Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη για το ρεύμα

«Αγα­πη­τοί μου συμπολίτες,

Η ρωσι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία και ο πόλε­μος που συνε­χί­ζε­ται εκεί χτυ­πά ολό­κλη­ρο τον κόσμο, την Ευρώ­πη αλλά και τη χώρα μας. Και διε­ξά­γε­ται όχι μόνο με πυραύ­λους και βόμ­βες, αλλά και με όπλο την ενέρ­γεια και την τιμή του φυσι­κού αερί­ου, που έχει σκαρ­φα­λώ­σει σε πρω­το­φα­νή ύψη.

Αυτή είναι που προ­κα­λεί δια­δο­χι­κές ανα­τι­μή­σεις και ιδί­ως στο ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Ένα πρό­βλη­μα που αντι­με­τω­πί­ζε­ται στη ρίζα του μόνο με ενιαία ευρω­παϊ­κή απάντηση.

Όμως, σε αντί­θε­ση με τις πρω­το­βου­λί­ες που πήρε για το Ταμείο Ανά­καμ­ψης, εδώ η Ευρώ­πη εμφα­νί­ζε­ται ‑μέχρι σήμε­ρα του­λά­χι­στον- κατώ­τε­ρη των περι­στά­σε­ων. Και, δυστυ­χώς, η λύση της αργεί. Γι’ αυτό και η Ελλά­δα συνε­χί­ζει να την διεκ­δι­κεί αλλά στο μετα­ξύ δεν αδρα­νεί. Δεν θα την περι­μέ­νει. Για­τί πρώ­τος εγώ αισθά­νο­μαι ότι οι δυσκο­λί­ες των επι­χει­ρή­σε­ων και των νοι­κο­κυ­ριών μας δεν μπο­ρούν να περι­μέ­νουν άλλο.

Με από­φα­σή μου, λοι­πόν, δρο­μο­λο­γεί­ται ένα νέο Εθνι­κό Πρό­γραμ­μα Στή­ρι­ξης, με στα­θε­ρό προ­σα­να­το­λι­σμό τους πιο αδύ­να­μους. Αυτήν τη φορά, όμως, και με μέτρα σημα­ντι­κής ανα­κού­φι­σης για τη μεσαία τάξη.

Βοη­θή­σα­με πολύ τα ευά­λω­τα νοι­κο­κυ­ριά, που είχαν χαμη­λές κατα­να­λώ­σεις. Αλλά είναι αλή­θεια πως όσοι χρη­σι­μο­ποί­η­σαν λίγο περισ­σό­τε­ρο ρεύ­μα ‑για­τί έπρε­πε, για παρά­δειγ­μα, να θερ­μαν­θούν με κλι­μα­τι­στι­κό ή έχουν μία μικρή δεύ­τε­ρη κατοι­κία- βλέ­πουν υπέ­ρο­γκες αυξή­σεις στους λογα­ρια­σμούς τους. Με την κρα­τι­κή στή­ρι­ξη, αν και μεγά­λη, να απο­δει­κνύ­ε­ται μικρή για να σηκώ­σει το βάρος τους.

Αυτό από σήμε­ρα αλλά­ζει. Είμαι απο­φα­σι­σμέ­νος να διορ­θώ­σου­με τις αδι­κί­ες του χθες, να οργα­νώ­σου­με καλύ­τε­ρα την άμυ­να του σήμε­ρα, αλλά και να απο­τρέ­ψου­με κιν­δύ­νους του αύριο.

Το νέο μας Πρό­γραμ­μα παρεμ­βαί­νει σε τέσ­σε­ρα πεδία: Πρώ­τον, η πολι­τεία επι­στρέ­φει στον ατο­μι­κό τρα­πε­ζι­κό λογα­ρια­σμό κάθε ιδιο­κτή­τη ή ενοι­κια­στή πρώ­της κατοι­κί­ας το 60% όλων των πρό­σθε­των επι­βα­ρύν­σε­ων που έχει υπο­στεί, ανα­δρο­μι­κά από τον Δεκέμ­βριο έως και τον Μάιο. Το όριο της έκτα­κτης αυτής απο­ζη­μί­ω­σης θα είναι τα 600 ευρώ και θα αφο­ρά όλους τους συμπο­λί­τες μας με ετή­σιο εισό­δη­μα έως και 45.000 ευρώ.

Ταυ­τό­χρο­να, για τον Μάιο και τον Ιού­νιο θα καλύ­πτε­ται κατά 50% η όποια αύξη­ση στην κατα­νά­λω­ση και πέραν των 300 KWh. Ενώ, επι­πλέ­ον, η νέα έκπτω­ση θα αφο­ρά και τις μη κύριες κατοι­κί­ες, και μάλι­στα για το σύνο­λο της μηνιαί­ας κατανάλωσης.

Δεύ­τε­ρον, όπως έχω δηλώ­σει, οι επι­χει­ρή­σεις παρα­γω­γής ρεύ­μα­τος θα κλη­θούν να κατα­βά­λουν το δικό τους μέρι­σμα αλλη­λεγ­γύ­ης στην κοι­νω­νία, που δοκι­μά­ζε­ται από την ακρί­βεια. Με βάση, λοι­πόν, το τελι­κό πόρι­σμα της Ανε­ξάρ­τη­της Ρυθ­μι­στι­κής Αρχής Ενέρ­γειας, που ανα­μέ­νε­ται τις αμέ­σως επό­με­νες μέρες, τα πρό­σθε­τα συγκυ­ρια­κά έσο­δά τους θα φορο­λο­γη­θούν με ένα ειδι­κό τέλος ύψους 90%.

Πρό­κει­ται, άλλω­στε, για ποσά τα οποία θα δια­τε­θούν για να ανα­κου­φί­σουν ελλη­νι­κά νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις. Για­τί είναι ώρες δρά­σης της πολι­τεί­ας αλλά και ώρες ευθύ­νης όλων μας.

Τρί­τον, ανε­ξάρ­τη­τα από τις ευρω­παϊ­κές απο­φά­σεις, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση, με δική της πρω­το­βου­λία, δρο­μο­λο­γεί από τον Ιού­λιο ένα σύστη­μα που απο­συν­δέ­ει τις διε­θνείς αυξή­σεις του φυσι­κού αερί­ου από τους λογα­ρια­σμούς ρεύ­μα­τος στη χώρα. Η διάρ­κεια αυτού του σχή­μα­τος θα έχει ορί­ζο­ντα έως και ένα χρόνο.

Με απλά λόγια, και με μία διπλή κρα­τι­κή παρέμ­βα­ση τόσο στη χον­δρι­κή όσο και στη λια­νι­κή αγο­ρά ενέρ­γειας, θέτου­με ένα έμμε­σο πλα­φόν. Και, ταυ­τό­χρο­να, στα­θε­ρο­ποιού­με τις τιμές που φτά­νουν στον κατα­να­λω­τή. Ανα­στέλ­λε­ται έτσι ουσια­στι­κά η ρήτρα ανα­προ­σαρ­μο­γής. Και «κόβο­νται μαχαί­ρι» τα υπε­ρέ­σο­δα των εται­ρειών ενέργειας.

Η πρω­το­βου­λία είναι δίκαιη, τεκ­μη­ριω­μέ­νη και κοστο­λο­γη­μέ­νη. Και, το κυριό­τε­ρο, δεν δημιουρ­γεί προ­βλή­μα­τα αντα­γω­νι­σμού που θα μπο­ρού­σαν να αμφι­σβη­τή­σουν νομι­κά τα θετι­κά απο­τε­λέ­σμα­τά της για τους καταναλωτές.

Τέλος, μετα­τρέ­που­με την εξοι­κο­νό­μη­ση ενέρ­γειας σε «ασπί­δα» κάθε πολί­τη και κάθε επι­χεί­ρη­σης απέ­να­ντι στους εκβια­σμούς όσων ποντά­ρουν στην άσκο­πη σπα­τά­λη της.

Τις επό­με­νες εβδο­μά­δες ξεκι­νά το πρό­γραμ­μα «Ανα­κυ­κλώ­νω – αλλά­ζω συσκευή», που πρι­μο­δο­τεί γεν­ναία την από­συρ­ση των παλιών, ενερ­γο­βό­ρων κλι­μα­τι­στι­κών και ψυγεί­ων. Ενώ το φθι­νό­πω­ρο, παράλ­λη­λα με το πρό­γραμ­μα «Εξοι­κο­νο­μώ» των κατοι­κιών, δρο­μο­λο­γεί­ται και το «Εξοι­κο­νο­μώ για Επι­χει­ρή­σεις». Ένα σχέ­διο που θα επι­τρέ­πει, μετα­ξύ άλλων, την εγκα­τά­στα­ση φωτο­βολ­ταϊ­κών μονά­δων στις στέ­γες των κτη­ρί­ων τους.

Η φθη­νό­τε­ρη ενέρ­γεια όμως είναι αυτή που δεν κατα­να­λώ­νε­ται ποτέ. Συνε­πώς, μικρές αλλα­γές στις συνή­θειες μας, όπως μικρές αλλα­γές στις ρυθ­μί­σεις των κλι­μα­τι­στι­κών μας, θα φέρουν αμέ­σως και χαμη­λό­τε­ρους λογα­ρια­σμούς. Ετσι βοη­θού­με και το περι­βάλ­λον αλλά και το πορ­το­φό­λι μας.

Συμπο­λί­τες μου,

Για να κατα­λή­ξω σε αυτές τις τέσ­σε­ρις παρεμ­βά­σεις χρειά­στη­κε χρό­νος και μελέ­τη. Για­τί ένα τέτοιο πολυ­ε­πί­πε­δο πρό­γραμ­μα πράγ­μα­τι ήταν μία σύν­θε­τη άσκη­ση, με πολ­λές τεχνι­κές, οικο­νο­μι­κές, ακό­μη και πολι­τι­κές παραμέτρους.

Δια­μορ­φώ­θη­κε, ωστό­σο, σε άμε­σο ρεα­λι­στι­κό σχέ­διο χάρη στη συνε­πή και συνε­τή πολι­τι­κή που προη­γή­θη­κε. Είναι αυτή που έφε­ρε χαμη­λό­τε­ρο έλλειμ­μα το 2021 και θετι­κές διε­θνείς αξιο­λο­γή­σεις. Και τώρα χρη­μα­το­δο­τεί την νέα πρω­το­βου­λία μας, μαζί με τους πόρους από τα έσο­δα των παρα­γω­γών ρεύματος.

Μακά­ρι να μπο­ρέ­σου­με να πετύ­χου­με και ευρω­παϊ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση, ώστε να μειω­θεί η επι­βά­ρυν­ση στον κρα­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό. Αλλά δεν πρό­κει­ται να περι­μέ­νω μέχρι το αργο­κί­νη­το ευρω­παϊ­κό υπε­ρω­κε­ά­νιο να αλλά­ξει πορεία.

Θα είμαι, ωστό­σο, ειλι­κρι­νής: όσο διαρ­κεί ο πόλε­μος, καμία εθνι­κή στή­ρι­ξη δεν θα μπο­ρεί να απορ­ρο­φή­σει όλες τις αυξή­σεις και να κρα­τή­σει τις τιμές ενέρ­γειας εκεί που ήταν πριν την κρί­ση. Όποιος ισχυ­ρί­ζε­ται ότι μπο­ρεί να το κάνει, σας λέει ψέματα.

Ήδη από το φθι­νό­πω­ρο, άλλω­στε, το κρά­τος απορ­ρο­φά μέρος των αυξή­σε­ων, ενι­σχύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να, όσο μπο­ρεί, το δια­θέ­σι­μο εισό­δη­μα με νέες, μόνι­μες μειώ­σεις φόρων και εισφο­ρών. Αυτές τις μέρες, μάλι­στα, οκτώ στους δέκα συμπο­λί­τες μας θα κλη­θούν να πλη­ρώ­σουν ακό­μα χαμη­λό­τε­ρο ΕΝΦΙΑ.

Και τώρα, η νέα δέσμη παρεμ­βά­σε­ων θα απορ­ρο­φή­σει το 70% έως 80% της αύξη­σης στην τιμή της κιλο­βα­τώ­ρας για τα νοι­κο­κυ­ριά, τις επι­χει­ρή­σεις και τους αγρό­τες μας. Με ορί­ζο­ντα τους επό­με­νους 12 μήνες και με παρεμ­βά­σεις σε όλα τα μέτωπα.

Η πολι­τεία οφεί­λει να στέ­κε­ται δίπλα στους πολί­τες όταν βρί­σκο­νται αντι­μέ­τω­ποι με βίαιες αλλα­γές που μόνοι τους δεν μπο­ρούν να δια­χει­ρι­στούν. Το κάνα­με στη διάρ­κεια της παν­δη­μί­ας, το κάνου­με και τώρα, με την ενερ­γεια­κή κρίση.

Ένα κρά­τος που προ­στα­τεύ­ει την κοι­νω­νία, επι­με­ρί­ζο­ντας δίκαια το κόστος κάθε ανα­γκα­στι­κής προ­σαρ­μο­γής. Αλλά και μία πολι­τεία που μάχε­ται για να ανα­πτύσ­σε­ται η χώρα ώστε τους καρ­πούς της συλ­λο­γι­κής προ­ό­δου να τους γεύ­ο­νται όλοι οι πολί­τες. Αυτό είναι το όρα­μά μου και αυτό υπη­ρε­τώ με συνέ­πεια, κάθε μέρα».

Αύριο Παρα­σκευή, στις 8.30 το πρωί στη Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Ενη­μέ­ρω­σης και Επι­κοι­νω­νί­ας, θα γίνει εξει­δί­κευ­ση των μέτρων από τον υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Χρή­στο Σταϊ­κού­ρα, τον υπουρ­γό Περι­βάλ­λο­ντος και Ενέρ­γειας Κώστα Σκρέ­κα, τον ανα­πλη­ρω­τή υπουρ­γό Οικο­νο­μι­κών Θεό­δω­ρο Σκυ­λα­κά­κη, τον γενι­κό γραμ­μα­τέα Δημο­σιο­νο­μι­κής Πολι­τι­κής Θάνο Πετρα­λιά και τη γενι­κή γραμ­μα­τέα Ενέρ­γειας Αλε­ξάν­δρα Σδού­κου. Την παρου­σί­α­ση θα συντο­νί­σει η ανα­πλη­ρώ­τρια κυβερ­νη­τι­κή εκπρό­σω­πος Αρι­στο­τε­λία Πελώνη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο