Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: ΗΠΑ, Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα κατά του Ναζισμού — «Αποχή» επέλεξαν η Ελλάδα και οι χώρες της ΕΕ

Για ακό­μη μια χρο­νιά, ακο­λου­θώ­ντας πιστά την γραμ­μή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση… απεί­χε από την ψηφο­φο­ρία που διε­ξή­χθη χθες στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ ανα­φο­ρι­κά με ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε η Ρωσία και άλλες 30 χρό­νια για την «Κατα­δί­κη του Ναζι­σμού, του Νεο-ναζι­σμού και όλων των μορ­φών ρατσι­σμού, φυλε­τι­κών δια­κρί­σε­ων, ξενο­φο­βί­ας και μισαλλοδοξίας».

Το ψήφι­σμα υιο­θε­τή­θη­κε από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση με 130 ψήφους υπέρ, 2 κατά και 49 αποχές.

UN vote on nazism

Οι δύο χώρες που κατα­ψή­φι­σαν το ρωσι­κό ψήφι­σμα ήταν οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες και η Ουκρα­νία. Η Ελλά­δα, η Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία καθώς και άλλες χώρες-μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ απεί­χαν από την ψηφοφορία.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι είναι η 13η συνε­χό­με­νη χρο­νιά που οι ΗΠΑ κατα­ψη­φί­ζουν σχε­τι­κή πρό­τα­ση ψηφί­σμα­τος στον ΟΗΕ. Σε δηλώ­σεις του κατά την περ­σι­νή ψηφο­φο­ρία, ο πρέ­σβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ είχε επι­κα­λε­στεί την… πρώ­τη τρο­πο­λο­γία του αμε­ρι­κα­νι­κού Συντάγ­μα­τος για την «ελευ­θε­ρία της έκφρασης»!

Σε αντί­στοι­χες ψηφο­φο­ρί­ες τα προη­γού­με­να χρό­νια, η Ελλά­δα είχε φρο­ντί­σει να «απέ­χει» και πάλι, ευθυ­γραμ­μι­ζό­με­νη με την πολι­τι­κή της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, των λυκο­συμ­μα­χιών που υπε­ρα­σπί­ζο­νται με σθέ­νος όλες οι εγχώ­ριες αστι­κές πολι­τι­κές δυνάμεις.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο