Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι…κοινοί στόχοι

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //

Μιλώ­ντας στην τελε­τή των εγκαι­νί­ων του περι­πτέ­ρου των ΗΠΑ, φετι­νής τιμώ­με­νης χώρας της ΔΕΘ , ο πρω­θυ­πουρ­γός σημεί­ω­σε:«Μας ενώ­νουν πολ­λά. Πάνω απ’ όλα, μας ενώ­νουν κοι­νές αξί­ες, αγώ­νες για κοι­νές αξί­ες και κοι­νούς στό­χους. Έχου­με ιστο­ρι­κούς και δυνα­τούς δεσμούς, σκλη­ρή δου­λειά, δύσκο­λες στιγ­μές, αλλά μια διαρ­κής και ακα­τά­βλη­τη προ­σπά­θεια για την πρό­ο­δο και ευη­με­ρία».

Την πρα­κτι­κή σημα­σία απέ­δω­σε ο πρε­σβευ­τής των ΗΠΑ στην Αθή­να και σταθ­μάρ­χης στην Α. Μεσό­γειο και τα Βαλ­κά­νια, που σε συνέ­ντευ­ξή του στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ της Κυρια­κής 2/9, χωρίς περι­στρο­φές ξεκα­θα­ρί­ζει τον ρόλο των ΗΠΑ στη ΔΕΘ: « Η δρά­ση των ΗΠΑ στη ΔΕΘ είναι η πιο σημα­ντι­κή δρά­ση των ΗΠΑ στη Β. Ελλά­δα από το σχέ­διο Μάρ­σαλ σε όρους κλί­μα­κας και εμπλο­κής και στο ευρύ φάσμα των ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κών σχέσεων».

Δεν είναι φυσι­κά η μόνη δήλω­ση και κυρί­ως η μόνη από­δει­ξη ότι η κυβέρ­νη­ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει μετα­τρα­πεί ως το καλύ­τε­ρο «πλα­σιέ» των αμε­ρι­κα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, στο «καλύ­τε­ρο μαθη­τή» (και με «αρι­στε­ρό μαν­δύα» μάλι­στα) των ευρύ­τε­ρων ιμπε­ρια­λι­στι­κών σχε­δί­ων που σ’αυτά βρί­σκει «ζεστές φτε­ρού­γες» η άρχου­σα τάξη της χώρας μας, προσ­δο­κώ­ντας μερί­διο από κέρδη. 

Για τους «ιστο­ρι­κούς δεσμούς» δεν χρειά­ζε­ται να ανα­φερ­θού­με στη διαρ­κή παρέμ­βα­ση του «αμε­ρι­κα­νι­κού παρά­γο­ντα π.χ στον Εμφύ­λιο, τη Χού­ντα, το Κυπρια­κό κ.α. Φαί­νε­ται όμως ότι σήμε­ρα η κυβέρ­νη­ση στο «όνο­μα του ρεα­λι­σμού» και της «γεω­στρα­τη­γι­κής ανα­βάθ­μι­σης» το έχει κάνει σημαία της, προ­σπα­θώ­ντας μάλι­στα να πεί­σει ότι είναι και προς το «εθνι­κό μας συμφέρον!»

Και μπο­ρεί η Αθή­να να ταυ­τί­στη­κε, με την αμε­ρι­κα­νι­κή εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή, π.χ στα Βαλ­κά­νια με το Σκο­πια­νό και τη διεύ­ρυν­ση του ΝΑΤΟ, μπο­ρεί να έχουν δοθεί κάθε είδους διευ­κο­λύν­σεις στους Αμε­ρι­κα­νούς επί ελλη­νι­κού εδά­φους, όμως για παρά­δειγ­μα δεν φαί­νε­ται από τις ΗΠΑ καμία «βοή­θεια» ή «συμπα­ρά­στα­ση» απέ­να­ντι στις τουρ­κι­κές απει­λές και προ­κλή­σεις στο Αιγαίο, κάποια «συν­δρο­μή στην επί­λυ­ση του Κυπρια­κού» κ.α

Ο στρα­τη­γός Τζ. Ντάν­φορντ, αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου των Ενό­πλων Δυνά­με­ων των ΗΠΑ, σε συνέ­ντευ­ξη που έδω­σε μετά την επί­σκε­ψή του στην Ελλά­δα, για τη συνά­ντη­σή του με τον ομό­λο­γό του ναύ­αρ­χο Απο­στο­λά­κη για τα αμε­ρι­κα­νι­κά σχέ­δια και το ρόλο της χώρας μας σε αυτά ήταν ξεκά­θα­ρος: « Οι Έλλη­νες είναι ανοι­κτοί στην αυξα­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κή συνερ­γα­σία με τις ΗΠΑ» για να προ­σθέ­σει πάρα κάτω: «Αν κοι­τά­ξε­τε τη γεω­γρα­φία και εξε­τά­σε­τε τις τρέ­χου­σες επι­χει­ρή­σεις στη Συρία και εξε­τά­σε­τε πιθα­νές επι­χει­ρή­σεις στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο, οι ευκαι­ρί­ες εδώ είναι αρκε­τά σημα­ντι­κές», δεί­χνο­ντας έτσι τη σημα­σία της Ελλά­δας για τους τυχο­διω­κτι­κούς και επι­κίν­δυ­νους για το λαό μας και εγκλη­μα­τι­κούς για τους άλλους λαούς σκοπούς.

Δηλα­δή οι «κοι­νοί στό­χοι και αξί­ες» έχουν ευρύ­τε­ρες επι­διώ­ξεις που όμως είναι επι­ζή­μιες και επι­κίν­δυ­νες για το λαό.

Η κυβέρ­νη­ση εμπλέ­κει τη χώρα στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς αλλά και αντα­γω­νι­σμούς, εκθέ­τει το λαό σε θανά­σι­μους κιν­δύ­νους, βάζει τη χώρα και το λαό στην πρώ­τη γραμ­μή πυρός, θύτες και θύμα­τα συγχρόνως.

Ο ιμπε­ρια­λι­σμός (εδώ ο αμε­ρι­κά­νι­κος) δεν είναι σωτή­ρας των λαών αλλά «φονιάς των λαών», το ΝΑΤΟ δεν είναι σύμ­φω­νο ειρή­νης αλλά «πολέ­μου συνδικάτο».

Τα όσα δε ανα­φέ­ρο­νται για «πρό­ο­δο και ευη­με­ρία» με το βλέμ­μα στις περί­φη­μες επεν­δύ­σεις των αμε­ρι­κα­νι­κών (ουσια­στι­κά πολυ­ε­θνι­κών) μεγά­λων εται­ριών, θυμί­ζει τις περί­φη­μες παλιό­τε­ρα ται­νί­ες όπως «Καλώς ήλθε το δολά­ριο» ή τις ιαχές στην Τρού­μπα «κορί­τσια ο στό­λος». Το ερώ­τη­μα που πάντα μπαί­νει είναι «ανά­πτυ­ξη προς όφε­λος ποιων»; Και εδώ έχου­με απλά ανά­πτυ­ξη κερ­δών. Οι πολυ­ε­θνι­κές δεν «επεν­δύ­ουν αν δεν έχουν εξα­σφα­λι­σμέ­να τερά­στια κέρ­δη.! Αυτά όμως θα προ­έλ­θουν μέσα από τα απο­κα­ΐ­δια των κοι­νω­νι­κών, μισθο­λο­γι­κών, ασφα­λι­στι­κών δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων, μέσα από την εργα­σια­κή ζού­γκλα, μέσα από τα διά­φο­ρα «κίνη­τρα» που προ­έρ­χο­νται από τον ιδρώ­τα του λαού.

Τελι­κά οι δια­φη­μι­ζό­με­νες «κοι­νές αξί­ες» των κυβερ­νή­σε­ων ΗΠΑ-Ελλά­δας (στο όνο­μα φυσι­κά της εξυ­πη­ρέ­τη­σης των συμ­φε­ρό­ντων των κυρί­αρ­χων τάξε­ων σ’αυτές) δεν έχουν σχέ­ση με τις «κοι­νές αξίες»των λαών των δύο χωρών, αλλά κινού­νται σε αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση! Γι’αυτό και ελλη­νι­κός λαός, με βάση την ιστο­ρι­κή του πεί­ρα, χρειά­ζε­ται να φωνά­ξει ξανά (και δρά­σει ανά­λο­γα) και στους «μεταλ­λαγ­μέ­νους αρι­στε­ρούς» του ΣΥΡΙΖΑ το γνω­στό σύν­θη­μα «Γιάν­κις γκό­ου χομ»

Δυνα­μώ­νου­με τον αγώ­να ενά­ντια στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και τις επεμ­βά­σεις. Να κλεί­σουν οι βάσεις του ΝΑΤΟ. Απε­μπλο­κή της χώρας!

_________________________________________________________________________________________________

Αλέκος Α. Χατζηκώστας  Δημοσιογράφος και εκδότης της εφημερίδας «Η Άλλη Άποψη της Ημαθίας» και του alli-apopsi.gr. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε εφημερίδες, περιοδικά και site εδώ και δεκαετίες, ενώ έχει συμμετάσχει με εισηγήσεις σε μια σειρά ιστορικά συνέδρια και ημερίδες. Έχει εκδώσει 7 βιβλία και συμμετέχει σε συλλογικούς τόμους.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο