Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικονομική εξόρμηση ΚΚΕ Νοέμβρης-Δεκέμβρης 2021: Μια “ανάσα” πριν την κάλυψη του συνολικού πλάνου

Με πατημένο το γκάζι για την υπερκάλυψη
Η σταθερή οικονομική δουλειά το “κλειδί”

Στο 95,54% έφτα­σε η κάλυ­ψη του συνο­λι­κού πλά­νου της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης, μετά το 10ο κατά σει­ρά «κλεί­σι­μο» το οποίο πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε την περα­σμέ­νη Δευ­τέ­ρα 3 Γενά­ρη.

Ακά­θε­κτη η ΚΟ Εξω­τε­ρι­κού με 154,51% συνε­χί­ζει να είναι στην πρώ­τη θέση. Ακο­λου­θεί στη δεύ­τε­ρη η ΚΟ Αιγαί­ου με 114,06%, θέση που έχει όμως πολ­λούς διεκ­δι­κη­τές, αφού από κοντά είναι η ΚΟ Δυτι­κής Ελλά­δας με 106,96% και η ΚΟ Κρή­της με 102,37%.

Στην 5η θέση βρί­σκε­ται η ΚΟ Θεσ­σα­λί­ας με 93,66%, ενώ με άλμα δύο θέσε­ων από την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα ακο­λου­θεί η ΚΟ Πελο­πον­νή­σου με 91,56%.

Ακο­λου­θούν κατά σει­ρά οι ΚΟ Αττι­κής με 91,04%, Ηπεί­ρου με 88,32%, Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με 88,02%. Η ΚΟ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς — Εύβοιας είναι στη 10η θέση με 86,36% και έπο­νται οι ΚΟ Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης με 83,08% και Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με 72,05%.

Η ΚΝΕ κάλυ­ψε ήδη το πλά­νο έχο­ντας φτά­σει στο 100,41%. Επί­σης, η ΚΟ «Ριζο­σπά­στη» έχει φτά­σει στο 107,12% του πλά­νου της και η ΚΟ «902» στο 94,10%.KKE ΚΚΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ 2021

Ημερολόγιο — συμβολικό δώρο για τους πρωτοπόρους

Κυκλο­φό­ρη­σε τις γιορ­τές καλαί­σθη­το ημε­ρο­λό­γιο 2022 του Κόμ­μα­τος, φιλο­τε­χνη­μέ­νο από το ζωγρά­φο και ηθο­ποιό Μιχά­λη Νικο­λι­νά­κο (γεν­νη­μέ­νος το 1920 στα Χανιά της Κρή­της από γονείς με κατα­γω­γή απ’ τη Μάνη.έφυγε από τη ζωή Δεκέμ­βρη 1994). Πήρε μέρος στην Εθνι­κή Αντί­στα­ση και είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κή η περι­πέ­τειά του, πώς γλί­τω­σε τη σίγου­ρη εκτέ­λε­ση στο Μπλό­κο της Κοκ­κι­νιάς. Λάδι, ακουα­ρέ­λα, μελά­νι και χαρα­κτι­κά, καθώς και εικο­νο­γρα­φι­κές | γρα­φι­στι­κές δημιουρ­γί­ες θα κάνει δια­κρι­τό το ιδιαί­τε­ρο ύφος του καλ­λι­τέ­χνη. Περισ­σό­τε­ρα, μιλώ­ντας στο «από­λυ­το ρόδο» με τον Γιώρ­γο Κακου­λί­δη (Ρίζο­σπά­στης, 10 Φλε­βά­ρη 2008)

Το ημε­ρο­λό­γιο, απο­τε­λεί ανα­μνη­στι­κό δώρο ειδι­κά για φίλους και οπα­δούς του ΚΚΕ που –ανε­ξαρ­τή­τως ποσού, συνέ­βα­λαν από το υστέ­ρη­μά τους στη μεγά­λη επι­κοι­νω­νία μας με χιλιά­δες νέους και εργα­ζό­με­νους, στην αγω­νι­στι­κή συμπό­ρευ­ση με το ΚΚΕ.

Με την ξεχω­ρι­στή σημα­σία, φέτος που εκδη­λώ­νε­ται πιο έντο­να η συνο­λι­κό­τε­ρη επί­θε­ση στα εργα­τι­κά – λαϊ­κά και συν­δι­κα­λι­στι­κά δικαιώ­μα­τα, δυνα­μώ­νουν ο αντι­κομ­μου­νι­σμός, ο αυταρ­χι­σμός και η καταστολή.

Μαχη­τι­κή και θαρ­ρα­λέα απά­ντη­ση στη συνε­χι­ζό­με­νη επί­θε­ση που δέχε­ται το Κόμ­μα, με την επι­βο­λή προ­στί­μων, με την εφαρ­μο­γή του αντι­δρα­στι­κού νόμου για τα οικο­νο­μι­κά των κομμάτων.

Άμιλλα — άλματα και “ανησυχία”

Στην τελι­κή ευθεία όλες οι δυνά­μεις μπαί­νουν τώρα στη μάχη της κάλυ­ψης και της υπερ­κά­λυ­ψης, με νέο γύρο διευ­ρυ­μέ­νου ανοίγ­μα­τος με το κου­πό­νι στο χέρι, με ξανα­μά­ζε­μα προ­σφο­ρών για το Κόμ­μα, με πρό­γραμ­μα εξορ­μή­σε­ων σε όσους χώρους δεν φτά­σα­με μέχρι στιγ­μής και σε άλλους που πήγα­με και­ρό πριν. Η άμιλ­λα και η ανη­συ­χία για να γίνει το βήμα παρα­πά­νω ωθούν στο ξεψά­χνι­σμα για ανα­ξιο­ποί­η­τες δυνα­τό­τη­τες που συνε­χί­ζουν να προκύπτουν.

Ακό­μη και στις «καθυ­στε­ρή­σεις» μπο­ρούν να βρε­θούν «χρυ­σές αλλα­γές» από μέλη και οπα­δούς, που δεν έχουν εξα­ντλή­σει τα περι­θώ­ρια προ­σφο­ράς και ανοίγ­μα­τος, από νέο κόσμο που μπο­ρού­με να απευ­θυν­θού­με για πρώ­τη φορά. Με βαθιά ανά­σα κορυ­φώ­νου­με τη μάχη κάθε μέρα που απομένει.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο