Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ για Σουδάν: Πάνω από 100.000 πρόσφυγες στο εξωτερικό, 334.000 έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους

Οι φονι­κές συγκρού­σεις στο Σου­δάν έχουν προ­κα­λέ­σει την μετα­κί­νη­ση πλη­θυ­σμού περισ­σό­τε­ρων των 330.000 ανθρώ­πων στο εσω­τε­ρι­κό της χώρας, ενώ άνω των 100.000 έχουν δια­σχί­σει τα σύνο­ρα κατα­φεύ­γο­ντας σε γει­το­νι­κές χώρες, ανα­κοί­νω­σαν τα Ηνω­μέ­να Εθνη.

Παράλ­λη­λα, ο ΟΗΕ ανα­κοί­νω­σε ότι το πρό­γραμ­μα της βοή­θειας προς το Σου­δάν δεν έχει χρη­μα­το­δο­τη­θεί φέτος παρά στο 14% και στους οργα­νι­σμούς αρω­γής λεί­πει ποσόν 1,5 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ου δολα­ρί­ων για να αντι­με­τω­πί­σουν την ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση στην χώρα που ήδη υπήρ­χε, αλλά επι­δει­νώ­θη­κε εξαι­τί­ας των συγκρούσεων.

Εκπρό­σω­πος του Γρα­φεί­ου Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων του ΟΗΕ, ο Γενς Λέρ­κε, απηύ­θυ­νε έκκλη­ση προς την διε­θνή κοι­νό­τη­τα να υπο­στη­ρί­ξει τις οργα­νώ­σεις αρωγής.

«Χωρίς αυτό, απλώς δεν μπο­ρούν να λει­τουρ­γή­σουν», δήλω­σε κατά την διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου του ΟΗΕ στην Γενεύη διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι οι ανθρω­πι­στι­κές υπη­ρε­σί­ες στε­ρού­νταν πόρων για να λει­τουρ­γή­σουν στο Σου­δάν ήδη πριν από το ξέσπα­σμα των συγκρούσεων.

Σύμ­φω­να με τον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Μετα­νά­στευ­σης, οι συγκρού­σεις ανά­με­σα στον τακτι­κό στρα­τό και τις δυνά­μεις των παρα­στρα­τιω­τι­κών από τα μέσα Απρι­λί­ου ανά­γκα­σαν περισ­σό­τε­ρους από 334.000 ανθρώ­πους να δια­φύ­γουν από την χώρα.

«Ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχουν εγκα­τα­λεί­ψει τις εστί­ες τους τις δύο τελευ­ταί­ες εβδο­μά­δες ξεπερ­νούν όλες τις μετα­κι­νή­σεις που συν­δέ­ο­νται με την σύρ­ρα­ξη στο Σου­δάν το 2022», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του ΔΟΜ κατά την διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

Ο ΟΗΕ φοβά­ται μαζι­κή έξο­δο από το Σου­δάν «άνω των 800.000 ανθρώ­πων», αν συνε­χι­σθούν οι συγκρού­σεις, καθώς οι αντι­μα­χό­με­νες πλευ­ρές αγνο­ούν τις συμ­φω­νί­ες για εκε­χει­ρία, ενώ η διε­θνής κοι­νό­τη­τα φοβά­ται ανθρω­πι­στι­κή καταστροφή.

«Αυτή η κατά­στα­ση έκτα­κτης ανά­γκης βρί­σκε­ται στις αρχές της και προ­σπα­θού­με να παρα­θέ­σου­με τους αριθ­μούς για να δώσου­με μία εικό­να για τις δια­στά­σεις της έκτα­κτης ανά­γκης», δήλω­σε η Ολγκα Σαρα­γκά­ντο, εκπρό­σω­πος της Υπα­της Αρμο­στεί­ας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Μαίνονται οι συγκρούσεις

Συνε­χί­ζο­νται και σήμε­ρα οι σφο­δρές συγκρού­σεις στο Σου­δάν μετα­ξύ του στρα­τού και παρα­στρα­τιω­τι­κής οργά­νω­σης, παρά την παρά­τα­ση της εκε­χει­ρί­ας η οποία παρα­βιά­ζε­ται συνε­χώς, την ώρα που η διε­θνής κοι­νό­τη­τα ανη­συ­χεί για την ανθρω­πι­στι­κή κατά­στα­ση που οδεύ­ει στην «κατα­στρο­φή».

«Ακού­με πυρο­βο­λι­σμούς, πολε­μι­κά αερο­σκά­φη και αντια­ε­ρο­πο­ρι­κά πυρά», δήλω­σε κάτοι­κος του Χαρ­τούμ, της πρω­τεύ­ου­σας του Σου­δάν που έχει βυθι­στεί στο χάος από τις 15 Απρι­λί­ου. Τότε ξεκί­νη­σαν οι συγκρού­σεις μετα­ξύ του επι­κε­φα­λής του στρα­τού Άμπ­ντελ Φάταχ αλ Μπουρ­χάν και του επι­κε­φα­λής των παρα­στρα­τιω­τι­κών Δυνά­με­ων Ταχεί­ας Υπο­στή­ρι­ξης (ΔΤΥ), του στρα­τη­γού Μοχά­μεντ Χαμντάν Ντα­γκα­λό, γνω­στού και ως Χεμε­ντί. Οι δύο άνδρες ηγού­νταν της χώρας μετά το πρα­ξι­κό­πη­μα του 2021.

Από τις συγκρού­σεις στο Χαρ­τούμ και σε άλλες περιο­χές του Σου­δάν, κυρί­ως το Νταρ­φούρ, έχουν σκο­τω­θεί περισ­σό­τε­ροι από 500 άνθρω­ποι ενώ οι τραυ­μα­τί­ες είναι δεκα­πλά­σιοι, σύμ­φω­να με απο­λο­γι­σμούς που δεν πιστεύ­ε­ται ότι αντι­στοι­χούν στην πραγματικότητα.

Την Κυρια­κή παρα­τά­θη­κε για 72 ώρες η εκε­χει­ρία, η οποία όμως δεν έχει γίνει σεβαστή.

Οι αλλο­δα­ποί εξα­κο­λου­θούν να φεύ­γουν από τη χώρα, ενώ ο ΟΗΕ εκτι­μά ότι «περισ­σό­τε­ροι από 800.000 άνθρω­ποι» θα ανα­ζη­τή­σουν κατα­φύ­γιο σε γει­το­νι­κές χώρες, όπως η Αίγυ­πτος, το Τσαντ, η Αιθιο­πία και η Κεντρο­α­φρι­κα­νι­κή Δημοκρατία.

Όσοι μένουν πίσω είναι αντι­μέ­τω­ποι με ελλεί­ψεις σε πόσι­μο νερό, ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και τρό­φι­μα, την ώρα που η θερ­μο­κρα­σία στο Χαρ­τούμ ξεπερ­νά τους 40 βαθ­μούς Κελσίου.

Βία και λεηλασίες

Η σύγκρου­ση έχει μετα­τρέ­ψει την ήδη υπάρ­χου­σα ανθρω­πι­στι­κή κρί­ση σε «πραγ­μα­τι­κή κατα­στρο­φή», προει­δο­ποί­η­σε χθες Δευ­τέ­ρα ο Άμπ­ντου Ντί­ενγκ, συντο­νι­στής της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας για το Σουδάν.

Για τον Κενυά­τη πρό­ε­δρο Ουί­λιαμ Ρού­το η κρί­ση έχει φτά­σει σε «ένα κατα­στρο­φι­κό επί­πε­δο». Οι δύο στρα­τη­γοί αρνού­νται «να εισα­κού­σουν τις εκκλή­σεις» της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας, κατήγ­γει­λε, ενώ ζήτη­σε να παρα­δο­θεί ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια στο Σου­δάν «με ή χωρίς εκεχειρία».

Σε τηλε­φω­νι­κή επι­κοι­νω­νία που είχε ο Αμε­ρι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Άντο­νι Μπλίν­κεν με τον Ρού­το «επα­νέ­λα­βε τη στή­ρι­ξη των ΗΠΑ» στις διπλω­μα­τι­κές προ­σπά­θειες που κατα­βάλ­λο­νται προ­κει­μέ­νου «να τερ­μα­τι­στεί η σύγκρου­ση» και να δια­σφα­λι­στεί «η πρό­σβα­ση ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας χωρίς εμπόδια».

Ο υπεύ­θυ­νος του ΟΗΕ για ανθρω­πι­στι­κές υπο­θέ­σεις Μάρ­τιν Γκρί­φι­θς μετέ­βη χθες στο Ναϊ­ρό­μπι για μια έκτα­κτη απο­στο­λή. Η κατά­στα­ση «μετά τις 15 Απρι­λί­ου είναι κατα­στρο­φι­κή», έγρα­ψε στο Twitter.

Από τη βία και τις λεη­λα­σί­ες δεν γλί­τω­σαν ούτε τα νοσο­κο­μεία ούτε οι ανθρω­πι­στι­κές οργα­νώ­σεις, πολ­λές από τις οποί­ες ανα­γκά­στη­καν να ανα­στεί­λουν μέρος των δρα­στη­ριο­τή­των τους.

Ο Παγκό­σμιος Οργα­νι­σμός Υγεί­ας (ΠΟΥ) έκα­νε επί­σης λόγο για «κατα­στρο­φή» του συστή­μα­τος υγεί­ας του Σου­δάν, το οποίο ήδη πριν το ξέσπα­σμα των συγκρού­σε­ων βρι­σκό­ταν σε δύσκο­λη κατά­στα­ση, καθώς ενα­ντί­ον της χώρας, μιας από τις πιο φτω­χές παγκο­σμί­ως, είχαν επι­βλη­θεί κυρώ­σεις επί δύο δεκαετίες.

Μόνο το 16% των δομών υγεί­ας λει­τουρ­γεί στο Χαρ­τούμ και ακό­μη και σε αυτές υπάρ­χουν ελλεί­ψεις σε ιατρι­κά υλι­κά και προσωπικό.

Έκτακτες απομακρύνσεις

Η βοή­θεια φτά­νει στο Χαρ­τούμ με το στα­γο­νό­με­τρο: έξι εμπο­ρευ­μα­το­κι­βώ­τια με ιατρι­κά υλι­κά από τον ΠΟΥ έφτα­σαν κυρί­ως για την αντι­με­τώ­πι­ση σοβα­ρών τραυ­μα­τι­σμών και του οξέ­ος υπο­σι­τι­σμού. Καύ­σι­μα, τα οποία είναι ολο­έ­να και πιο σπά­νια, δια­νε­μή­θη­καν σε κάποια νοσο­κο­μεία που εξαρ­τώ­νται από γεννήτριες.

Το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα (WFP) άρχι­σε επί­σης να επα­να­λαμ­βά­νει τις δρα­στη­ριό­τη­τές του, έπει­τα από προ­σω­ρι­νή ανα­στο­λή μετά τον θάνα­το τριών εργα­ζό­με­νών του.

Εκτός από το Χαρ­τούμ, χάος επι­κρα­τεί στο Δυτι­κό Νταρ­φούρ, όπου ακό­μη και πολί­τες συμ­με­τέ­χουν στις συγκρού­σεις, σύμ­φω­να με τον ΟΗΕ, ο οποί­ος έκα­νε λόγο για περί­που 100 νεκρούς από την προη­γου­μέ­νη εβδομάδα.

«Το σύστη­μα υγεί­ας έχει καταρ­ρεύ­σει εντε­λώς στην Ελ Γκε­νέι­να» πρω­τεύ­ου­σα του Δυτι­κού Νταρ­φούρ, τόνι­σε το συν­δι­κά­το των Σου­δα­νών για­τρών, προ­σθέ­το­ντας ότι μετά τη λεη­λα­σία ιατρι­κών κέντρων και καταυ­λι­σμών εκτο­πι­σμέ­νων έγι­ναν «έκτα­κτες απο­μα­κρύν­σεις» ανθρω­πι­στι­κών ομάδων.

Συνο­λι­κά περισ­σό­τε­ροι από 330.000 άνθρω­ποι έχουν εκτο­πι­στεί σε όλη τη χώρα, σύμ­φω­να με τον Παγκό­σμιο Οργα­νι­σμό Μετανάστευσης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο