Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις Κικίλια – Χαρδαλιά για ωράριο, μουσική και δεξιώσεις

Την άρση κάποιων επι­πλέ­ον περιο­ρι­στι­κών μέτρων μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα ανα­κοί­νω­σε ο υφυ­πουρ­γός Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας και Δια­χεί­ρι­σης Κρί­σε­ων, Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά τη διάρ­κεια της ενη­μέ­ρω­σης για την πορεία της παν­δη­μί­ας της λοί­μω­ξης Covid-19.

Συγκε­κρι­μέ­να, με δεδο­μέ­νους τους δεί­κτες του τελευ­ταί­ου 7ημέρου μετά και τις απο­φά­σεις που πήρε η Επι­τρο­πή των Επι­δη­μιο­λό­γων στη σημε­ρι­νή συνε­δρί­α­σή της μέσα στο επό­με­νο χρο­νι­κό διά­στη­μα, αλλά­ζουν τα παρακάτω:

1. Από τη Δευ­τέ­ρα 14 Ιου­νί­ου επα­νεκ­κι­νούν οι πρα­κτι­κές, εργα­στη­ρια­κές και κλι­νι­κές ασκή­σεις όλων των φοι­τη­τών όλων των εξα­μή­νων καθώς και των Κέντρων Διά Βίου Μάθη­σης των ΑΕΙ.

2. Από το Σάβ­βα­το 12 Ιου­νί­ου η κυκλο­φο­ρί­ας (curfew) επε­κτεί­νε­ται κατά 1 ώρα. Θα ξεκι­νά, δηλα­δή, στη 01.30 μετά τα μεσά­νυ­χτα και θα διαρ­κεί ‑όπως και σήμε­ρα- μέχρι τις 5 το πρωί, ενώ από την 1η Ιου­λί­ου ‑και πάντα με την προ­ϋ­πό­θε­ση ότι τα επι­δη­μιο­λο­γι­κά δεδο­μέ­να το επι­τρέ­πουν- το μέτρο του περιο­ρι­σμού της κυκλο­φο­ρί­ας στα­μα­τά να ισχύει.

3. Από το Σάβ­βα­το 12 Ιου­νί­ου θα επι­τρέ­πε­ται η μου­σι­κή μόνο σε εξω­τε­ρι­κούς χώρους εστί­α­σης, στους οποί­ους φιλο­ξε­νού­νται μόνο καθή­με­νοι πελάτες.

4. Επί­σης, από το Σάβ­βα­το 12 Ιου­νί­ου επα­νεκ­κι­νούν τη λει­τουρ­γία τους κατα­στή­μα­τα εστί­α­σης που βρί­σκο­νται σε αερι­ζό­με­νες στο­ές, και μόνο για εκεί­νες που έχουν δύο ελεύ­θε­ρες διό­δους, ώστε να δια­σφα­λί­ζε­ται η δια­φο­ρε­τι­κή είσο­δος και έξο­δος καθώς και ο φυσι­κός αερισμός.

5. Από την ίδια ημε­ρο­μη­νία ‑δηλα­δή το Σάβ­βα­το 12 Ιου­νί­ου, 6 το πρωί, αυξά­νε­ται το ποσο­στό πλη­ρό­τη­τας σε δρα­στη­ριό­τη­τες ακρο­ά­μα­τος-θεά­μα­τος από 50% σε 75%, όταν το θέα­τρο είναι χωρη­τι­κό­τη­τας έως 1.000 θέσε­ων. Σε 70% έως 5.000 θέσε­ων και 65% όταν είναι δυνα­μι­κό­τη­τας έως 15.000 θέσε­ων. Εάν είναι πλέ­ον των 15.000 θέσε­ων, ο μέγι­στος αριθ­μός ορι­στι­κο­ποιεί­ται στα 10.000 άτο­μα, σε κάθε περί­πτω­ση, με υπο­χρε­ω­τι­κή χρή­ση μάσκας για όλους.

6. Επί­σης, για τα κατα­στή­μα­τα κινη­τής τηλε­φω­νί­ας επι­τρέ­πε­ται πλέ­ον η ταυ­τό­χρο­νη παρου­σία 4 πελα­τών σε κατα­στή­μα­τα εμβα­δού έως 100τ.μ.

7. Επι­πρό­σθε­τα, από την 1η Ιου­λί­ου το όριο για τις υπη­ρε­σί­ες catering-δεξιώ­σε­ων αυξά­νε­ται σε 300 άτο­μα από 100, που είναι αυτή τη στιγμή.

8. Τέλος, όσον αφο­ρά τις εμπο­ρο­πα­νη­γύ­ρεις, απο­φα­σί­στη­κε η επα­νέ­ναρ­ξή τους μόνο σε περι­φε­ρεια­κές ενό­τη­τες που το ποσο­στό των πλή­ρως εμβο­λια­σμέ­νων θα ξεπερ­νά το 50%. Το σχε­τι­κό υγειο­νο­μι­κό πρω­τό­κολ­λο θα επι­και­ρο­ποι­η­θεί τις επό­με­νες ημέρες.

Ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Βασί­λης Κικί­λιας, αφού έκα­νε λόγο για μεί­ω­ση κρου­σμά­των σε όλες τις περι­φέ­ρειες, τόνι­σε ότι ο εβδο­μα­διαί­ος κυλιό­με­νος μέσος όρος ανέρ­χε­ται σε 1.056 κρού­σμα­τα, ενώ η διά­με­ση ηλι­κία είναι στα 36 έτη.

Ο ίδιος ανα­κοί­νω­σε ότι ανοί­γουν 420.320 νέα ραντε­βού με τα σκευά­σμα­τα των Pfizer, Moderna και J&J, ενώ ανα­κοί­νω­σε ότι τίθε­ται εντός των ημε­ρών σε εφαρ­μο­γή το σχέ­διο για τον κατ’ οίκον εμβολιασμό.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο