Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΕΝΓΕ: Η οδηγία για δραστική μείωση των χειρουργείων είναι ομολογία για τη μη ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας

Λίγες μόνο μέρες μετά τις δια­βε­βαιώ­σεις των διοι­κη­τών της 1ης και 2ης υγειο­νο­μι­κής περι­φέ­ρειας ότι δεν πρό­κει­ται να μειω­θούν τα προ­γραμ­μα­τι­σμέ­να τακτι­κά χει­ρουρ­γεία, η σημε­ρι­νή οδη­γία για δρα­στι­κή μεί­ω­ση στις τακτι­κές χει­ρουρ­γι­κές επεμ­βά­σεις είναι ανοι­χτή ομο­λο­γία ότι τόσους μήνες μετά δεν έχει υπάρ­ξει καμία «ουσια­στι­κή θωρά­κι­ση και ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος υγείας».

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, σύμ­φω­να με τον χάρ­τη μέτρων υγειο­νο­μι­κής ασφά­λειας και προ­στα­σί­ας από τη λοί­μω­ξη Covid-19, προ­βλέ­πει μεί­ω­ση των προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νων χει­ρουρ­γι­κών επεμ­βά­σε­ων κατά 20% στα νοσο­κο­μεία και δια­γνω­στι­κά κέντρα των περιο­χών που βρί­σκο­νται στο επί­πε­δο Α (επι­τή­ρη­ση) και κατά 80% στο επί­πε­δο Β (αυξη­μέ­νου κινδύνου).

Ανα­ρω­τιό­μα­στε ο δρα­στι­κός περιο­ρι­σμός των χει­ρουρ­γι­κών επεμ­βά­σε­ων αφο­ρά και τον ιδιω­τι­κό τομέα; Ας μη βια­στούν να μας απα­ντή­σουν. Για­τί στο πρώ­το κύμα της επι­δη­μί­ας οι ιδιω­τι­κοί όμι­λοι της υγεί­ας συνέ­χι­ζαν ανε­νό­χλη­τοι να χει­ρουρ­γούν την «υψη­λή πελα­τεία τους», η οποία μάλι­στα αυξή­θη­κε κατά τη διάρ­κεια της καρα­ντί­νας. Για μία ακό­μη φορά τα σπα­σμέ­να θα τα πλη­ρώ­σει ο λαός, οι ασθε­νείς που δεν έχουν τη δυνα­τό­τη­τα να απευ­θυν­θούν στον ιδιω­τι­κό τομέα.

Το δημό­σιο σύστη­μα υγεί­ας μετα­τρέ­πε­ται σε σύστη­μα μιας νόσου, με απο­τέ­λε­σμα τον κίν­δυ­νο εκτί­να­ξης της θνη­τό­τη­τας και της νοση­ρό­τη­τας όσον αφο­ρά στις λοι­πές παθή­σεις. Η εμπει­ρία του πρώ­του κύμα­τος της παν­δη­μί­ας αυτό δεί­χνει. Δρα­μα­τι­κή αύξη­ση των ήδη μακρο­χρό­νιων ανα­μο­νών, μοι­ραία μετα­τρο­πή τακτι­κών χει­ρουρ­γεί­ων σε επεί­γο­ντα, επι­πλο­κές και εξέ­λι­ξη της εκά­στο­τε νόσου.

Είναι τερά­στιες οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης, για­τί ξόδε­ψε τόσους μήνες χωρίς να γίνει κανέ­να ουσια­στι­κό βήμα για την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος περί­θαλ­ψης με το ανα­γκαίο μόνι­μο προ­σω­πι­κό και με τις ανα­γκαί­ες υποδομές.

Απαι­τού­με:

– Επί­τα­ξη τώρα του ιδιω­τι­κού τομέα και έντα­ξη του στο κρα­τι­κό σχέ­διο για την αντι­με­τώ­πι­ση της επιδημίας!

– Μαζι­κές προ­σλή­ψεις για­τρών, νοση­λευ­τών, όλου του ανα­γκαί­ου μόνι­μου προ­σω­πι­κού στην υγεία!

– Τήρη­ση των ανα­γκαί­ων μέτρων προ­στα­σί­ας στα ΜΜΜ, στα σχο­λεία, στους εργα­σια­κούς χώρους, παντού!

Ως εδώ με την κυβερ­νη­τι­κή ανευθυνότητα!

ΟΕΝΓΕ

belogiannis ploumpidis banner

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο