Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Ο κόσμος καταδίκασε και πάλι το εμπάργκο στην Κούβα, ενώ οι ΗΠΑ συνέχισαν να το υπερασπίζονται

Για άλλη μια φορά η Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ με συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία ενέ­κρι­νε το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σε η κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση για την «ανα­γκαιό­τη­τα τερ­μα­τι­σμού του οικο­νο­μι­κού, εμπο­ρι­κού και χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού απο­κλει­σμού των ΗΠΑ κατά της Κούβας».

Στη σχε­τι­κή ψηφο­φο­ρία 184 χώρες ψήφι­σαν υπέρ.

Μόνο δύο χώρες, οι ίδιες οι ΗΠΑ και το Ισρα­ήλ, ψήφι­σαν κατά, ενώ 3 απεί­χαν (Κολομ­βία, Ουκρα­νία και Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα).

Το ψήφι­σμα έχει κατα­τε­θεί έως τώρα 28 φορές, από το 1992 και στη­ρί­ζε­ται με μεγά­λες πλειο­ψη­φί­ες που κατα­δι­κά­ζουν τον απα­ρά­δε­κτο αποκλεισμό.

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Κού­βας, Μπρού­νο Ροντρί­γκες Παρί­για, στην ομι­λία του υπο­γράμ­μι­σε ότι η ζημιά που έχει προ­κλη­θεί στη χώρα ξεπερ­νά­ει τα 145 δισ. δολά­ρια και μόνο το χρό­νο που τρέ­χει φτά­νει τα 5 δισ., αφού οι ΗΠΑ αξιο­ποί­η­σαν την παν­δη­μία, όπως είπε, «στον ασύμ­βα­το πόλε­μο ενά­ντια στην Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση». Σημεί­ω­σε ότι τα περισ­σό­τε­ρα από τα 240 πρό­σθε­τα μέτρα που προ­ώ­θη­σε η κυβέρ­νη­ση Τραμπ απο­σκο­πούν να θέσουν εμπό­δια στη ροή εμβα­σμά­των σε κου­βα­νι­κές οικο­γέ­νειες, όπως και στον τομέα της λεγό­με­νης αυτο­α­πα­σχό­λη­σης που ανα­πτύσ­σε­ται τα τελευ­ταία χρό­νια. Σημεί­ω­σε ότι στον τομέα της Υγεί­ας τα μέτρα του απο­κλει­σμού δυσκο­λεύ­ουν την πρό­σβα­ση σε τεχνο­λο­γί­ες, θερα­πεί­ες και φάρ­μα­κα από εται­ρεί­ες των ΗΠΑ.

Σε δηλώ­σεις του ο Πρό­ε­δρος της Κού­βας και Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Κού­βας, Μιγκέλ Ντιάζ — Κανέλ Βερ­μού­δες, όταν έγι­νε γνω­στό το απο­τέ­λε­σμα, σημεί­ω­σε: «Έτσι αντι­δρά ο κόσμος στο κου­βα­νι­κό αίτη­μα. Είναι ήδη 28 χρό­νια παγκό­σμιας απόρ­ρι­ψης του απο­κλει­σμού. Όσοι το στη­ρί­ζουν δεν έχουν επι­χει­ρή­μα­τα, όσοι στέ­κο­νται αλλη­λέγ­γυοι στην Κού­βα ενι­σχύ­ο­νται». Τονί­ζει ότι η χώρα του θα επι­στρέ­φει στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση από σεβα­σμό στη διε­θνή κοι­νό­τη­τα όσο οι ΗΠΑ την αγνο­ούν και δεν τη σέβονται.

Μετά την ψηφο­φο­ρία για το ψήφι­σμα κατά του απο­κλει­σμού στα Ηνω­μέ­να Έθνη, αρκε­τά διε­θνή μέσα ενη­μέ­ρω­σης όπως AP, EFE, Reuters, La Jornada, RT, teleSUR, μετα­ξύ άλλων, τόνι­σαν τη νίκη της Κού­βας στη Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του οργανισμού.

Το AP, για παρά­δειγ­μα, έγρα­ψε: “Ο κόσμος κατα­δί­κα­σε και πάλι το εμπάρ­γκο στην Κού­βα την Τετάρ­τη, ενώ οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες συνέ­χι­σαν να το υπερασπίζονται.

Ομοί­ως, το πολυ­ε­θνι­κό κανά­λι ειδή­σε­ων teleSUR τόνι­σε ότι η συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία απέρ­ρι­ψε τον απο­κλει­σμό των ΗΠΑ ενα­ντί­ον της Κού­βας, που επι­δει­νώ­θη­κε κατά τη διοί­κη­ση του Ντό­ναλντ Τραμπ και σε ισχύ υπό την τρέ­χου­σα κυβέρ­νη­ση του Τζο Μπάιντεν.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο