Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικογενειακή ιατρική, ένα ακόμη καμάρι της Κούβας

Ο πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας της Κεντρι­κής Επι­τρο­πής του Κόμ­μα­τος και Πρό­ε­δρος της Δημο­κρα­τί­ας, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, έστει­λε μια μεγά­λη αγκα­λιά στους για­τρούς και τις νοσο­κό­μες “που βρί­σκο­νται en los barrios ‑στις γει­το­νιές, που έχουν πάντα τα γρα­φεία τους ανοι­χτά για να φρο­ντί­ζουν τους γείτονες”

Με αύξη­ση άνω των 100.000.000 επι­σκέ­ψε­ων σε σύγκρι­ση με το 2021, η πρω­το­βάθ­μια φρο­ντί­δα υγεί­ας έκλει­σε το 22 στην Κού­βα, της οποί­ας βασι­κός άξο­νας είναι το Πρό­γραμ­μα Οικο­γε­νεια­κού Για­τρού και Νοση­λευ­τών, του οποί­ου η παρά­δο­ση σημα­το­δό­τη­σε, για άλλη μια φορά, τις προ­κλή­σεις του νησιού απέ­να­ντι στον COVID- 19 και άλλες ασθένειες.

Στις 4 Γενά­ρη 39η επέ­τειο από την ίδρυ­ση αυτού του προ­γράμ­μα­τος το 1984, ο Miguel Díaz-Canel Bermúdez, έστει­λε το Μπρά­βο σας! και ευχή­θη­κε «πάντα έτσι» στους μαχη­τές με την πρά­σι­νη | μπλε μπλού­ζα στις γει­το­νιές του νησιού της επα­νά­στα­σης ως μέρος ενός από τα πιο ανθρώ­πι­να και καθο­ρι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα που δημιούρ­γη­σε ο Φιντέλ.

Χάρη στα ολο­κλη­ρω­μέ­να απο­τε­λέ­σμα­τά του στο εν λόγω μέτω­πο περί­θαλ­ψης, το Cienfuegos φιλο­ξέ­νη­σε την εθνι­κή εκδή­λω­ση, μια συνά­ντη­ση που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πανε­πι­στη­μια­κή πολυ­κλι­νι­κή Serafín Ruiz de Zárate.

Κατά τη συνά­ντη­ση, ο υφυ­πουρ­γός Δημό­σιας Υγεί­ας, Δρ. Reinol Delfín García Moreira, ανα­γνώ­ρι­σε τους ευνοϊ­κούς δεί­κτες της επαρ­χί­ας στο Πρό­γραμ­μα Μέρι­μνας Μητέ­ρων και Παι­διού, με ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας 4,3 ο/οο χωρίς ούτε έναν θάνα­το μάνας.

Ξεχω­ρί­ζει επί­σης η ολο­κλη­ρω­μέ­νη δου­λειά κάθε επαγ­γελ­μα­τι­κού στε­λέ­χους που χαρα­κτη­ρί­ζε­ται από τη στα­θε­ρό­τη­τά του ως μέρος ενός ανα­και­νι­σμέ­νου δικτύ­ου ιδρυ­μά­των οικο­γε­νεια­κής φρο­ντί­δας, όπως τονί­στη­κε στην εκδή­λω­ση, στην οποία συμ­με­τεί­χε ο Marydé Fernández Lopez μέλος της ΚΕ και πρώ­τος γραμ­μα­τέ­ας του Κόμ­μα­τος στο επαρχία.

Ο Υπουρ­γός Δημό­σιας Υγεί­ας, José Angel Portal Miranda, δημο­σί­ευ­σε στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα, σχε­τι­κά με την επέ­τειο, ότι «πολ­λά από τα απο­τε­λέ­σμα­τα που δια­κρί­νουν αυτή τη στιγ­μή την Κού­βα όσον αφο­ρά την υγεία οφεί­λο­νται στην αφο­σί­ω­ση, την προ­ε­τοι­μα­σία και την επι­μο­νή των για­τρών και των επαγ­γελ­μα­τιών νοση­λευ­τών που εργά­ζο­νται σε κλι­νι­κές και πολυ­κλι­νι­κές σε όλη την εθνι­κή επικράτεια.

«Η πρα­κτι­κή της Κου­βα­νι­κής Οικο­γε­νεια­κής Ιατρι­κής έχει γίνει θεμε­λιώ­δης πυλώ­νας του εθνι­κού μας συστή­μα­τος υγεί­ας και παρά­δειγ­μα για τον κόσμο», πρόσθεσε.

Καθώς η ημε­ρο­μη­νία συμπί­πτει με την Ημέ­ρα του Κου­βα­νού Υγιειο­νο­λό­γου-Επι­δη­μιο­λό­γου — φόρο τιμής στον Δρ. Juan Guiteras Gener, ο οποί­ος το 1906 περιέ­γρα­ψε τα πρώ­τα κρού­σμα­τα δάγκειου πυρε­τού στη χώρα μας- η τοπι­κή (δημο­τι­κή) Συνέ­λευ­ση της Λαϊ­κής Εξου­σί­ας απέ­νει­με την Ασπί­δα της Πόλης του Cienfuegos. σχε­τι­κά με τον για­τρό Francisco Durán García, έναν πολύ εξέ­χο­ντα Κου­βα­νό επι­δη­μιο­λό­γο στη μάχη κατά του COVID-19.

Πηγή: granma

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο