Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Οι ανακοινώσεις του Κυρ. Μητσοτάκη για τα προνόμια των εμβολιασμένων

Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­κοί­νω­σε την χορή­γη­ση μιας προ­πλη­ρω­μέ­νης κάρ­τας ύψους 150 ευρώ για όλους τους νέους ηλι­κί­ας 18–25 ετών που έχουν εμβο­λια­στεί αλλά και σε όσους πρό­κει­ται να εμβολιαστούν.

Η κάρ­τα θα εκδί­δε­ται με το ΑΜΚΑ κάθε νέου μετά τη χορή­γη­ση της πρώ­της δόσης και θα μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποιεί­ται για την πλη­ρω­μή ξενο­δο­χεί­ων αλλά και την είσο­δο σε θεάματα.

Η ονο­μα­σία της κάρ­τας θα είναι «Freedom Pass», ή «Κάρ­τα Ελευ­θε­ρί­ας» στα ελληνικά.

«Ηρθε η ώρα να επι­βρα­βευ­θεί μια ομά­δα πολι­τών ανα­φέ­ρο­μαι στους 940.000 νέους από 18–25 ετών, είναι τα παι­διά που είδαν τις σπου­δές τους να ανα­στα­τώ­νο­νται τα ταξί­δια και τη δια­σκέ­δα­σή τους να χάνο­νται», ανέ­φε­ρε ο πρω­θυ­πουρ­γός και έκα­νε λόγο για «μια οφει­λή προς τη νεο­λαία, ένα ευχα­ρι­στώ για την επι­μο­νή και υπο­μο­νή τους».

Από την πλευ­ρά του ο Κυριά­κος Πιερ­ρα­κά­κης, διευ­κρί­νι­σε ότι η κάρ­τα θα χρη­σι­μο­ποιεί­ται απο­κλει­στι­κά για του­ρι­στι­κές και πολι­τι­στι­κές δρα­στη­ριό­τη­τες, δηλα­δή σε κινη­μα­το­γρά­φους, θέα­τρα, για ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια κτλ.

Ο ενδια­φε­ρό­με­νος νέος θα μπο­ρεί να κάνει αίτη­ση για την κάρ­τα, η οποία θα απο­θη­κεύ­ε­ται και στο ψηφια­κό πορ­το­φό­λι των νέων, μέσω της πλατ­φόρ­μας gov.gr αφού έχει κάνει μια δόση του εμβο­λί­ου. Μετά την αίτη­ση ο ενδια­φε­ρό­με­νος θα λαμ­βά­νει μέσω e‑mail όλες τις σχε­τι­κές οδη­γί­ες την επό­με­νη ημέ­ρα. Η κάρ­τα θα είναι έτοι­μη πριν από το τρί­το δεκα­ή­με­ρο του Ιουλίου.

Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για μια έμμε­ση επι­δό­τη­ση των επι­χει­ρή­σε­ων στον Του­ρι­σμό, τον Πολι­τι­σμό και τις Μετα­φο­ρές όπως άλλω­στε ανέ­φε­ρε και ο πρω­θυ­πουρ­γός. Έκα­νε λόγο για «πρό­σθε­τους πόρους σε κλά­δους» και για «ενέρ­γεια με πολ­λούς ευνοη­μέ­νους» που «στη­ρί­ζει την αγορά».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο