Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Σκληρή κριτική για την 5χρονη σιωπή της δολοφονίας 48 ανθρώπων από τους φασίστες στην Ουκρανία

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η έκθε­ση του ΟΗΕ που δόθη­κε στην δημο­σιό­τη­τα στις 2 Μαΐ­ου, 5 χρό­νια ακρι­βώς μετά το φρι­κτό έγκλη­μα των Ουκρα­νών φασι­στών στην Οδησ­σό εξα­πο­λύ­ει σκλη­ρή κρι­τι­κή στην Ουκρα­νία. Την κατη­γο­ρεί για­τί δεν έχει γίνει τίπο­τα για την υπό­θε­ση. Καμία σοβα­ρή έρευ­να, καμία ανά­κρι­ση, καμία από­δο­ση ευθυ­νών, καμία απαγ­γε­λία κατηγοριών.

Προη­γή­θη­κε έκθε­ση του Ευρω­παϊ­κού Δικα­στη­ρί­ου ανθρω­πί­νων Δικαιω­μά­των που απο­δί­δει ευθύ­νες και στην Αστυ­νο­μία της Ουκρα­νί­ας “σαν συνυ­πεύ­θυ­νη στα τρα­γι­κά γεγο­νό­τα “ όπως αναφέρει.

Τι συνέ­βη στις 2 Μαΐ­ου 2014;

Μια ειρη­νι­κή δια­δή­λω­ση για μεγα­λύ­τε­ρη αυτο­νο­μία στην Οδησ­σό και ενά­ντια στο φασι­στι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στις 22 Φεβρουα­ρί­ου που καθαί­ρε­σε και εκδί­ω­ξε τον νόμι­μο πρό­ε­δρο Για­νου­κό­βιτς, δέχθη­κε ένο­πλη επί­θε­ση από την φασι­στι­κή οργά­νω­ση “Δεξιός Τομέ­ας” ή “Μειντάν”με την συμ­με­το­χή και της Αστυ­νο­μί­ας. Οι φασί­στες κατέ­στρε­ψαν και έβα­λαν φωτιά στις σκη­νές που είχαν στή­σει οι συγκε­ντρω­μέ­νοι σε πλα­τεία της Οδησσού.

Αρκε­τοί από τους δια­δη­λω­τές μπή­καν στο κτί­ριο των Συν­δι­κά­των στην Οδησ­σό για να γλυ­τώ­σουν. Οι φασί­στες τους κατα­δί­ω­ξαν, πυρο­βο­λού­σαν, σκό­τω­ναν όποιον έβρι­σκαν μπρο­στά τους, ακό­μη και παι­διά, βία­ζαν και δολο­φο­νού­σαν, ξεκοί­λια­σαν έγκυο γυναί­κα και όταν δεν μπο­ρού­σαν να φτά­σουν σε όλους, έβα­λαν φωτιά στο κτί­ριο και έκα­ψαν ζωντα­νούς τους υπό­λοι­πους. Μία άλλη εκδο­χή λέει ότι η φωτιά μπή­κε για να σβή­σει τα ίχνη αφού όλοι ήδη είχαν δολο­φο­νη­θεί.  Του­λά­χι­στον 48 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν ενώ ακό­μη ανα­ζη­τού­νται αγνοούμενοι.

Ukraina Odessa 180502

Ήταν ένα οργα­νω­μέ­νο έγκλη­μα της κυβέρ­νη­σης της Ουκρα­νί­ας, των μυστι­κών και φανε­ρών υπη­ρε­σιών και των εκτε­λε­στών φασι­στών. Στό­χος η τρο­μο­κρά­τη­ση των αυτο­νο­μι­στι­κών κινη­μά­των και του λαού που αντι­τί­θε­ται στο φασι­στι­κό πραξικόπημα.

Το μακε­λειό στην Οδησ­σό ήταν προ­άγ­γελ­μα για την στρα­τιω­τι­κή επί­θε­ση στο Ντον­μπάς. Οι πόλεις βομ­βαρ­δί­στη­καν, τα έργα υπο­δο­μής κατα­στρά­φη­καν. Το ηλε­κτρι­κό και το νερό κόπη­καν. Μπλο­κα­ρί­στη­καν οι προ­μή­θειες τροφίμων.

Μαζι­κή πεί­να, πάγω­μα λογα­ρια­σμών, στά­ση πλη­ρω­μών συντά­ξε­ων και μισθών, χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­καν σαν όπλα στα χέρια των κυβερ­νη­τι­κών δυνά­με­ων και υπηρεσιών.

Οι ιδιω­τι­κοί στρα­τοί των φασι­στών εξο­πλί­στη­καν με ακό­μη πιό βαριά όπλα. Ένα εκα­τομ­μύ­ριο Ουκρα­νοί κατέ­φυ­γαν στην Ρωσία για να σωθούν.

Το έγκλη­μα έχει κρα­τη­θεί με μεγά­λη μυστι­κό­τη­τα από τα λαλί­στα­τα κατά τα άλλα ΜΜΕ της ΕΕ για την Ουκρα­νία. Οι ευθύ­νες των φασι­στών και της Ουκρα­νι­κής κυβέρ­νη­σης-χού­ντας δεν έχουν απο­δο­θεί ούτε ερευ­νη­θεί σε βάθος από την «ανε­ξάρ­τη­τη» δημο­σιο­γρα­φία των μεγά­λων ΜΜΕ.

Αντί­θε­τα οι άνθρω­ποι που δολο­φο­νή­θη­καν και κάη­καν από τους φασί­στες παρου­σιά­στη­κε πως ήταν Ρώσοι εισβο­λείς και κατα­λη­ψί­ες κι ας ταυ­το­ποι­ή­θη­κε η ταυ­τό­τη­τά τους σαν Ουκρανών.

odessa1

Κι ας ήταν ανά­με­σά τους γνω­στοί της αντι­πο­λί­τευ­σης της “χού­ντας” του Κιέ­βου και αρι­στε­ροί πολιτικοί.

Το φρι­κτό έγκλη­μα παρου­σιά­στη­κε σαν απο­τέ­λε­σμα σύγκρου­σης “ αυτο­νο­μι­στών” και “εθνι­κι­στών”.

Ακό­μη πως την φωτιά την έβα­λαν άνθρω­ποι της αντι­πο­λί­τευ­σης και ας υπάρ­χουν δεκά­δες βίντεο που δεί­χνουν τους υπαί­τιους φασίστες.

Ο ηγέ­της του “Μει­ντάν” Yarosh δήλω­νε “μια ακό­μη μεγά­λη μέρα στην εθνι­κή μας Ιστο­ρία” για το μακε­λειό της Οδησσού

Ο τότε πρό­ε­δρος Ομπά­μα συνε­χά­ρη την “κυβέρ­νη­ση” του Κιέ­βου για την αυτο­συ­γκρά­τη­ση(!) που έδειξε!

Αυτά του είχε μάλ­λον δια­μη­νύ­σει ο τότε εκεί πρέ­σβης που δεν είναι άλλος από τον δρα­στή­ριο και αει­κί­νη­το πρέ­σβη των ΗΠΑ στην Αθή­να, Τζέ­φρι Πάιατ.

Δύο ται­νί­ες έχουν γυρι­στεί για το απί­στευ­το αυτό μακε­λειό από τον Όλι­βερ Στό­ουν με τίτλο «η Ουκρα­νία στις φλό­γες» και από ανε­ξάρ­τη­τη παρα­γω­γή με τίτλο «η μαύ­ρη πλευ­ρά της επα­νά­στα­σης». Την τελευ­ταία δεν την δεί­χνουν όλες οι κρα­τι­κές τηλε­ο­ρά­σεις με τελευ­ταίο παρά­δειγ­μα την Σουηδική

Κάθε τέτοια μέρα συγκε­ντρώ­νο­νται στην Οδησ­σό συγ­γε­νείς των θυμά­των και αφή­νουν λου­λού­δια στον τόπο του μαρτυρίου.

Και σήμε­ρα τους ακο­λου­θούν, τους βρί­ζουν και ασχη­μο­νούν εις βάρος τους οι ένο­πλοι φασίστες.

odessa2

Εδώ με τον πρω­θυ­πουρ­γό της Σου­η­δί­ας ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος Ποροσένκο

Όλα αυτά δεν εμπο­δί­ζουν τους ηγέ­τες των κυβερ­νή­σε­ων της ΕΕ και της Ελλά­δας να έχουν τις καλύ­τε­ρες δυνα­τές σχέ­σεις με την Ουκρα­νία, ούτε την κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ που μονο­με­ρώς απο­φά­σι­σε να σπά­σει το εμπάρ­γκο που επέ­βα­λε η συμ­φω­νία του Μινσκ για την πώλη­ση όπλων στην Ουκρανία.

Ακό­μη και ο συνή­θως ανυ­πό­λη­πτος ΟΗΕ, η οργά­νω­ση Διε­θνής Αμνη­στία καταγ­γέλ­λει το μακε­λειό και ζητά­ει ευθύνες.

Την απά­ντη­ση όμως θα την δώσουν οι λαοί. Να πάρουν την υπό­θε­ση στα χέρια τους και να απαλ­λά­ξουν την ανθρω­πό­τη­τα από τον φασι­σμό και το σύστη­μα που τον γεννάει.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο