Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για εμβολιασμούς, εστίαση

Σε σχέ­ση με τον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβλια­σμό ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανακοίνωσε:

Υποχρεωτικοί Εμβολιασμοί

«Πρώ­τον, καθί­στα­ται υπο­χρε­ω­τι­κός ο άμε­σος εμβο­λια­σμός των εργα­ζό­με­νων σε μονά­δες φρο­ντί­δας ηλι­κιω­μέ­νων, που είναι και η πιο ευπα­θής κατη­γο­ρία. Όσοι δεν το πρά­ξουν θα τεθούν σε ανα­στο­λή εργα­σί­ας από την 16η Αυγού­στου και μετά. Για­τί δεν γίνε­ται αυτοί οι οποί­οι υπο­τί­θε­ται ότι προ­στα­τεύ­ουν εκεί­νους που κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο, να είναι οι ίδιοι πιθα­νοί φορείς αυτού του κινδύνου.

Δεύ­τε­ρον, από την 1η Σεπτεμ­βρί­ου, ο υπο­χρε­ω­τι­κός εμβο­λια­σμός θα ισχύ­σει και για τους υγειο­νο­μι­κούς, σε δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα. Είναι αδια­νό­η­το, για παρά­δειγ­μα, ένας ανεμ­βο­λί­α­στος νοση­λευ­τής να φρο­ντί­ζει έναν ανο­σο­κα­τε­σταλ­μέ­νο καρ­κι­νο­πα­θή ασθε­νή. Είμαι σίγου­ρος ότι με αυτήν την από­φα­ση συμ­φω­νεί το μεγά­λο μέρος της κοι­νω­νί­ας. Και ζητώ από όλα τα κόμ­μα­τα να τη στη­ρί­ξουν χωρίς αστε­ρί­σκους και επιφυλάξεις.

Τρί­τον, ειδι­κή πρό­νοια λαμ­βά­νε­ται για τις Ένο­πλες Δυνά­μεις. Στο εξής, μόνι­μοι και στρα­τεύ­σι­μοι θα έχουν τη δυνα­τό­τη­τα, αλλά και κίνη­τρα, να εμβο­λιά­ζο­νται μέσα στις μονά­δες τους. Όπο­τε το θελή­σουν οι πρώ­τοι και με τη στρά­τευ­σή τους οι δεύ­τε­ροι. Κι αυτό για­τί η ζωή στο στρά­τευ­μα είναι από τη φύση της ομα­δι­κή και συνε­πώς ο συγ­χρω­τι­σμός είναι αναπόφευκτος».

Κλειστοί χώροι

«Από την Παρα­σκευή και μέχρι τα τέλη Αυγού­στου, όλοι οι κλει­στοί χώροι, κέντρα δια­σκέ­δα­σης και μπαρ, σινε­μά και θέα­τρα, θα λει­τουρ­γούν απο­κλει­στι­κά για εμβο­λια­σμέ­νους. Και με αυξη­μέ­νο, αλλά προ­κα­θο­ρι­σμέ­νο, αριθ­μό επι­σκε­πτών. Τότε θα λει­τουρ­γεί και η ψηφια­κή εφαρ­μο­γή που θα πιστο­ποιεί εύκο­λα αν ο πολί­της έχει εμβο­λια­στεί. Είναι μία πρα­κτι­κή που ακο­λου­θούν ήδη χώρες όπως η Δανία, η Γερ­μα­νία, η Αυστρία και το Λουξεμβούργο.

Αυτό σημαί­νει ότι στη διάρ­κεια του καλο­και­ριού η ψυχα­γω­γία, είτε σε ανοι­κτούς είτε σε κλει­στούς χώρους, θα αφο­ρά μόνο καθή­με­νους και όχι όρθιους, ώστε να μην ευνο­εί­ται η μετά­δο­ση του ιού. Τα κατα­στή­μα­τα θα έχουν, πλέ­ον, τη δυνα­τό­τη­τα περισ­σό­τε­ρων τρα­πε­ζο­κα­θι­σμά­των. Όμως και οι έλεγ­χοι θα είναι πολύ αυστηροί».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο