Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Οι θάνατοι στη Μεσόγειο ξεπέρασαν τους 1.000 για έκτο χρόνο στη σειρά

Περισ­σό­τε­ροι από 1.000 μετα­νά­στες έχουν χάσει τη ζωή τους στη Μεσό­γειο φέτος, έκτη χρο­νιά στη σει­ρά κατά την οποία ξεπερ­νιέ­ται ένα «θλι­βε­ρό ορό­ση­μο», δήλω­σε σήμε­ρα η Υπά­τη Αρμο­στεία των Ηνω­μέ­νων Εθνών για τους Πρό­σφυ­γες (UNHCR).

«Η UNHCR καλεί επει­γό­ντως να αυξη­θούν οι δυνα­τό­τη­τες έρευ­νας και διά­σω­σης, κάτι που περι­λαμ­βά­νει την επα­νά­λη­ψη των επι­χει­ρή­σε­ων έρευ­νας και διά­σω­σης από σκά­φη των χωρών μελών της ΕΕ, και να ανα­γνω­ρι­σθεί ο κρί­σι­μος ρόλος που δια­δρα­μα­τί­ζουν τα σκά­φη των ΜΚΟ στη διά­σω­ση ανθρώ­πι­νων ζωών στη θάλασ­σα», ανέ­φε­ρε σε μια δήλω­ση ο εκπρό­σω­πος της UNHCR Τσάρ­λι Γιάξλεϊ.

Του­λά­χι­στον 15.000 άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τον διά­πλου της Μεσο­γεί­ου από το 2014, δήλω­σε ο Διε­θνής Οργα­νι­σμός Μετα­νά­στευ­σης του ΟΗΕ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο