένα πραγ­μα­τι­κό… αξιο­θέ­α­το και μια μονα­δι­κή εμπει­ρία για τους λάτρεις των μεγά­λων ευθειών.

Βέβαια, παρά την ευκο­λία που προ­σφέ­ρει η χάρα­ξη ενός αυτο­κι­νη­το­δρό­μου στη μέση της αρα­βι­κής ερή­μου, ο μέσος χρό­νος που απαι­τεί­ται ώστε να καλυ­φθεί η από­στα­ση των 1.116 χιλιο­μέ­τρων αγγί­ζει τις 10 ώρες, κι αυτό εξαι­τί­ας των αυστη­ρών ορί­ων ταχύτητας.

Ενδει­κτι­κά να ανα­φέ­ρου­με ότι η δεύ­τε­ρη στη σχε­τι­κή λίστα ασφαλ­το­στρω­μέ­νη ευθεία την οποία μπο­ρεί να δια­νύ­σει κανείς με αυτο­κί­νη­το δεν ξεπερ­νά σε μήκος τα 255 χιλιό­με­τρα και όχι τυχαία βρί­σκε­ται επί­σης στη Σαου­δι­κή Αρα­βία.

Στην τρί­τη θέση της κατά­τα­ξης συνα­ντά­με τα 207 χιλιό­με­τρα ευθεί­ας γραμ­μής που συν­δέ­ουν δύο πόλεις στη Παρα­γουάη της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής, ενώ από τη συγκε­κρι­μέ­νη λίστα δεν θα μπο­ρού­σαν να λεί­πουν φυσι­κά και οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής και η Αυστραλία.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από carandmotor.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο