Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικογένεια Παύλου Φύσσα: Να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων ώστε να μη θρηνήσουμε και άλλους νεκρούς της ναζιστικής βίας

Κάλε­σμα «να στα­θού­με στο ύψος των περι­στά­σε­ων ώστε να μη θρη­νή­σου­με και άλλους νεκρούς της ναζι­στι­κής βίας» απευ­θύ­νει η οικο­γέ­νεια του Παύ­λου Φύσ­σα, με αφορ­μή τη συμπλή­ρω­ση ενός χρό­νου από την κατα­δί­κη της εγκλη­μα­τι­κής ναζι­στι­κής οργά­νω­σης Χρυ­σή Αυγή και προ­σθέ­τει ότι ο αγώ­νας ενά­ντια στο φασι­σμό πρέ­πει να είναι συνε­χής και επίμονος.

Ολό­κλη­ρη η ανακοίνωση:

«Ένα χρό­νο μετά την έκδο­ση της ιστο­ρι­κής από­φα­σης του Τρι­με­λούς Εφε­τεί­ου Κακουρ­γη­μά­των Αθη­νών, και ενώ επι­τέ­λους η ελλη­νι­κή δικαιο­σύ­νη έδει­ξε απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα στην τιμώ­ρη­ση εγκλη­μά­των με ναζι­στι­κό κίνη­τρο, τα γεγο­νό­τα των τελευ­ταί­ων ημε­ρών μας δεί­χνουν ότι ο αγώ­νας πρέ­πει να είναι συνε­χής και επίμονος.

Η νίκη εντός της δικα­στι­κής αίθου­σας απο­τε­λεί ένα μήνυ­μα πως οι φυσι­κοί και ηθι­κοί αυτουρ­γοί αντί­στοι­χων εγκλη­μά­των δεν θα μένουν πλέ­ον ατι­μώ­ρη­τοι, πως το κρά­τος δεν μπο­ρεί να τους παρά­σχει ισό­βια ασυ­λία και κάλυ­ψη ενώ παράλ­λη­λα απο­τε­λεί και ένα μάθη­μα προς όλους μας ότι η ανο­χή σε αντί­στοι­χες εκδη­λώ­σεις μπο­ρεί να απο­βεί μοιραία.

Σε μία χρο­νι­κή συγκυ­ρία που η ατζέ­ντα της Χρυ­σής Αυγής προ­ω­θεί­ται ακό­μα και από κυβερ­νη­τι­κούς παρά­γο­ντες, προ­φέ­ρο­ντας έδα­φος για εκδή­λω­ση νέων φαι­νο­μέ­νων βίας, καλού­μα­στε όλοι να στα­θού­με στο ύψος των περι­στά­σε­ων ώστε να μη θρη­νή­σου­με και άλλους νεκρούς της ναζι­στι­κής βίας. Είμα­στε όλες και όλοι εδώ για να ορθώ­σου­με και πάλι στο ανά­στη­μά μας αν χρεια­στεί απέ­να­ντι σε τέτοια φαι­νό­με­να, με τα μέσα που δια­θέ­τει ο καθέ­νας μας και χωρίς να ξεχνά­με την πικρή εμπει­ρία των προη­γού­με­νων ετών».

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο