Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις της ΕΛ.ΑΣ. για τον τρόπο λειτουργίας της εγκληματικής ομάδας του «Μάξιμου Σαράφη»

Πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στη Γενι­κή Αστυ­νο­μι­κή Διεύ­θυν­ση Αττι­κής η παρου­σί­α­ση της εξάρ­θρω­σης εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης, τα μέλη της οποί­ας διέ­πρατ­ταν απά­τες και πλα­στο­γρα­φί­ες σε βάρος επι­χει­ρη­μα­τιών με το πρό­σχη­μα της δια­με­σο­λά­βη­σης για την εκτα­μί­ευ­ση δανεί­ων από ανύ­παρ­κτη, όπως προ­έ­κυ­ψε, χρη­μα­το­με­σι­τι­κή εται­ρεία με δήθεν έδρα τα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμιράτα.

Κατά τη διάρ­κεια συντο­νι­σμέ­νης αστυ­νο­μι­κής επι­χεί­ρη­σης, χθες (24/1), συνε­λή­φθη­σαν τρία μέλη της οργά­νω­σης. Ανά­με­σα στα άτο­μα που συνε­λή­φθη­σαν είναι και ο «Μάξι­μος Σαρά­φης», άλλο­τε προ­στα­τευό­με­νος μάρ­τυ­ρας για την υπό­θε­ση Novartis, που φέρε­ται να είχε αρχη­γι­κό ρόλο στην εγκλη­μα­τι­κή οργάνωση.

Στους τρεις συλ­λη­φθέ­ντες, καθώς και σε βάρος τεσ­σά­ρων ακό­μη ατό­μων, σχη­μα­τί­στη­κε δικο­γρα­φία κακουρ­γη­μα­τι­κού χαρα­κτή­ρα, για εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, νομι­μο­ποί­η­ση εσό­δων από εγκλη­μα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα, απά­τες και πλα­στο­γρα­φί­ες τετε­λε­σμέ­νες και σε από­πει­ρα κατά συναυ­τουρ­γία και κατ’ εξακολούθηση.

Από την μέχρι στιγ­μής έρευ­να έχουν εξι­χνια­στεί επτά περι­πτώ­σεις απά­της, από τις οποί­ες τα μέλη της εγκλη­μα­τι­κής οργά­νω­σης απο­κό­μι­σαν 800.000 ευρώ περί­που, ενώ η επα­πει­λού­με­νη ζημία ξεπερ­νά το 1.000.000 ευρώ.

Σύμ­φω­να με τα όσα δήλω­σε ο διευ­θυ­ντής της Διεύ­θυν­σης Ασφά­λειας Αττι­κής, ταξί­αρ­χος Δημή­τριος Δάβα­λος, πρό­κει­ται για μια οργά­νω­ση που δρού­σε του­λά­χι­στον τα τελευ­ταία δύο χρό­νια με ιδιαί­τε­ρη μεθο­δι­κό­τη­τα και οργα­νω­τι­κό­τη­τα και στό­χευε «ανθρώ­πους του επι­χει­ρείν». Μάλι­στα, όπως σημεί­ω­σε, για να είναι απο­λύ­τως πιστευ­τοί είχαν ανα­πτύ­ξει έναν πολυ­ε­πί­πε­δο μηχα­νι­σμό, ο οποί­ος λει­τουρ­γού­σε ανα­σταλ­τι­κά σε περί­πτω­ση ανα­κά­λυ­ψης της παρά­νο­μης δρά­σης τους, καθώς κατά περί­πτω­ση ενερ­γο­ποιού­σαν δια­φο­ρε­τι­κό «εργα­λείο», το οποίο καθη­σύ­χα­ζε τον εκά­στο­τε αμφι­σβη­τία και παρεί­χε στην οργά­νω­ση πίστω­ση χρόνου.

Ο τρό­πος δρά­σης της εγκλη­μα­τι­κής ομάδας

Όπως ανα­φέρ­θη­κε από την ΕΛΑΣ, το αρχη­γι­κό μέλος της οργά­νω­σης ανα­ζη­τού­σε, μέσω του εύρους του κοι­νω­νι­κού και επαγ­γελ­μα­τι­κού του κύκλου, υπο­ψή­φιους δανειο­λή­πτες, συνή­θως ιδιο­κτή­τες επι­χει­ρή­σε­ων, οι οποί­οι δεν διέ­θε­ταν τα εχέγ­γυα δανειο­δό­τη­σης από τα εγχώ­ρια χρη­μα­το­πι­στω­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Στη συνέ­χεια, εκμε­ταλ­λευό­με­νος τη δει­νή οικο­νο­μι­κή τους θέση ή την ανά­γκη τους για άμε­ση επι­χει­ρη­μα­τι­κή ανά­πτυ­ξη, παρου­σί­α­ζε ως εναλ­λα­κτι­κή λύση τη δανειο­δό­τη­σή τους απευ­θεί­ας από τρα­πε­ζι­κά ιδρύ­μα­τα των Ηνω­μέ­νων Αρα­βι­κών Εμι­ρά­των ή με μεσι­τεία τής ανύ­παρ­κτης εται­ρεί­ας, της οποί­ας εμφα­νι­ζό­ταν ως εκπρό­σω­πος στη χώρα μας.

Οι άλλοι δύο συλ­λη­φθέ­ντες, εμφα­νί­ζο­νταν ως συνερ­γά­τες του αρχη­γι­κού μέλους και ως γνώ­στες των ιδιαί­τε­ρων συν­θη­κών των οικο­νο­μι­κών συναλ­λα­γών στα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα και της ανύ­παρ­κτης εται­ρεί­ας. Ένας από αυτούς μάλι­στα, για να ενι­σχύ­σει την εικό­να της αυθε­ντί­ας, ισχυ­ρι­ζό­ταν ότι ζού­σε στη χώρα επί σει­ρά ετών ή πως η σύζυ­γός του εργα­ζό­ταν στην εν λόγω ανύ­παρ­κτη εται­ρεία αντί­στοι­χα, ανα­λαμ­βά­νο­ντας ρόλο μεσο­λα­βη­τή, έτοι­μος να δώσει λύσεις σε όποιο πρό­βλη­μα ανέκυπτε.

Επί­σης, δια­δρα­μά­τι­ζε σημα­ντι­κό ρόλο στην πλα­στο­γρα­φία των εγγρά­φων που χρη­σι­μο­ποιού­νταν από την εγκλη­μα­τι­κή οργά­νω­ση, καθώς στην κατο­χή του βρέ­θη­καν σφρα­γί­δες εται­ρειών και προ­σώ­πων, μήτρα σφρα­γί­δας με απο­σπώ­με­να ψηφία-ελλη­νι­κούς και λατι­νι­κούς χαρα­κτή­ρες, εντυ­πώ­μα­τα υπο­γρα­φών, διά­φο­ρες εκτυ­πώ­σεις logo εται­ρειών και υπο­γρα­φών στε­λε­χών, τεμά­χια χάρ­του σφρα­γί­δων εται­ρειών και υπο­γρα­φών στε­λε­χών τους επι­κολ­λη­μέ­να σε κόλ­λες Α4 κ.λπ.

Οι υπό­λοι­ποι τρεις συγκα­τη­γο­ρού­με­νοι είναι αλλο­δα­ποί, που εμφα­νί­ζο­νταν ως στε­λέ­χη της ανύ­παρ­κτης εται­ρεί­ας και καθη­σύ­χα­ζαν τα θύμα­τα σε περί­πτω­ση αμφι­βο­λιών για το έγκυ­ρο της δια­δι­κα­σί­ας, ενώ η τέταρ­τη συγκα­τη­γο­ρού­με­νη, δια­χει­ρι­ζό­ταν τους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς, όπου κατέ­λη­γαν τα χρή­μα­τα των θυμάτων.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι, πέραν της ανύ­παρ­κτης εται­ρεί­ας και προ­κει­μέ­νου το όλο εγχεί­ρη­μα να φανεί ακό­μα πιο αλη­θο­φα­νές, τα μέλη της οργά­νω­σης είχαν συστή­σει και ασφα­λι­στι­κές εται­ρεί­ες στα Ηνω­μέ­να Αρα­βι­κά Εμι­ρά­τα, στους τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς των οποί­ων τα θύμα­τα κατέ­θε­ταν τα χρη­μα­τι­κά ποσά που αφο­ρού­σαν στα έξο­δα δανείου.

Όλη η δια­δι­κα­σία λάμ­βα­νε χώρα κατό­πιν υπο­δεί­ξε­ων του αρχη­γι­κού μέλους και των συνερ­γών του, οι οποί­οι σε διά­φο­ρες φάσεις της εγκλη­μα­τι­κής τους δρά­σης παρέ­δι­δαν στα θύμα­τά τους πλα­στο­γρα­φη­μέ­να έγγρα­φα, παρα­στα­τι­κά και πιστο­ποι­η­τι­κά, με τα οποία τους έπει­θαν για το έγκυ­ρο και νόμι­μο των δρα­στη­ριο­τή­των τους.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες οδη­γή­θη­καν στην αρμό­δια εισαγ­γε­λι­κή Αρχή, ενώ οι έρευ­νες, για τη δια­κρί­βω­ση του πλή­ρους εύρους της εγκλη­μα­τι­κής τους δρα­στη­ριό­τη­τας, συνεχίζονται.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο