Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: Σχεδόν 89.000 γυναικοκτονίες το 2022, στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 20 ετών

Στην έκθε­ση του ΟΗΕ ανα­φέ­ρε­τε ότι ο αριθ­μός των γυναι­κών και των κορι­τσιών που δολο­φο­νή­θη­καν παγκο­σμί­ως το 2022 έχει αυξη­θεί στο υψη­λό­τε­ρο επί­πε­δο των τελευ­ταί­ων 20 ετών.

Περί­που 89.000 γυναί­κες και κορί­τσια δολο­φο­νή­θη­καν σκό­πι­μα πέρυ­σι, ανέ­φε­ραν η UN Women που καλύ­πτει τα γυναι­κεία ζητή­μα­τα και η UNODC που είναι υπεύ­θυ­νη για τον Έλεγ­χο των Ναρ­κω­τι­κών και την Πρό­λη­ψη του Εγκλήματος.

Ο ανη­συ­χη­τι­κός αριθ­μός των γυναι­κο­κτο­νιών είναι μια έντο­νη υπεν­θύ­μι­ση ότι η ανθρω­πό­τη­τα εξα­κο­λου­θεί να παλεύ­ει με βαθιά ριζω­μέ­νες ανι­σό­τη­τες και βία κατά των γυναι­κών και των κοριτσιών.

«Κάθε χαμέ­νη ζωή είναι μια έκκλη­ση για δρά­ση, μια έκκλη­ση για την επεί­γου­σα αντι­με­τώ­πι­ση των δομι­κών ανι­σο­τή­των, για τη βελ­τί­ω­ση των απα­ντή­σε­ων της ποι­νι­κής δικαιο­σύ­νης, ώστε καμία γυναί­κα ή κορί­τσι να μην φοβά­ται για τη ζωή της λόγω του φύλου της», δήλω­σε η εκτε­λε­στι­κή διευ­θύ­ντρια του UNODC, Γκά­ντα Γουάλι.

Περισ­σό­τε­ρες από τις μισές δολο­φο­νί­ες όπου τα θύμα­τα είναι γυναί­κες και κορί­τσια, περί­που το 55%, δια­πρά­χθη­καν από μέλη της οικο­γέ­νειας ή συντρό­φους, σε σύγκρι­ση με περί­που 12%, που απο­δει­κνύ­ε­ται ότι είναι ο αριθ­μός των ανδρών θυμά­των από φόνους.

Σύμ­φω­να με στοι­χεία του ΟΗΕ, ο μεγα­λύ­τε­ρος αριθ­μός δολο­φο­νιών γυναι­κών και κορι­τσιών ήταν το 2022, περί­που 20.000, κατα­γρά­φη­κε στην Αφρι­κή και στην Ασία.

Πηγή: Top Albania Radioμέ­σω ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο