Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Η διεθνής κοινότητα θα πρέπει να ντρέπεται που δεν κατάφερε να σταματήσει τον επικείμενο λιμό στη Γάζα

Ενας στους δύο κάτοι­κος της Λωρί­δας της Γάζας αντι­με­τω­πί­ζει κατα­στρο­φι­κή έλλει­ψη τρο­φί­μων, ιδιαί­τε­ρα στο βόρειο τμή­μα του θύλα­κα όπου ο λιμός θα είναι πραγ­μα­τι­κό­τη­τα σε έναν μήνα αν δεν ληφθούν επεί­γο­ντα μέτρα, προει­δο­ποιούν οι αρμό­διοι οργα­νι­σμοί των Ηνω­μέ­νων Εθνών.

Περισ­σό­τε­ροι του 1,1 εκα­τομ­μυ­ρί­ου άνθρω­ποι στην Γάζα βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με «κατα­στρο­φι­κή κατά­στα­ση πεί­νας», στα όρια του λιμού, ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός που έχει ποτέ κατα­γρα­φεί από τον ΟΗΕ, που βασί­ζε­ται σε ανα­λυ­τι­κή έκθε­ση του πλαι­σί­ου αξιο­λό­γη­σης της επι­σι­τι­στι­κής ασφά­λειας (Integrated Food Security Phase Classification (IPC)) που δημο­σιεύ­θη­κε σήμερα.

«Η διε­θνής κοι­νό­τη­τα θα πρέ­πει να ντρέ­πε­ται που δεν κατά­φε­ρε να στα­μα­τή­σει» τον επι­κεί­με­νο λιμό, έγρα­ψε στο Χ ο επι­κε­φα­λής Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων του ΟΗΕ Μάρ­τιν Γκρίφιθς.

Στην τελευ­ταία έκθε­ση IPC που δημο­σιεύ­θη­κε τον Δεκέμ­βριο, το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα και ο Οργα­νι­σμός Τρο­φί­μων και Γεωρ­γί­ας των Ηνω­μέ­νων Εθνών εκτι­μού­σαν ότι ο λιμός είναι «πιθα­νόν» να εμφαι­νι­σθεί μέχρι το τέλος του Μαΐ­ου στο βόρειο τμή­μα της Λωρί­δας της Γάζας. Πλέ­ον εκτι­μούν ότι θα προ­κύ­ψει «οποια­δή­πο­τε στιγ­μή από σήμε­ρα μέχρι τον Μάιο», αν δεν γίνει τίπο­τε για να αντιμετωπισθεί.

Η εκτί­μη­ση είναι ιδιαί­τε­ρα κρί­σι­μης σημα­σί­ας για τους κατοί­κους του βόρειου τμή­μα­τος του παλαι­στι­νια­κού θύλα­κα. «Χωρίς αλλα­γές στην πρό­σβα­ση στην ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια, ο λιμός έρχε­ται», προει­δο­ποιεί η ανα­πλη­ρώ­τρια γενι­κή διευ­θύ­ντρια του Οργα­νι­σμού Τρο­φί­μων και Γεωρ­γί­ας Μπερτ Μπέ­κντολ. «Είναι πιθα­νόν ότι ο λιμός είναι ήδη πραγ­μα­τι­κό­τη­τα στον βορ­ρά, αλλά δεν είμα­στε σε θέση να το επι­βε­βαιώ­σου­με» ελλεί­ψει πρό­σβα­σης στα εδά­φη αυτά.

Τα κρι­τή­ρια του IPC για την κήρυ­ξη λιμού δεν πλη­ρού­νται σε τεχνι­κό επί­πε­δο ακό­μη, αλλά ήδη «οι κάτοι­κοι της Γάζας πεθαί­νουν από πεί­να», δηλώ­νει σε ανα­κοί­νω­σή της η εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια του Παγκό­σμιου Επι­σι­τι­στι­κού Προ­γράμ­μα­τος Σίντι ΜακΚέιν.

Σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις του οργα­νι­σμού, ένα στα τρία παι­διά υπο­φέ­ρει από υπο­σι­τι­σμό και «ο οξύς υπο­σι­τι­σμός στα παι­διά κάτω των 5 ετών προ­χω­ρεί με ρυθ­μό ρεκόρ».

Βοήθεια στάγδην

Η ανθρω­πι­στι­κή βοή­θεια εισέρ­χε­ται στά­γδην στην κατε­στραμ­μέ­νη Λωρί­δα της Γάζας.

Σύμ­φω­να με την μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Oxfam, 2.874 φορ­τη­γά εισήλ­θαν τον Φεβρουά­ριο στον θύλα­κα, δηλα­δή μόνο το 20% της καθη­με­ρι­νής βοή­θειας που λάμ­βα­νε η Λωρί­δα της Γάζας πριν από τις 7 Οκτωβρίου.

Σύμ­φω­να με το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα, υπάρ­χει μία μικρή ευκαι­ρία για την απο­τρο­πή του λιμού. Για να γίνει αυτό «χρεια­ζό­μα­στε άμε­ση και χωρίς περιο­ρι­σμούς πρό­σβα­ση στον βορ­ρά. Αν περι­μέ­νου­με να κηρυ­χθεί λιμός, θα είναι πολύ αργά, χιλιά­δες ακό­μη άνθρω­ποι θα έχουν πεθά­νει», σύμ­φω­να με την Σίντι ΜακΚέιν.

«Μία άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός θα επέ­τρε­πε την είσο­δο επαρ­κών τρο­φί­μων, φαρ­μά­κων και πόσι­μου νερού» στις περιο­χές που απει­λού­νται από τον λιμό, λέει η Μπερτ Μπέ­κντολ, αλλά η παύ­ση των εχθρο­πρα­ξιών «δεν φαί­νε­ται πιθα­νή τις επό­με­νες ημέ­ρες ή εβδομάδες.

Σύμ­φω­να με το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα, για να καλυ­φθούν οι βασι­κές ανά­γκες δια­τρο­φής, απαι­τεί­ται η είσο­δος στην Γάζα «του­λά­χι­στον 300 φορ­τη­γών ημε­ρη­σί­ως», κυρί­ως στον βορ­ρά, όπου μόνο εννέα φάλαγ­γες έχουν εισέλ­θει από την αρχή του έτους. Τα τελευ­ταία 18 φορ­τη­γά παρέ­δω­σαν επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια χθες το βρά­δυ στην πόλη της Γάζας.

Σε μία προ­σπά­θεια αύξη­σης της ανθρω­πι­στι­κής βοή­θειας έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί ρίψεις από αέρος, ενώ η διε­θνής κοι­νό­τη­τα κατα­βάλ­λει προ­σπά­θεια μετα­φο­ράς βοή­θειας δια θαλάσσης.

Ομως, ο θαλάσ­σιος ανθρω­πι­στι­κός διά­δρο­μος από την Κύπρο δεν αλλά­ζει τα δεδο­μέ­να, σύμ­φω­να με την Μπερτ Μπέ­κντολ. Τόσο οι από αέρος ρίψεις, όσο και οι δια θαλάσ­σης μετα­φο­ρές «έχουν περισ­σό­τε­ρο συμ­βο­λι­κό χαρα­κτή­ρα και δεν απο­τε­λούν πανάκεια».

 

Ο δαί­μων του τυπο­γρα­φεί­ου, του Ηρα­κλή Κακαβάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο