Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις Πλεύρη για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό

Τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε την Τρί­τη ο πρω­θυ­πουρ­γός, Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, εξει­δί­κευ­σε ο υπουρ­γός Υγεί­ας, Θάνος Πλεύρης.

Υποχρεωτικός εμβολιασμός

Ανα­φο­ρι­κά με τον υπο­χρε­ω­τι­κό εμβο­λια­σμό είπε ότι:

– Έως 16 Ιανουα­ρί­ου όσοι είναι των 60 ετών θα πρέ­πει να έχουν προ­γραμ­μα­τί­σει έστω την πρώ­τη δόση εμβο­λια­σμού για να μην υπάρ­χει πρόστιμο.

- Επι­τρο­πές που θα συστα­θούν θα εξε­τά­σουν αιτή­σεις εξαίρεσης.

– Για κάθε μήνα το διοι­κη­τι­κό πρό­στι­μο είναι 100 ευρώ.

– Το μέτρο μπο­ρεί να επε­κτα­θεί και σε όσους θα γίνουν 60 ετών από 1η Ιανουαρίου.

Self test για όλους τους ενηλίκους

– Θα δοθεί δωρε­άν ένα self test σε όλους τους ενήλικους.

– Το πρώ­το τεστ θα γίνει 6–11 Δεκεμβρίου.

– Συστή­νε­ται την περί­ο­δο Χρι­στου­γέν­νων να γίνουν επι­πλέ­ον τεστ και για τους εμβολιασμένους.

– Την εβδο­μά­δα μετά τις γιορ­τές θα επα­να­λη­φθεί η πρω­το­βου­λία.

Θεματικά πάρκα

Στα θεμα­τι­κά χρι­στου­γεν­νιά­τι­κα πάρ­κα μόνο εμβο­λια­σμέ­νοι ή νοσή­σα­ντες. Για ανη­λί­κους rapid test.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο