Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οικονόμου: Ξεκινά από αύριο η επιστράτευση, αν δεν καλυφθούν ως σήμερα το βράδυ τα κενά

Ανά­λο­γα με τα κενά, από αύριο ξεκι­νά η επι­στρά­τευ­ση ιδιω­τών για­τρών, δήλω­σε ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος Γιάν­νης Οικο­νό­μου, σημειώ­νο­ντας ότι σήμε­ρα το βρά­δυ ανα­μέ­νο­νται απα­ντή­σεις από ιατρι­κούς συλ­λό­γους, για κάλυ­ψη των κενών.

Η κυβέρ­νη­ση προ­χω­ρά στην επι­στρά­τευ­ση τη στιγ­μή που δύο χρό­νια τώρα κωφεύ­ει στα αίτη­μα των για­τρών για προ­σλή­ψεις για­τρών και λοι­πού προ­σω­πι­κού, ενώ τη ίδια ώρα έχει θέσει σε ανα­στο­λή χιλιά­δες ανεμ­βο­λί­α­στους για­τρούς (συνο­λι­κά 6.000 υγειο­νο­μι­κοί έχουν τεθεί σε ανα­στο­λή από το Σεπτέμβριο).

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο