Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Η Γενική Συνέλευση στηρίζει το αίτημα των Παλαιστίνιων για ένταξή τους, ως πλήρες μέλος, στον Οργανισμό

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση των Ηνω­μέ­νων Εθνών, υπο­στή­ρι­ξε σήμε­ρα, με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία το αίτη­μα των Παλαι­στι­νί­ων για έντα­ξή τους, ως πλή­ρες μέλος, στον Οργα­νι­σμό, ένα ψήφι­σμα που όμως έχει συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα δεδο­μέ­νου ότι οι ΗΠΑ ανα­μέ­νε­ται να ασκή­σουν βέτο όταν συζη­τη­θεί στο Συμ­βού­λιο Ασφαλείας.

Το ψήφι­σμα που ανα­γνω­ρί­ζει ότι οι Παλαι­στί­νιοι πλη­ρούν τα κρι­τή­ρια για να γίνουν μέλος και θα έπρε­πε «να εντα­χθούν στον Οργα­νι­σμό», δίνο­ντάς τους και ορι­σμέ­να πρό­σθε­τα δικαιώ­μα­τα ως «παρα­τη­ρη­τές», συγκέ­ντρω­σε 143 ψήφους υπέρ, 9 κατά και 25 απο­χές. Μετα­ξύ των εννέα που το κατα­ψή­φι­σαν ήταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση επι­στρέ­φει έτσι το αίτη­μα στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας και του συνι­στά «να επα­νε­ξε­τά­σει το θέμα ευνοϊκά».

Το υπουρ­γείο Εξω­τε­ρι­κών του Ισρα­ήλ αντέ­δρα­σε αμέ­σως, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας «δώρο για τη Χαμάς» την από­φα­ση της Γενι­κής Συνέλευσης.

«Η παρά­λο­γη από­φα­ση που ελή­φθη σήμε­ρα στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση επι­ση­μαί­νει τη δομι­κή προ­κα­τά­λη­ψη των Ηνω­μέ­νων Εθνών και τους λόγους για τους οποί­ους, υπό την ηγε­σία του γενι­κού γραμ­μα­τέα (Αντό­νιο) Γκου­τέ­ρες, μετα­τρά­πη­καν σε έναν άσχε­το θεσμό» ανέ­φε­ρε ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ισρα­έλ Κατζ.

Από την πλευ­ρά του, ο Παλαι­στί­νιος πρό­ε­δρος Μαχ­μούντ Αμπάς δήλω­σε ότι η υπο­στή­ρι­ξη της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης στο αίτη­μα των Παλαι­στι­νί­ων για έντα­ξη στον ΟΗΕ ως πλή­ρες μέλος ενι­σχύ­ει τις προ­σπά­θειές τους για μια νέα ψηφο­φο­ρία στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας για το θέμα αυτό. «Η Παλαι­στί­νη θα συνε­χί­σει την προ­σπά­θεια να γίνει πλή­ρες μέλος του ΟΗΕ» ανέ­φε­ρε στην ανα­κοί­νω­σή του.

«Θέλου­με ειρή­νη, θέλου­με ελευ­θε­ρία», είπε ο Παλαι­στί­νιος πρε­σβευ­τής στον ΟΗΕ Ριγιάντ Μαν­σούρ πριν από την ψηφο­φο­ρία. «Μια θετι­κή ψήφος είναι ψήφος υπέρ της παλαι­στι­νια­κής ύπαρ­ξης, όχι ενα­ντί­ον οποιου­δή­πο­τε κρά­τους (…) Είναι μια επέν­δυ­ση στην ειρή­νη. Το να ψηφί­σε­τε ναι είναι το σωστό», είπε, με τις δηλώ­σεις του να χει­ρο­κρο­τού­νται από τους παριστάμενους.

Με βάση τον ιδρυ­τι­κό χάρ­τη του ΟΗΕ, μέλη μπο­ρούν να γίνουν οι «ειρη­νό­φι­λες» χώρες που απο­δέ­χο­νται τις υπο­χρε­ώ­σεις οι οποί­ες απορ­ρέ­ουν από το κεί­με­νο αυτό είναι ικα­νές και πρό­θυ­μες να τις εκπληρώσουν.

«Εφό­σον πολ­λοί από εσάς ‘μισεί­τε τους Εβραί­ους’ δεν σας νοιά­ζει πραγ­μα­τι­κά που οι Παλαι­στί­νιοι δεν είναι ‘ειρη­νό­φι­λοι’», σχο­λί­α­σε ο πρε­σβευ­τής του Ισρα­ήλ Γκι­λάντ Ερντάν, που μίλη­σε μετά τον Μαν­σούρ. Κατη­γό­ρη­σε μάλι­στα τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση ότι «έσκι­σε» τον Χάρ­τη του ΟΗΕ και χρη­σι­μο­ποί­η­σε έναν μικρό κατα­στρο­φέα εγγρά­φων για να σκί­σει ένα αντί­τυ­πό του ενώ βρι­σκό­ταν στο βήμα. «Ντρο­πή σας», πρόσθεσε.

Ο πρε­σβευ­τής είχε δηλώ­σει την Δευ­τέ­ρα ότι, εάν εγκρι­θεί η πρό­τα­ση, ανα­μέ­νει από τις ΗΠΑ να δια­κό­ψουν τη χρη­μα­τό­δο­τη­ση του ΟΗΕ και τον θεσμών του, βάσει της αμε­ρι­κα­νι­κής νομοθεσίας.

Το αίτη­μα για να γίνει μια χώρα πλή­ρες μέλος πρέ­πει πρώ­τα να εγκρι­θεί από το 15μελές Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας και κατό­πιν από τη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση. Εάν η πρό­τα­ση επι­στρέ­ψει και πάλι στο Συμ­βού­λιο, είναι πιθα­νό ότι θα έχει την ίδια μοί­ρα: το βέτο των ΗΠΑ.

«Το Συμ­βού­λιο πρέ­πει να αντα­πο­κρι­θεί στη βού­λη­ση της διε­θνούς κοι­νό­τη­τας», είπε ο πρε­σβευ­τής των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των Μοχά­μεντ Αμπου­σα­χάμπ πριν από την ψηφοφορία.

Με το σημε­ρι­νό ψήφι­σμα δίνο­νται ορι­σμέ­να προ­νό­μια στους Παλαι­στί­νιους, που θα ισχύ­σουν από τον Σεπτέμ­βριο του 2024, όπως μια έδρα μετα­ξύ των μελών του ΟΗΕ στην αίθου­σα της Γενι­κής Συνέ­λευ­σης. Δεν θα έχουν όμως δικαί­ω­μα ψήφου.

 

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο