Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΕΝΓΕ: Ανακοίνωση για την απεργία πείνας του κρατούμενου Γ. Μιχαηλίδη

Σε ανα­κοί­νω­σή της για την απερ­γία πεί­νας του Γ. Μιχαη­λί­δη, η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας, ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Η κυβέρ­νη­ση οφεί­λει να αντι­με­τω­πί­σει με ανθρω­πι­στι­κούς όρους το αίτη­μα του κρα­του­μέ­νου Γ. Μιχαη­λί­δη, που η υγεία του έχει τεθεί σε σοβα­ρό κίν­δυ­νο λόγω πολυ­ή­με­ρης απερ­γί­ας πείνας.

Είμα­στε αντί­θε­τοι στη δια­κρι­τι­κή κι αυθαί­ρε­τη μετα­χεί­ρι­ση σε βάρος οποιου­δή­πο­τε κρα­τού­με­νου, η οποία παρα­βιά­ζει ακό­μη και τη σημε­ρι­νή ψευ­δε­πί­γρα­φη “σωφρο­νι­στι­κή” νομο­θε­σία. Υπε­ρα­σπι­ζό­μα­στε τα δικαιώ­μα­τα των κρα­του­μέ­νων για αξιο­πρε­πείς συν­θή­κες κρά­τη­σης, προ­στα­σί­ας της υγεί­ας τους, άδειες, δυνα­τό­τη­τα εργα­σί­ας, εκπαί­δευ­σης κλπ.

Τα δικαιώ­μα­τα αυτά δεν μπο­ρεί να εφαρ­μό­ζο­νται αλά καρτ, αλλά αφο­ρούν όλους τους κρα­τού­με­νους, ανε­ξάρ­τη­τα από αντι­λή­ψεις και δρά­σεις που συχνά αξιο­ποιού­νται από το κρά­τος για να ενι­σχύ­ουν το νομο­θε­τι­κό και κατα­σταλ­τι­κό οπλο­στά­σιο ενά­ντια στο λαϊ­κό κίνημα.

Το οργα­νω­μέ­νο εργα­τι­κό λαϊ­κό κίνη­μα απαι­τεί­ται να εντεί­νει τον αγώ­να για δου­λειά και ζωή με δικαιώ­μα­τα, κομ­μά­τι του οποί­ου είναι και η υπε­ρά­σπι­ση των λαϊ­κών ελευ­θε­ριών που βρί­σκο­νται στο στό­χα­στρο της ΕΕ, του κρά­τους και των κυβερνήσεων.

Ζητά­με η κυβέρ­νη­ση να δει με ανθρω­πι­στι­κούς όρους το αίτη­μα του κρα­τού­με­νου Γ. Μιχαη­λί­δη για την υφ’ όρον από­λυ­σή του, όπως προ­βλέ­πει ο νόμος».

Απορρίφθηκε το αίτημα αποφυλάκισης του απεργού πείνας Γ. Μιχαηλίδη — Ραγδαία επιδείνωση της υγείας του

Το Συμ­βού­λιο Εφε­τών Λαμί­ας απέρ­ρι­ψε την έφε­ση του απερ­γού πεί­νας Γ. Μιχαη­λί­δη, που διεκ­δι­κεί το δικαί­ω­μα του να απο­φυ­λα­κι­στεί με όρους.

Το Συμ­βού­λιο έκα­νε δεκτή την πρό­τα­ση της εισαγ­γε­λέα και δεν απο­δέ­χθη­κε το αίτη­μα του κρα­τού­με­νου, ο οποί­ος προ­σέ­φυ­γε ενά­ντια στην προη­γού­με­νη από­φα­ση να μην του χορη­γη­θεί από­λυ­ση υπό όρους.

Ο Γ. Μιχαη­λί­δης βρί­σκε­ται στην εξη­κο­στή έβδο­μη μέρα απερ­γί­ας πεί­νας και η κατά­στα­ση της υγεί­ας του έχει επι­δει­νω­θεί ραγδαία. Σύμ­φω­να με την προ­σω­πι­κή του για­τρό, υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος να πέσει σε υπο­γλυ­και­μι­κό κώμα, το οποίο από τη στιγ­μή που είναι απο­μο­νω­μέ­νος εκτός κλι­νι­κής, σε ειδι­κό χώρο κρά­τη­σης, μπο­ρεί να μην γίνει έγκαι­ρα αντι­λη­πτό. Επί­σης, υπάρ­χει μεγά­λος κίν­δυ­νος νεφρι­κής ανεπάρκειας.

Ο απερ­γός πεί­νας  διεκ­δι­κεί την απο­φυ­λά­κι­ση του, καθώς έχει εκτί­σει τα 3/5 της 20ετούς ποι­νής που του έχει επι­βλη­θεί και τα 2/5 της ποι­νής για απόδραση.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο