Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΟΗΕ: 1,4 εκατ. άνθρωποι χρειάζονται επισιτιστική βοήθεια στην Κεντρική Αμερική

Μια πεντα­ε­τία με φτω­χή αγρο­τι­κή σοδειά σε πολ­λές χώρες της Κεντρι­κής Αμε­ρι­κής είχε ως απο­τέ­λε­σμα 1,4 εκατ. άνθρω­ποι να πασχί­ζουν να εξα­σφα­λί­σουν τρο­φή, σύμ­φω­να με το Παγκό­σμιο Επι­σι­τι­στι­κό Πρό­γραμ­μα (WFP), που προει­δο­ποιεί ότι κάποιες οικο­γέ­νειες θεω­ρούν τη μετα­νά­στευ­ση ως τη μονα­δι­κή επι­λο­γή που τους απομένει.

Στη Γουα­τε­μά­λα, την Ονδού­ρα, το Ελ Σαλ­βα­δόρ και τη Νικα­ρά­γουα, οι παρα­τε­τα­μέ­νες ξηρα­σί­ες και οι υπερ­βο­λι­κές βρο­χο­πτώ­σεις κατα­στρέ­φουν τις σοδειές καλα­μπο­κιού και φασο­λιών που απο­τε­λούν βασι­κή τρο­φή για τους αγρό­τες της περιο­χής αυτής που προ­σπα­θούν να επι­βιώ­σουν, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα στη Γενεύη η υπη­ρε­σία αυτή του ΟΗΕ.

Σε έρευ­να που διε­νερ­γή­θη­κε από το WFP και κυβερ­νη­τι­κές υπη­ρε­σί­ες στις χώρες αυτές, το 8% των οικο­γε­νειών άφη­σαν να εννοη­θεί ότι θα εγκα­τα­λεί­ψουν τις εστί­ες τους και θα ανα­ζη­τή­σουν πιο στα­θε­ρά μέσα δια­βί­ω­σης σε άλλες περιο­χές της χώρας ή στο εξωτερικό.

«Η μετα­νά­στευ­ση, ωστό­σο, δεν είναι λύση», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος του WFP Χέρ­βε Βερ­χό­σελ, σημειώ­νο­ντας ότι όσοι μεί­νουν πίσω θα συνε­χί­σουν να υποφέρουν.

Το WFP έκα­νε έκκλη­ση για 72 εκατ. δολά­ρια από δωρή­τριες χώρες προ­κει­μέ­νου να βοη­θή­σουν να χρη­μα­το­δο­τη­θεί η επι­σι­τι­στι­κή βοή­θεια για την περιο­χή. Οι δωρε­ές αυτές θα καλύ­ψουν τις ανά­γκες 700.000 ανθρώ­πων. Επι­πλέ­ον, χρειά­ζο­νται προ­γράμ­μα­τα που είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κά σε βάθος χρό­νου προ­κει­μέ­νου οι αγρο­τι­κές κοι­νό­τη­τες να μπο­ρούν να αντέ­ξουν μια φτω­χή συγκο­μι­δή, ανέ­φε­ρε ο Βερχόσελ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο