Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικογένεια Γιάννη Μαρκόπουλου: Παράκληση για δωρεές αντί στεφάνων στη μνήμη του

Η οικο­γέ­νεια του σπου­δαί­ου μου­σι­κο­συν­θέ­τη Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, που άφη­σε την τελευ­ταία του πνοή στις 10/6, απευ­θύ­νει θερ­μή παρά­κλη­ση στον κόσμο που έχει σκο­πό να παρευ­ρε­θεί στην κηδεία του, σύμ­φω­να με την οποία:

«Θερ­μή παρά­κλη­ση, αντί στε­φά­νων, στη μνή­μη του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου, να στηριχθούν:

Οι “Μικροί Μου­σι­κοί” του Ωδεί­ου Αθηνών

Δικαιού­χος: Μου­σι­κός και Δρα­μα­τι­κός Σύλ­λο­γος ‘Ωδεί­ον Αθηνών–1871
ΕUROBANK – IBAN: GR4102601780000890201012375

Η Ελλη­νι­κή Ερευ­νη­τι­κή Ομά­δα Ουρο­γεν­νη­τι­κού Καρκίνου

Δικαιού­χος: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ (ΕΕΟΟΓΕΚ)
Alpha Βank – IBAN: GR4701401150115002002026203

Τα Γεν­ναία Παι­διά της ΕΛΕΠΑΠ

Δικαιού­χος: ΕΛΕΠΑΠ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – IBAN: GR6401720630005063021944939

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η εξό­διος ακο­λου­θία του Γιάν­νη Μαρ­κό­που­λου θα τελε­στεί την Πέμ­πτη 15 Ιου­νί­ου 2023 και ώρα 17.00, στο Μητρο­πο­λι­τι­κό Ναό Αθηνών.

Για το τελευ­ταίο αντίο, η σορός θα βρί­σκε­ται στο Παρεκ­κλή­σι της Μητρο­πό­λε­ως από τις 12.00 το μεση­μέ­ρι της ίδιας μέρας και μέχρι τις 16.00.

Βασι­λι­κή και Λέν­γκα Μαρκοπούλου».

Πηγή: ertnews.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο