Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικονομική εξόρμηση Νοέμβρη — Δεκέμβρη 2022 του ΚΚΕ: ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΟ ΦΡΑΓΜΑ του 50% και συνεχίζουμε!!

Στο 52,62% η κάλυψη του συνολικού πλάνου. Ξεπέρασε το 50% η κάλυψη του συνολικού πλάνου για την οικονομική εξόρμηση Νοέμβρη — Δεκέμβρη 2022 του ΚΚΕ και συγκεκριμένα μετά το 5ο κατά σειρά «κλείσιμο» που έγινε τη Δευτέρα, βρίσκεται στο 52,62%.

Με αυτό το απο­τέ­λε­σμα να σημειώ­νε­ται πριν καλά ‑καλά τελειώ­σει ο Νοέμ­βρης, οι Οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ εντεί­νουν τις προ­σπά­θειες και το άνοιγ­μά τους ώστε αυτό το θετι­κό δείγ­μα να είναι απλά ο ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ για τη ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ της Οικο­νο­μι­κής Εξόρ­μη­σης, για το πιά­σι­μο όλων των στό­χων, για να είναι πολ­λές χιλιά­δες αυτοί που θα ενι­σχύ­σουν από το υστέ­ρη­μά τους το ΚΚΕ.

Μετά το πέμ­πτο «κλεί­σι­μο» στην κορυ­φή συνε­χί­ζει η ΚΟ Εξω­τε­ρι­κού με 81,60% αυξά­νο­ντας τη δια­φο­ρά από τους διώ­κτες της, την ΚΟ Αιγαί­ου που ακο­λου­θεί με 71,13% συνε­χί­ζο­ντας ωστό­σο τον γορ­γό βημα­τι­σμό και την ΚΟ Δυτι­κής Ελλά­δας με 58,07% που προ­σπα­θεί να ακο­λου­θή­σει τον φρε­νή­ρη ρυθ­μό των προ­πο­ρευό­με­νων. Ανο­δο θέσε­ων σημεί­ω­σε η ΚΟ Αττι­κής που με 53,44% βρί­σκε­ται πλέ­ον στην 4η θέση, ενώ η ΚΟ Ανα­το­λι­κής Στε­ρε­άς — Εύβοιας με 52,95% δια­τη­ρεί­ται στην 5η. Στη μέση της κατά­τα­ξης είναι οι ΚΟ Κρή­της με 52% και Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας με 50,25%. Ακο­λου­θούν κατά σει­ρά οι ΚΟ: Πελο­πον­νή­σου με 48,82%, Ηπεί­ρου με 48,20%, Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας με 41,72%, Θεσ­σα­λί­ας με 40,82% και Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης με 38,89%.

Κι αυτή η μάχη θα κερ­δη­θεί δήλω­νε το ΄95 –τέτοιες μέρες, ο αεί­μνη­στος Μ. Μαΐ­λης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.

«Αυτή τη φορά, η κατά­στα­ση εδώ στον Περισ­σό, είναι πολύ δια­φο­ρε­τι­κή: Το κτί­ριο της ΚΕ λαβω­μέ­νο, ο “902” κατε­στραμ­μέ­νος, η “Τυπο­εκ­δο­τι­κή” με κολοσ­σιαί­ες ζημιές. Και πάνω απ’ όλα το αρχείο του Κόμ­μα­τός μας, με τα ανε­πα­νά­λη­πτα ντο­κου­μέ­ντα της ιστο­ρί­ας του εργα­τι­κού και λαϊ­κού κινή­μα­τος της χώρας μας, που βγή­κε από τα λασπό­νε­ρα και χάρη στη σεμνή και ακού­ρα­στη δου­λειά χιλιά­δων συντρό­φων και φίλων έχει πάρει το δρό­μο προς τη διά­σω­σή του»

«Θέλου­με, ακό­μα μια φορά εξ ονό­μα­τος της ΚΕ του ΚΚΕ να σφί­ξου­με θερ­μά το χέρι σε όσους και σε όσες έδω­σαν και την ψυχή τους για τη σωτη­ρία του αρχεί­ου μας ή συνέ­βα­λαν με οποιο­δή­πο­τε τρόπο»…

“Θέλα­με να δώσου­με κι εμείς κάτι” … Έζη­σαν τις πλημ­μύ­ρες. Έμα­θαν για τις κατα­στρο­φές που υπέ­στη το αρχείο και το κτί­ριο της ΚΕ το ΚΚΕ και σκέ­φτη­καν ότι “κάποια ανά­γκη θα υπάρχει”.

Τρία κορι­τσά­κια 10 ‑13 ετών, η Βαλε­ντί­νη Ζωγο­πού­λου, η Βιβή και η Δήμη­τρα Τσού­κα, είπαν τα κάλα­ντα στη γει­το­νιά τους, στους Αγί­ους Αναρ­γύ­ρους, και το ποσό που μάζε­ψαν, 10.435 δραχ­μές, ήρθαν και το κατέ­θε­σαν, δηλώ­νο­ντας πως “Δεν είναι πολ­λά τα λεφτά, αλλά πέντε — πέντε, δέκα — δέκα, μαζεύ­ο­νται”… Η ΚΝΕ έχει αγγί­ξει το μισό της πλά­νο βρι­σκό­με­νη στο 49,61%, η ΚΟΒ του «Ριζο­σπά­στη» έχει καλύ­ψει το πλά­νο της κατά 67,79% και η ΚΟΒ του «902» κατά 56,50%.

Έστειλα στο κόμμα

Πάνε χρό­νια, που ο Φώντας Λάδης έγρα­ψε τους στί­χους για ένα τρα­γού­δι που πολ­λοί δε θυμού­νται, κάποιοι το ξέχα­σαν επί τού­του και οι νεό­τε­ροι μάλ­λον δεν το έχουν ακού­σει ποτέ

Έστει­λα στο κόμμα
δέκα μάρ­κα ακόμα
μη γρά­ψουν το όνο­μά μου
μόνο τα αρχι­κά μου

Όχι πως φοβάμαι
τι εργά­της θα ΄μαι
για τόσα όμως δεν κάνει
να χαλά μελάνι
τα πολ­λά σαν πάρ­τε το όνο­μά μου βάλτε!
και πλά­νο και τομέα και με κεφαλαία …

Ριζο­σπά­στης τέτοιες μέρες 1995
Υπό­θε­ση όλου του λαού

Το 62,5% του γενι­κού της πλά­νου έχει καλύ­ψει η έκτα­κτη πανελ­λα­δι­κή Οικο­νο­μι­κή Εξόρ­μη­ση για την απο­κα­τά­στα­ση των κατα­στρο­φών που προ­κά­λε­σαν οι πλημ­μύ­ρες στο κτί­ριο της ΚΕ του ΚΚΕ, τον “902” και την “Τυπο­εκ­δο­τι­κή”.

Ένα μήνα αργό­τε­ρα το πλά­νο υπερ­κα­λύ­φθη­κε –όπως όλα τα πλά­να του ΚΚΕ. Η τερά­στια οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση για το Αρχείο έπια­σε τόπο…

2022

Ταυ­τό­χρο­να με μεγά­λο ενδια­φέ­ρον εξε­λίσ­σε­ται η κούρ­σα κάλυ­ψης των πλά­νων και μετα­ξύ των Τομε­α­κών Οργα­νώ­σε­ων του ΚΚΕ, όπως φαί­νε­ται από την κατά­τα­ξη της πρώ­της εικο­σά­δας που δημο­σιεύ­ει σήμε­ρα ο «Ριζο­σπά­στης».

Νέοι στρατευμένοι συνεισφέρουν στην Οικονομική Εξόρμηση του ΚΚΕ

«Φαντά­ροι που υπη­ρε­τού­με τη θητεία μας στο 2ο ΜΚ ΤΠ της ΕΛΔΥΚ στέλ­νου­με το ποσό των 150 ευρώ ως πρώ­τη δόση μπρο­στά στην οικο­νο­μι­κή ενί­σχυ­ση του ΚΚΕ, παρά τις οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αντι­με­τω­πί­ζου­με εμείς και οι οικο­γέ­νειές μας» ανα­φέ­ρουν με επι­στο­λή τους στο alt.gr νέοι στρα­τευ­μέ­νοι, σε μια συγκι­νη­τι­κή προσφορά.

ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΟΥΛΕΣ, Στοιχειοθετώντας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο