Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΕΝΓΕ-Σωματεία Εργαζομένων: Συγκέντρωση στη Βουλή για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο-λαιμητόμος για την δημόσια περίθαλψη

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τη Βου­λή πραγ­μα­το­ποιούν αυτή την ώρα για­τροί από όλα τα νοσο­κο­μεία της Αττι­κής και εργα­ζό­με­νοι στο δημό­σιο σύστη­μα υγείας. 

Η Ομοσπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ), η οποία έχει προ­κη­ρύ­ξει για σήμε­ρα 24ωρη πανατ­τι­κή απερ­γία, έχει ξεδι­πλώ­σει το γιγα­ντο­πα­νό της το οποίο γρά­φει: «Να απο­συρ­θεί τώρα το νομο­σχέ­διο λαι­μη­τό­μος της δημό­σιας περί­θαλ­ψης — Όχι στο πλιά­τσι­κο στις τσέ­πες των ασθε­νών — Υγεία δωρε­άν για όλο το λαό — Όχι εμπό­ρευ­μα και προ­νό­μιο για λίγους».

Στην κινη­το­ποί­η­ση παρα­βρί­σκε­ται αντι­προ­σω­πεία της Γραμ­μα­τεί­ας του ΠΑΜΕ.

Οι δια­δη­λω­τές καταγ­γέλ­λουν την παρου­σία της αστυνομίας.

Οι δια­δη­λω­τές τονί­ζουν ότι το νομο­σχέ­διο υψώ­νει νέα, ακό­μα μεγα­λύ­τε­ρα εμπό­δια στην πρό­σβα­ση των ασθε­νών σε δωρε­άν υπη­ρε­σί­ες περί­θαλ­ψης στα δημό­σια νοσο­κο­μεία. Εξυ­πη­ρε­τώ­ντας την κερ­δο­φο­ρία των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον χώρο, καταρ­γεί την πλή­ρη και απο­κλει­στι­κή απα­σχό­λη­ση των για­τρών του ΕΣΥ, διευ­ρύ­νει τις ελα­στι­κές σχέ­σεις απα­σχό­λη­σης, σπρώ­χνει τους νοσο­κο­μεια­κούς για­τρούς να ανα­ζη­τή­σουν εισο­δή­μα­τα στον ιδιω­τι­κό τομέα και τους ασθε­νείς να γίνο­νται πελά­τες για να μπο­ρέ­σουν να εξυπηρετηθούν.

902.gr, ΠΑΜΕ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο